ارایه یک مدل انتخاب وسیله برای دانش‌آموزان در شهرهای میانی بزرگ (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

بررسی عوامل موثر در انتخاب­های سفرهای درون­شهری از موضوعات مهم در برنامه­ریزی شهری است. تا کنون رفتار سفر بزرگسالان با اهداف مختلف، به طور گسترده توسط برنامه ریزان حمل و نقل و پژوهشگران شهری بررسی شده و مدل­های مفهومی زیادی به این دلیل توسعه یافته است اما به سفرهای تحصیلی دانش آموزان توجه کمتری شده است. از طرفی، اخیرًا مطالعاتی در انتخاب وسیله سفر برای دانش­آموزان در کلان­شهرهایی همچون تهران و مشهد صورت پذیرفته است ولی برای شهرهای میانی که جمعیت کمتر و بافت سنتی­تری دارند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی عوامل موثر در انتخاب وسیله برای سفرهای تحصیلی دانش­آموزان برای شهر میانی بزرگ (اردبیل) پرداخته شده است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت شهر اردبیل ۵۲۹۳۷۴ نفر در قالب ۱۵۸۶۲۷ خانوار بوده ‌است که 8/14 این جمعیت بین 7 الی 13 سال (کلاس اول تا ششم) هستند به­طوری­که 64/7 درصد پسران و 17/7 درصد دختران هستند. در این راستا داده‌های سفر دانش­آموزان با پرسشگری گردآوری شد. در این پرسشگری 600 پرسشنامه توزیع‌شده تعداد 496 پرسشنامه بازگشت از بین آن­ها 411 پرسشنامه قابل استفاده بودند. پس از تحلیل اولیه داده، با به­کارگیری مدل لوجیت چندگانه با تجزیه ضریب تصادفی به مدل­سازی انتخاب شیوه­ی سفرهای تحصیلی دانش­آموزان شهر اردبیل پرداخته شد. نتایج مطالعات نشان می­دهد که، ویژگی­های اقتصادی- اجتماعی خانوار والدین تاثیر قابل توجهی در شیوه انتخاب وسیله سفر دانش­آموزان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Students Modal Split in Medium-Sized Cities (Case Study: Ardabil)

نویسندگان [English]

  • Alireza Mahpour 1
  • Ebrahim Shah Ebrahimi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 M.Sc., Grad., Department of Civil Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The study of effective factors in the selection of intra-city trips is one of the important issues in urban planning. So far, adult travel behavior for various purposes has been extensively investigated by transport planners and urban scholars, and many conceptual models have been developed for this purpose, but less attention has been paid to students' study trips. On the other hand, studies have recently been conducted on the selection of travel equipment for students in metropolitan areas such as Tehran and Mashhad, but less attention has been paid to middle cities with less populations and more traditional tissue. In this research, factors affecting the choice of the tool for student trips to the middle city of Ardabil have been investigated. Based on the general census of population and housing in 1395, the population of the city of Ardabil was 529,374 people in the form of 15,827 households, of which 14.8 are from 7 to 13 years (grades one to six), so that 64.6% of boys and 17.7% of girls are. In this regard, student's travel data was collected by questioning. In this questionnaire, 600 questionnaires distributed among 496 return questionnaires, 411 questionnaires were used. After the initial analysis of the data, using a multi-logit model with randomized decomposition, modeling was used to select the method of study trips for students in Ardabil city. The results of the studies show that the socio-economic characteristics of the parents of the household have a significant impact on the method of selecting the travel means of the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Model
  • Students
  • Walking
  • Medium Sized-Cities
  • Ardabil
- مهدی­زاده، م. ممدوحی، الف،ر. (1392)، " یک مدل انتخاب شیوه سفرهای تحصیلی کودکان دبستانی براساس متغیرهای فرهنگی (شهر رشت)"، سیزدهمین کنفرانس بین­المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران.
 
- "مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری سال 1395".
 
-سلطانی، ع. و ضمیری، م.، (1392)، "تحلیل عوامل موثر بر انتخاب روش انجام سفر دانش آموزان دبستانی، جغرافیا و برنامه­ریزی"، شماره 44، ص. 179-201.
 
-شکوهی، م. و شاداب­مهر، ه.، (1393)­، "مدل­های پیش­بینی سفرهای آموزشی پیاده دانش­آموزان، مطالعه موردی شهر مشهد"، آمایش جغرافیایی فضا، شماره 11، ص. 1-18.
 
-ممدوحی، الف. شریعت مهیمنی، الف. و مهدی زاده، م.، (1397)، "نقش توأم فاصله و مالکیت خودرو بر انتخاب شیوه سفر دانش‌آموزان ابتدایی"، مجله شریف، دوره 34.2، شماره 2.2، ص. 35-43.
 
- Babey , S. Hastert­, S., Huang W. and Brown, E., (2009), “Sociodemographic, Family, and Environmental Factors Associated with Active Commuting to School among US Adolescents”. Journal of Public Health Policy, Vol. 30,
pp. 203-220.
 
-­Ben-Akvia M. E., Lerman S. R., (1986), “Discrete choice analysis: theory and application to travel demand", Mit press, Cambridge”.
 
