ارایه یک مدل ریاضی جهت انتخاب پورتفولیوی بهینه پروژه‌ها با توجه به اهداف استراتژیک سازمان (مطالعه موردی: بخش ارتباطات و علائم الکتریکی راه آهن ج.ا.ا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

مدیریت پورتفولیوی پروژه­ها روشی مطمئن است که سازمان­ها به کار می­بندند تا منابع کمیاب خود را با بیشترین ارزش خروجی ممکن به کار گیرند و باعث حرکت سازمان به سمت اهداف استراتژیک خود شوند. یکی از مهمترین مباحثی که در مدیریت پورتفولیوی پروژه­ها مطرح است تشکیل پورتفولیوی بهینه برای پروژه­ها است. انتخاب صحیح پروژه­های پورتفولیو متضمن حسن عملکرد مدیریت پورتفولیوی پروژه است و هر چه این ترکیب مناسب­تر و اصلح انتخاب شود تحقق ماموریت سازمان محتمل­تر خواهد بود. بخش­های مختلف شرکت راه آهن ج.ا.ا. برای تحصیل اهداف استراتژیک در افق 1400 باید سرمایه گذاری­های خویش را انتخاب و مدیریت کنند و پروژه­های خود را به صورت عاقلانه انتخاب و اجرا نمایند، یکی از
بخش­های مهم راه آهن ج.ا.ا. بخش ارتباطات و علائم الکتریکی است که حدود 120 پروژه در این بخش تعریف شده است. در این مقاله یک مدل دو هدفه برای انتخاب بهینه پورتفولیوی پروژه­ها بر اساس اهداف استراتژیک، هزینه و زمان ارایه شده است به گونه ای که حل این مدل­ها باعث به دست آوردن ترکیبی مناسب از پروژه­ها برای دستیابی حداکثری به اهداف استراتژیک با حداقل هزینه در افق زمانی تعیین شده، می­شود. با پیاده سازی مدل ارایه شده در این مقاله، برای پروژه­های این بخش از راه آهن، 81 پروژه از مجموع 120 پروژه تعریف شده برای اجرا تا افق 1400 به گونه­ای انتخاب و زمانبندی شدند که نخست بیشترین ارزش را با توجه به اهداف استراتژیک راه آهن ج.ا.ا. تا افق زمانی تعیین شده داشته باشند و در ثانی حداقل هزینه را برای این بخش از راه آهن فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Present a Mathematical Model for Projects Portfolio Selection due to the Organization's Strategic Goals (‌Case Study: Signaling and Telecommunication Department of Iran Railways Company)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Pourseyed Aghaee 1
  • Mohsen Amirbeigi 2
1 Assistant Professor, Railway Engineering Department, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 M.Sc., Grad., Railway Engineering Department, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Creating an optimal portfolio for projects is one of the main issues discussed in the projects portfolio management. Selecting the right portfolio projects guarantees the excellent performance of the project portfolio management and the organization mission achievement becomes more probable if this combination is chosen more suitably. A
bi-objective model is proposed in this research based on the strategic goals, cost and the time for the optimal selection of the projects portfolio which, by being solved, leads to obtaining a suitable combination of the projects for achieving the maximum value of strategic goals with the minimum cost in the determined time horizon. Different sections of the Iran Railways Company should select and manage their investment for achieving the strategic goals in the 2021 horizon and wisely choose and execute their projects, one of the most important sections of the Iran Railways Company is the signaling and telecommunication section, in where 120 projects are defined. This model was implemented on 120 projects of the signaling and telecommunication section of the Iran Railways Company and after solving, 81 projects were chosen and scheduled in a way that the Iran railways Company will have the minimum distance with its strategic goals with the minimum cost until the end of 2021.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Projects Portfolio Selection
  • Strategic Goals
  • Mathematical Model
  • Projects Scheduling
-آقا­حسینی، ع. و صبحیه، م. ح.، (1393)، "بررسی روش­های ارزیابی و انتخاب پورتفولیوی پروژه برای مدیریت موفق پورتفولیو"، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
 
-Moree, S., (2010), "Strategic Project Portfolio Management (1st)", New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
 
-­Artto, K. A., (Ed.), (2001)­, “Project portfolio management: Strategic management through projects”, Project Management Association Finland.
 
-Ghasemzadeh, F., Archer, N., & Iyogun, P., (1999), "A Zero-One Model for Project Portfolio Selection and Scheduling", The Journal of the Operational Research Society, 50(7), pp.745-755.
 
- Huang, C. C., Chu, P. Y., & Chiang, Y. H., (2008), "A fuzzy AHP application in government-sponsored R&D project selection", Omega, 36(6), pp.1038-1052.
 
- Hu, G., Wang, L., Fetch, S., & Bidanda, B., (2008), "A multi-objective model for project portfolio selection to implement lean and Six Sigma concepts", International journal of production research, 46(23), pp.6611-6625.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Rabbani, M., Tavakkoli-Moghaddam, R., Jolai, F., & Ghorbani, H. R., (2006), "A comprehensive model for r and d project portfolio selection with zero-one linear goal-programming", International Journal of Engineering-Transactions A: Basics, 19(1), pp.55-66.
 
- Bhattacharyya, R., Kumarb, P., & Kar, S., (2011), "Fuzzy R&D portfolio selection of interdependent projects", Computers and Mathematics with Applications, 62,
pp.3857–3870.
 
-­Tavana, M., Keramatpour, M., Santos-Arteaga, F. J., & Ghorbaniane, E., (2015), "A fuzzy hybrid project portfolio selection method using data envelopment analysis, TOPSIS and integer programming", Expert Systems with Applications, 42(22),
pp.8432-8444.
 
- Hauc, A., Bastič, M., Jurše, L., & Pšunder, M., (2010), "Model for Optimal Project Portfolio for the Construction of Railway Infrastructure on Corridors V and X", Promet Traffic & Transportation, 22(1), pp.29-41.
 
-Kalashnikov, V., et al., (2017), "Bi-objective project portfolio selection in Lean Six Sigma", International Journal of Production Economics, 186, pp.81-88.
 
-Chien, C. and N. Huynh, (2018). "An Integrated Approach for IC Design R&D Portfolio Decision and Project Scheduling and a Case Study", IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, 31(1),
pp.76-86.