اولویت‌بندی المان‌های فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) جهت ارتقاء به فرودگاه کلاس-جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی عمران برنامه‌ریزی حمل و نقل و راه و ترابری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 استادیار، گروه حمل و نقل و راه و ترابری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از دلایل ضعف در سیستم مدیریت فرودگاهی و یا عدم پاسخگویی ظرفیت بعضی از بخش­های فرودگاه،  عدم ارزیابی میزان خدمت­دهی بخش­ها و عدم اطلاع از میزان رضایت مسافران در بخش­های مختلف است. برای مدیریت صحیح نیازمند آگاهی از میزان رضایتمندی مسافران و همچنین مقایسه با استانداردهای فرودگاه کلاس-جهانی هست. با توجه به اینکه هدف از این تحقیق اولویت­بندی المان­های فرودگاه امام­خمینی (ره) جهت ارتقاء به فرودگاه کلاس-جهانی است، ابتدا با استفاده از پیشنهاد دپارتمان ASQ1 و یاتا 26 المان تعیین می­شوند، سپس به بررسی المان­ها به سه روش بررسی برخی از المان­ها بر اساس برداشت­های محقق و مقایسه با محدودیت­ها، بررسی برخی دیگر از المان­ها بر اساس پرسشنامۀ ی نظرسنجی و با توجه به تجربیات مسافران، بررسی مابقی المان­ها بر اساس مقایسه با فرودگاه­های برتر جهان  پرداخته می­شود و در آخر بر اساس المان­های غیر­قابل­قبول پرسشنامه­ی مقایسۀ زوجی به روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)2 طراحی و توسط مسافران پر می­شود. پس از تحلیل اولویت بندی تمامی المان­ها بدست می­آید؛ که خدمات برای مسافران معلول و ناتوان و مدت زمان انتظار در بخشمحوطه کنترل بلیت و پذیرش بار با 7/11 درصد و 5/10 درصد دارای بیشترین اهمیت­ها، و مراکز خرید و رستوران­ها با 4/2درصد و 3 درصد دارای کمترین اهمیت­ها و ارجحیت­ها برای اصلاح است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Elements of Imam Khomeini International Airport (IKA) in Order to Enhance to World-Class Airport

نویسندگان [English]

  • Tina Sadat Moeinedini 1
  • Ali Abdi 2
  • Alireza Sarkar 3
1 Civil Engineerg-Highway and Transportation, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Associate professor, Department of Transportation Engineering and Planning, Technical and Engineering Faculty, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 Assistance Professor, Faculty of Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the main reasons for weaknesses in the airport management system or failure in capacity of some parts of the airport is the inability to assess the level of service of those parts, and the lack of information about satisfaction level of passengers from different departments. For proper management requires awareness of the satisfaction of passengers and comparing this information with the standards of world-class airports. The elements were chosen based on Airport Service Quality Department and IATA suggestion at the first. Then there is 3ways to evaluate the elements, evaluate some of them based on authors finding and compare to limited, some of them based on questionnaire according to passengers travel experience, and the rest of the elements, a paired comparison questionnaire based on analytic hierarchy process method is designed. after analysis, prioritization of all the elements are done; so Facilities for disabled passengers and waiting time in check-in control area have the highest importance with 11.7% and 10.5%, and shopping centers and restaurants with 2.4% and 3% have the least importance for future reform.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritizing
  • Elements
  • World-Class
  • Analytic Hierarchy Process (AHP) Method
  • Airport
-ابوالحسن نژاد، و.، (1385)، "ارایه روش اولویت­بندی مقاطع سانحه خیز عبور­و­مرور عابرین پیاده در راه­های بین شهری"، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، استاد راهنما: محمود صفارزاده، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
 
- اصغرپور، محمدجواد. (1383). "تصمیم­گیری­های چندمعیاره"، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
 
- بهزادی­راد، الف. (1385). "ارائه مدل ارزیابی عملکرد فرودگاه"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمود صفارزاده، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
 
- ﺻــﻔﺎرزاده، م.، ﺣﺴــﻦﭘــﻮر، ش. و ممدوحی، الف.، (1389)، "رﺗﺒﻪ­ﺑﻨﺪی ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺎراﻳﻲ و ﺳﻄﺢ اراﻳﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش  ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﻲ".  ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻤـﺮان مدرس، دوره دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 4، ص 46-33.
 
- صفارزاده، م. و معصومی، غ.، (1383)، "برنامه­ریزی و طراحی فرودگاه"، تهران، ایران، معاونت آموزش و تحقیقات و فناوری،  وزارت راه و ترابری، چاپ دوم.
 
- طحاری مهرجردی، م. و ﺷﺎﻛﺮی، ف. و بابایی میبدی، ح.، (1391)، "ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎراﻳﻲ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮودﮔﺎه­های ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ"،  ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻤﻞ و­ﻧﻘﻞ، ﺳﺎل ﻧﻬﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﻮم،
ص. 291-275.
 
- عزیزی، م. و مدرس یزدی، م.، (1392)، "تصمیم­گیری با فرآیند تحلیل­سلسله­مراتبی و تحلیل شبکه­ای"، تهران، ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
 
- قدسی پور، س. ح.، (1385)، "فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP"، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ پنجم، مرکز نشر.
 
-­Adikariwattage, V., de Barros, A.G., Wirasinghe, S.C. and Ruwanpura, J., (2012), "Airport classification criteria based on passenger characteristics and terminal size", Journal of Air Transport Management. 24, pp.36-41.
 
-­Airport Council International (ACI), (2006), "Aetra Customer Satisfaction Survey", Geneva.
 
-Airport Council International (ACI), (2006), "Airport Benchmarking to maximize efficiency", Geneva.
 
-­Air Transport Action Group (ATAG), (2005), "The Economic and Social Benefits of Air transport".
 
-Banderia, M., Correia, A.R., Wirasinghe, S.C., (2008), "­Degree of Importance of Airport Passenger Terminal Component and Their Attributes", Aerlines Mgazine, edition, Issue 37.
 
-­Consortium for Aviation Classification, (2006), "Florida NGATS Airport Classification", Florida, United States of America.
 
- De Neufville, R, M. ASCE., Rojas Guzmán, J., (1998),­"Benchmarking for Design of Major Airports Worldwide", Journal of Transportation Engineering. Vol. 124,
Issue 4.
 
-­Malighetti, Paolo. Paleari, Stefano, Redondi, ­Renato, (2009), "Airport classification and functionality within the European network", Problems and Perspectives in Management. Vol. 7, Issue 1.
 
-­Mayer, Robert. (2016), "Airport classification based on cargo characteristics", Journal of Transport Geography. 54,
pp.53-65.
 
- The Virginia Air Transport System Plan (VATSP), (2003), Technical Report. Vol. 4, pp. 22-25.