-­De Witte, A., Macharis, C. and Mairesse, O., (2008), “How persuasive is free public transport? A survey among commuters in the Brussels-Capital Region”. Transport Policy, Vol. 15,
pp. 216–224.
 
- Easton, S. and Ferrari, E.,  (2015), “Children's travel to school—the interaction of individual, neighborhood and school factors”. Transport Policy, Vol. 44, pp. 9- 18.
 
- Faulkner, G.E. Richichi, V. Buliung, R. Fusco, C. and Moola, F., (2010), "What’s “quickest and easiest?” parental decision making about school trip mode", International journal of behavioral nutrition and physical activity 7(62), pp. 1-11.
 
- Fujii, S., Bamberg, S. Friman, M. and Gärling, T., (2009), “Are effects of travel feedback programs correctly assessed? “ Transportmetrica, vol. 5, no. 1, pp. 43-57.
 
- Fyhri, A. and Hjorthol, R., (2009), “Children’s independent mobility to school, friends and leisure activities”, Journal of Transport Geography, No. 17, pp. 377-384.
 
-­Goeverden, C. D. and De boer, E., (2013), “School travel behavior in the Netherlands” Transport Policy, No. 26, pp. 73-84.
 
- Limtanakool,  N., Dijst­, M. and Schwanen, T., (2006), "The influence of socioeconomic characteristics, land use and travel time considerations on mode choice for medium- and longer-distance trips". Journal of Transport Geography, Vol. 14, pp. 327–341.
 
-­Lin, J. and Chang, H., (2010), "Built environment effects on children’s school travel in Taipei: Independence and travel mode", Urban Studies, 47(4), pp. 867–889.
- Marique, A., Dujardin­, S. Teller J. and Reiter, S., (2013), “School commuting: the relationship between energy consumption and urban Form”, Journal of Transport Geography, 26.
 
- McAlister, A.L., Perry, C.L. and Parcel, G.S., (2008), "How individuals, environments, and health behaviors interact", Health Behavior, pp.169–188.
 
- McDonald , N. C., (2008 a), “Children’s Mode Choice for the School Trip: The Role of Distance and School Location in Walking to School”. Transportation 35, pp. 23-35.
 
- McDonald, C. and Aalborg­, A., (2009), “Why parents drive children to school: implications for safe routes to school programs”, Journal of the American Planning Association, 75(3),
pp. 331–342.
 
- McMillan, T. E., (2007) "The relative influence of urban form on a child's travel mode to school". Transportation Research Part A, 41, pp. 69-79.
 
-­Mitra, R., Buliung, R. and Faulkner, G. E., (2010), "Spatial clustering and the temporal mobility of walking school trips in the Greater Toronto Area, Canada", Health and Place, 16,
pp. 646–655.
 
-­Mitra, R., Buliung, R. and Roorda, M. J., (2010), "The built environment and school travel mode choice in Toronto, Canada". Transportation Research Record, 2156, pp. 2150–2159.
 
- Nelson, M., Foley E., O'Gorman D. J., Moyna N. M., Woods C. B., (2008), “Active commuting to school: how far is too far?”. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 5(1).
 
- Nevelsteen, k., Steenberghen, T. Rompaey, A.V. and Uyttersprot, L. (2012), “­Controlling factors of the parental safety perception on children’s travel mode choice”, Accident Analysis and Prevention, No. 45, pp. 39-49.
 
 
-­O’Fallon , C. Sullivan­, C. and Hensher, D., (2004), “Constraints affecting mode choices by morning car commuters”, Transport Policy 11 (­1), pp. 17-29.
 
- Panter, J. R., Jones, A.P. and van Sluijs, E.M.F., (2008), "Environmental determinants of active travel in youth: A review and framework for future research". International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity,
pp. 5-34.
 
- Sidharthan, R., Bhat, C. R., Pendyala, R. M. and Goulias, K. G., (2011), "Model for children’s school travel mode choice", Transportation Research Record, 2213, pp. 78–86.
 
- Vovsha, P. and Petersen, E., (2005), "Discrete choice methods with  simulation:  Escorting  children to school: Statistical analysis and applied modeling approach", Transportation Research Record, 1921, pp. 131–140.
 
- Yeung , J. Wearing­, S & .Hills, A., (2008), “Child Transport Practices and Perceived Barriers in Active Commuting to School”, Transportation Research Part A ,42. pp. 895 -900.
 
- Zhu X., and Lee C., (2009), “Correlates of Walking to School and Implications for Public Policies: Survey Results from Parents of Elementary School Children in Austin, Texas “. Journal of Public Health Policy, Vol. 30,
pp. 117-202.
 
- Zwerts, E. Allaert, G. Jenssens, D. Wets, G. and Witlox, F., (2010), "How children view their travel behaviour: A case study from Flanders (Belgium),"­Journal of Transport Geography, 18, pp. 702–710.
 
-Gliebe, J. P., and Koppelman, F. S., (2005), “Modeling household activityetravel interactions as parallel constrained choices”. Transportation, 32, pp.449-471.
 
-Rose, J., Hensher, D. D., (2004), “Modeling agent interdependency in group decision making. Transportation Research Part E 40, pp.63-79.