بررسی سهم و نقش نیروی کار از تولید و اثر آن بر رشد اقتصادی بخش حمل و نقل جاده‌ای کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری‌، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز‌، تهران، ایران

چکیده

حمل­ونقل جاده­ای به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر رونق اقتصادی، از طریق جابجایی بار و مسافر، زمینه­های امکان دسترسی به رفاه و تسهیلات ملی را افزایش می­دهد. بنابراین، توجه به بخش حمل­ونقل جاده­ای کشور و شناخت وضعیت آن به لحاظ کمی و کیفی، در تصمیم­گیری­ها و برنامه­ریزیها در سطوح مختلف کلان و خرد، اهمیت به سزایی دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان نیروی کار و رشد اقتصادی در بخش حمل­ونقل جاده­ای و برآورد تابع تولید در بخش حمل­ونقل جاده­ای کشور با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ طی دوره زمانی 94-1353 می­باشد. نتایج نشان می­دهد که اگر نهاده موجودی سرمایه  یک درصد افزایش یابد، ارزش افزوده بخش حمل ونقل جاده ای به میزان 17/0 درصد افزایش خواهد یافت. کشش جزئی نهاده نیروی کار54/0­
می­باشد که نشان می­دهد که افزایش یک درصدی در نیروی کار بخش حمل ونقل جاده­ای، ارزش افزوده بخش حمل ونقل جاده­ای  به میزان 54/0 درصد رشد خواهد نمود. یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار بر عوامل تولید در بخش حمل و نقل جاده­ای انرژی
می­باشد که اثر مثبتی دارد و میزان اثرگذاری آن 22/0 بوده که حاکی از آن است که افزایش یک درصدی در مصرف انرژی این بخش، ارزش افزوده بخش حمل ونقل جاده ای 22/0درصد رشد خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Labor in Production and Its Effect on Economic Growth of Iran's Road Transport Sector

نویسنده [English]

  • Tohid Heidarzadeh
M.Sc., Grad., Faculty of Economics and Accounts, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Road transport as one of the factors of affecting economic, Displacement of goods and passengers, areas of access to facilities and national welfare increases and Investment in this sector as a key factor, determining a critical role in the road transport sector is growing. Therefore, the transitional capital of the department of road transport and the changes is important in this section and Understanding of the quantitative and qualitative, decision-making and planning in the road transport sector in the macro and micro levels, is important. The objective of this paper is Estimate of production function in the Iran's road transport sector using Translog production function during years of 1974-2011. The results show that if a percent Capital stockIncrease, the value added of road transport will grow 0.17 percent. Partial elasticity ofLabor is 0.54 that show increasing a percent in labor of road transport increased value added of road transport to 0.54. Another effective variables on factors of production in the Iran's road transport sector is energy consumption that has a positive impact and the effect is 0.22 that Show increasing a percent in energy consumption of this sector, increased value added of road transport to 0.22

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production Function
  • Road Transportation
  • Translog Production Function
  • Co Integration Vectors
- احسانی، م. حیاتی، ب. و عادلی، م.، (1389)، "برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول ذرت دانه­ای"، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هجدهم، زمستان، شماره 72.
 

-اعظم­زاده شورکی، م. خلیلیان، ص. و مرتضوی، س. الف.، (1390)، "انتخاب تابع تولید و برآورد ضریب اهمیت انرژی در بخش کشاورزی"، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نوزدهم، زمستان، شماره 76.

 
- امینی، ع. ر. و فرهای کیا، ع. ر.، (1395)، "برآورد توابع اشتغال به تفکیک بخش­های اقتصادی ایران و پیش بینی اشتغال در برنامه ششم توسعه"، فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، سال بیست و یکم، شماره4، زمستان، ص. 99-61.
 
-بازدار اردبیلی، پ.، (1394)، "تأثیر سرمایه­گذاری بر رشد اقتصادی بخش حمل ونقل جاده ای ایران، با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک"، فصلنامه علمی-ترویجی جاده، شماره 82، بهار، ص.11-1.
 
- بازدار اردبیلی، پ. و پژمان­زاد، پ.­، (1391)، "بررسی عوامل تولید در بخش حمل ونقل ریلی کشور با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس"، در چهاردهمین همایش بین­المللی حمل ونقل ریلی، انجمن مهندسی حمل ونقل ریلی ایران.
 
- بازدار اردبیلی، پ.، رضایی­ارجرودی، ع. الف.، "تعیین رابطه سرمایه­گذاری با اشتغال در بخش حمل ونقل"، (1387)، پژوهشنامه حمل­ونقل، سال پنجم، شماره4، زمستان.
ص. 306-295.  
 
- بازدار اردبیلی،پ. و پژمان زاد، پ.، (1391)، "تحلیل بهره­وری سرمایه در زیرساخت­های بخش حمل ونقل جاده­ای کشور"، کنفرانس ملی زیرساخت­های حمل ونقل، پژوهشکده حمل ونقل، دانشگاه علم وصنعت ایران24 و25 بهمن­ماه.
 
-دفتر برنامه­ریزی کلان برق و انرژی، (1394)، "تراز نامه انرژی"، وزارت نیرو، معاونت امور برق و  انرژی.
 
-دفتر برنامه­ریزی کلان برق و انرژی، (1390)، "مروری بر 23 سال آمار انرژی کشور(89-1367)." وزارت نیرو، معاونت امور برق و  انرژی.
 
-دهقان­شبانی، ز. و شهنازی، ر. الف.، (­­1396­­)، "تحلیل سرریزهای بین استانی سرمایه­ی انسانی بر رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره 52، شماره1، بهار، ص. 115-89.
 

- عاقلی کهنه شهری، ل. ع.، (1385)، "برآورد تابع تولید معادن کشور"، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال ششم، شماره اول، بهار، ص.50-33.

 
- معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی(1394)،
"­بررسی وضعیت استهلاک موجودی سرمایة فیزیکی در بخش حمل­ونقل جاده­ای"، پژوهشکده حمل­ونقل.
 
-نجفی، م.، مشرفی، ر. و کی­منش، م. ر.، (1397)، "بررسی آثار سرمایه­گذاری بخش حمل ونقل بر ایجاد اشتغال از ساز و کار اثر القایی بر تولید"، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، سال نهم، شماره 2، تابستان، ص. 154-125.
- http://www.cbi.ir.