دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 62، فروردین 1399، صفحه 1-250 
ارزیابی رفتار دینامیکی واگن متروی تهران

صفحه 61-70

اصغر نصر؛ محمد مهدی ناصری طاهری؛ مجید شهروی


بررسی شیارشدگی و اثر خودترمیمی بر خستگی در مخلوط‌های آسفالتی اصلاح‌شده

صفحه 143-156

منصور فخری؛ ابر اهیم شاه ابراهیمی؛ سید فرهاد چاوشیان نائینی