ارزیابی رقابت‌پذیری گردشگری کشورهای خاورمیانه به لحاظ برخورداری از زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانش آموخته دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابیرقابت­پذیری گردشگری کشورهای خاورمیانه به لحاظ برخورداری از زیرساخت­های­ حمل‌ونقل هوایی، زمینی و بندریو خدمات گردشگری است. این ارزیابی در دو مرحله انجام شده است. اول، امتیاز کشورها به‌طور جداگانه در هر زیرساخت با استفاده از مدل پرومته محاسبه شده است. دوم، وضعیت کلی کشورها محاسبه و امتیازات بدست آمده در سال 2015 و 2017 مقایسه شده است. یافته­هایتحقیق نشان داد که زیرساخت‌های زمینی و بندری به نسبت زیرساخت­ حمل‌ونقل هوایی و زیرساخت خدمات گردشگری در بین کشورهای خاورمیانه از وضعیت بهتری برخوردار است. همچنین یافته­ها حاکی از آن دارد کهبه‌جز کشور قبرس همه کشورهای مورد مطالعه روند رو به بالایی در توسعه زیرساخت­های حمل­و­نقل گردشگری به نسبت سال 2015 داشته­اند با این حال تنها کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، عربستان سعودی و قطر از وضعیت مطلوبی برخوردارند. کشور امارات متحده عربی در هر دو دوره در صدر کشورهای بهره­مند از زیرساخت حمل­و­نقلگردشگری خاورمیانه قرار داشته است. خروجی این پژوهش می­تواند راهبردی برای برنامه­ریزان توسعه گردشگری در کشورهای خاورمیانه و به‌ویژه ایران ارایه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Competitiveness of Tourism in the Middle East in terms of Transport Infrastructure

نویسندگان [English]

  • Hussein Nzmfr 1
  • Ali Eshghei 2
  • Saide Alavi 3
1 Associate Professor, Department of Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabil, Iran.
2 Ph.D. Grad., Department of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
3 Ph.D. Student, Department of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study assessing the competitiveness of tourism in the Middle East Due to the Air transport infrastructure, land and port and tourism services. This assessment is done in two steps. First, country scores are calculated separately in each infrastructure using the Promethee model. Second, the overall situation of countries is calculated and the rates achieved in 2015 and 2017 are compared. The research findings showed the land and port infrastructure is better than the infrastructure of the air transportation and tourism services infrastructure in the Middle East. The findings also suggest that Except for Cyprus, all of the studied countries have had a steady upward trend in the development of transport infrastructure and tourism in comparison to 2015. However, only the United Arab Emirates, Turkey, Saudi Arabia and Qatar are in a good position. The United Arab Emirates has been at the forefront of the Middle East Transport and Tourism Infrastructure for both. The output of this research can provide a strategy for tourism development planners in the Middle East and especially Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ‌Tourism
  • Transportation Infrastructure
  • Middle East
  • Promethee
-اشرف­زاده، م.ر.، مددی، ح.، خادمی، ن.، و بنیادی، ص.، (1389)، "ارزیابی آثار زیست‌محیطی پروژه‌های گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: شهر جهانگردی بین‌المللی خلیج‌فارس)"، پژوهش‌های محیط‌زیست، سال 1، شماره 1، بهار و تابستان، ص. 83-92.
-بیرانوندزاده، م.، معمری، ا.، خداداد، م.، سبحانی، ن.، (1396)، "رتبه‌بندی زیرساخت‌های گردشگری شهرستان‌های استان کرمانشاه با استفاده از تکنیک VIKOR"، مجله علوم جغرافیایی، شماره 26، ص. 47-65.
-خسروی­نژاد، م.، (1387)، "گردشگری خانه دوم و اثرات آن بر جوامع روستایی". دانشگاه اصفهان. گاهنامه اطلس، شماره نهم.
-عباسی، ا. پورجم، ب.، و ماندگار، ع.، (1394)، "بررسی تطبیقی جایگاه ارتباطی خاورمیانه شمالی با آسیای مرکزی در مقایسه با سایر حوزه‌های خاورمیانه"، مطالعات اوراسیا مرکزی، دوره 8، شماره 2، ص. 289- 309.
-فلاح تفتی، ح.، اسعدی، م. و ممیزی، ح.، (1397)، "طراحی مدل زیرساخت محور در توسعه گردشگری الکترونیک با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: استان یزد)" مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، سال 7، شماره 25، ص. 117- 135.
- قلی­پور، ر. حامدی، م.، منصورزاده، ع.، (1398)، "ارایه چارچوب سیاست­گذاری باز در حوزه حمل­و­نقل"، پژوهشنامه حمل­و­نقل،  دوره 16، شماره 95، ص 137- 150.
- لی، ج.، (1378)، "گردشگری و توسعه در جهان سوم"، ترجمه عبدالرضا رکن­الدین افتخاری و معصومه السادات صالحی امین، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران.
-Babic,Z. and Plazibat, N., (1998), “Ranking of enterprises based on multicriterial analysis”, International Journal of Production Economics, Vol.56-57, pp. 29-35.
-Ballis, A., & Mavrotas, G., (2007), “Freight village design using the multicriteria method PROMETHEE”, Operational Research an International Journal, 7 (2), pp. 213–232.
-Becker, C., & George, B.P. (2011), “Rapid Rail Transit and Tourism Development in the United States”, Tourism Geographies, 13(3), pp.381-397, DOI:10.1080/14616688.2011.570779.
-Bogdanovic, D. Nikolic, D. & Ilic, I., (2012), “Mining method selection by integrated AHP and PROMETHEE method”. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 84(1), pp.219-233.
-Boujelben, M.A., (2016), “A unicriterion analysis based on the PROMETHEE principles for multicriteria ordered clustering”, Omega, https://doi.org/10.1016/j.omega.2016.08.007.
 
-Brans, J. and Mareschal, B., (2005), "PROMETHEE method cited at: Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys”, Springer, NewYork.
-Brans, J.P., (1998), “The space of freedom of the decision maker Modeling the human brain: European,” Journal Operational Research, vol.92, pp.593-602.
-Brans, J.P., and Mareschal, B., (1994), “The PROMCALE- GAIA decision support system for multicriteria decision aid: Decision Support Systems”, Vol.12, No. 4/5, pp. 297- 310.
-Caterino, N., Iervolino, I., Manfredi, G., & Cosenza, E, (2008), “a comparative analysis of decision making methods for the seismic retrofit of rc buildings”, The 14th World Conference on Earthquake Engineering, October 12-17, Beijing, China.
-Chou, T.Y. Lin, W.T. Lin, Ch. Y. Chou, W.Ch. and Huang, P., (2004), “Application of the PROMETHEE technique to determine depression outlet location and flow direction in DEM”. Journal of Hydrology, 287(1–4), pp.49–61.
-Figueira, J. Smet, Y. Brans, J.P. (2004) “MCDA methods for sorting and clustering problems: PROMETHEE TRI and PROMETHEE cluster”, www.vub.ac.be.
-Gilliams, S. Raymaekers, D. & Muys, B., (2005), “Comparing multiple criteria decision methods to extend a geographical information system on afforestation”, Computers and Electronics in Agriculture, 49, pp.142–158.
-Gronau, W., (2017), “Encouraging behavioral change towards sustainable tourism: a German approach to free public transport for tourists”, Journal of Sustainable Tourism, 25(2),
pp.265-275, DOI: 10.1080/09669582.2016.1198357.
-Inskeep, E., (1991), “Tourism Planning: an Integrated and Sustainable Approach”, New York, John Wiley & Sons.
 
-Kabir, G. Sultana Sumi, R., (2014), “Power substation location selection using fuzzy analytic hierarchy process and PROMETHEE: A case study from Bangladesh”, Energy XXX., pp.1-14.
 
-Karimipour, Y., Rabie, H., & Ahamd Bazleh, A. (2018), “Explaining the Geographical Peace Foundations in the Middle East (Case Study: Iran, Turkey and Saudi Arabia)”, Geopolitics Quarterly, 13 (47), pp.79-102.
 
-Kayar, C.H., & Kozak, N., (2010) “Measuring Destination Competitiveness: An Application of the Travel and Tourism Competitiveness Index (2007)”, Journal of Hospitality Marketing & Management, 19(3), pp. 203-216.
DOI: 10.1080/19368621003591319.
-
Leeneer,I., and Pastijn, H., (2002), “Selecting land mine detection strategies by means of outranking MCDM techniques”, European Journal Operational Research, Vol.139,
pp.327-338.
 
-Lohmann, G. & Duval, D. T., (2015), “Tourism and transport”. In C. Cooper (Ed.), Contemporary tourism reviews, 1, pp.129–182.
 
-Low, Ch. )2012(, “Urban Tourism Attraction visitors to larg cities”, mansell.publishing limited, London, pp.42.
 
-Saumbrok R;Thomas R; Pigozzi B., (2005), “Tourist Carring Capacity Measures: Crowding Syndrome in the Caribbean”, the Professional Geographer' Vol.1, pp. 57.
-Sun, Y., & Lin, Z., (2018), “Move fast, travel Lows: the influence of High-speed rail on tourism in Taiwan, Journal of Sustainable Tourism, 26(3), pp.433-450, DOI:10.1080/09669582.2017.1359279.
 
-Truong, N.V., & Shimizu, T., (2017), “The effect of transportation on tourism promotion: Literature review on application of the Computable General Equilibrium (CGE)”, Transportation Research Procedia, 25, 3096-3115. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.336.
 
-Vinodh, S., & Girubha, R.J., (2017), “PROMETHEE based sustainable concept selection”, Applied Mathematical Modelling, 36, pp.5301–5308.
 
-Virkar, A.R., & Mallya, P., (2018), “a review of dimensions of tourism transport affecting tourist satisfaction”, Commerce & Management Studies, IX (1), pp.72-80. DOI: 10.18843/ijcms/v9i1/10.
 
-Wang, D. Qian, J. Chen, T. Zhao, M. & Zhang, Y., (2014), “Influence of the High-Speed Rail on the Spatial Pattern of Regional Tourism – Taken Beijing–Shanghai High-Speed Rail of China as Example”, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 19(8), pp.890-912.
DOI: 10.1080/10941665.2013.818049.
 
-World Economic Forum, (2015), “The Travel & Tourism Competitiveness Report.
 
-World Economic Forum, (2017), “The Travel & Tourism Competitiveness Report.
 
-Wu, Y. Wanga, Y. Chena, K., Xua, C. & Li, L. (2017), “Social sustainability assessment of small hydropower with hesitant PROMETHEE method”, Sustainable Cities and Society 35, pp.522–537.
 
-Xing- Ming, X. An- Hua, P., (2013), “Material selection using PROMETHEE combined with analytic network process under hybrid environment”, Material and Design, 47,
pp.643- 652.