ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر سرباره فولاد بر خصوصیات خستگی مخلوط‌های آسفالتی گرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران

چکیده

ترک­های خستگی یکی از رایج ترین خرابی­ها در روسازی‌های آسفالتی هستند. از این رو عملکرد خستگی مخلوط­های آسفالتی از مهم ترین پارامترهای طرح اختلاط و طرح سازه­ای روسازی­های آسفالتی به شمار می­آید. که توجه نکردن به آن منجر به وجود ترک، شیارشدگی و شکست رویه آسفالتی می­شود. در این تحقیق از آزمایش تیر خستگی برای پیش­بینی رفتار خستگی مخلوط آسفالتی حاوی سرباره فولادی یا استفاده از آزمایش تیر خستگی با بارگذاری 4 نقطه­ای در حالت کرنش ثابت در دو سطح کرنش 600 و 800 میکرو استرین با موج نیمه سینوسی و فرکانس 10 هرتز، انجام گردید. در این پروژه سربار جایگزین سنگدانه­های درشت دانه، ریزدانه و تمامی سنگدانه­ها شد. در مقایسه­ای که انجام شد، مشاهده گردید که مخلوط­های سرباره­ای عموماً عمر خستگی بیشتری نسبت به مخلوط­های شاهد هستند و مخلوط حاوی ریزدانه سرباره­ای دارای بیشترین عمر خستگی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory Evaluation of the Effect of Steel Slag on Fatigue Performance of Hot Mix Asphalt Mixture

نویسندگان [English]

  • Seyed Rohalah Moafimadani 1
  • Amin Choubdar 2
  • Alireza Ameli 1
1 Department of Civil Engineering, Malard Branch, Islamic Azad University, Malard, Tehran, Iran.
2 Department of Civil Engineering, Malard Branch, Islamic Azad University, Malard, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Fatigue cracking is one of the most common damages in asphalt pavements. Hence, fatigue performance of asphalt mixtures is one of the most important parameters of the mixing design and structural design of pavements which ignoring it, leads to the existence of crack, rutting, and failure of the asphalt procedure. in this study, fatigue shot test was carried out to predict the fatigue behavior of mixtures containing steel slag or fatigue beam test using four - point loading in the constant strain mode at two levels of strain 600 and 800 micro strain, with a sinusoidal wave and frequency of 10 Hz. in this project, the addition of coarse and fine aggregates of coarse aggregate, fine - grained and all of aggregates was observed in the comparison that steel slag mixtures generally have more fatigue life than the observed mixtures, and the mixture containing fine steel slag aggregates have the highest fatigue life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel Slag
  • Fatigue
  • Four Point Beam Fatigue Test
  • Resilient Modulus
  • Stiffness
  • Dissipated Energy
-Ahmadzade, P. Sengoz, B., (2009), “Evaluation of Steel Slag coarse aggregate in hot mix asphalt concrete”, Journal of Hazadous Material, No. 165, pp. 300-305.
 
-Amara, L., Imad L., Al-Qadi, Salman Bhutta, and Gerado, W. Flintsch (2001), “Evaluation of geosynthetics when used as separation”, Department of Civil and Environmental Engineering, Blacksburg, VA.
 
-Brawn, S. F., (1999), “Geosynthetics in asphalt pavement”, International Geo synthetics Society.
 
-Chang. T. T. Ho, N. H. Chang, H.Y and Yeh, H. S., (1999), “Laboratory and case study for Geogrid reinforced flexible pavement overlay”, TRB A2K07 Committee 78” Annual meeting.
 
-Colorado Department of Transportation (CDOT), (2009), “Standard Method of Test for Linear Kneading Compaction of Bituminous Mixture”, Colorado Procedure Laboratory 5116.
 
-H. R. Amiri Hosseini, (2005), “Effect of Geosynthetics on Fatigue Life Asphalt Pavement”, Msc Thesis. Tarbiat Modarres University, Iran, Tehran.
 
-Khodary Moalla Hamed, F., (2010), “Evaluation of fatigue resistance for modified asphalt concrete mixtures based on dissipated energy concept (Doctoral dissertation, TU Darmstadt)”.
 
-Khodadadi, A., (1993), “The effect of compaction method on the Fatigue life and elasto- plastic properties of asphalt pavement”, Department of Civil and Environmental Engineering, Chaleston University, Ottawa, Canada.
 
 -Liz Hunt, P. E. and Boyle, G. E., (2004), “Steel Slag in Hot Mix Asphalt Concrete”, Oregon Department of Transportation, Final Report, www.ntl.bts.gov/sec/slag-final.
 
-Riva Tahghigh Sepahan, (2011), “Evaluation of Using Steel Slag in Asphalt Pavement”, Report, Esfahan, Iran.
 
-Roque, R., Birgisson, B., Zhang, Z., Sangpetngam, B., & Grant, T., (2002), “Implementation of SHRP indirect tension tester to mitigate cracking in asphalt pavements and overlays, No. WPI 0510755, Final Report”.
 
-Shen, D. C, M. Du, J, C., (2009), “Laboratory investigation of basic oxygen furnace slag for substitution of aggregate in pours asphalt mixture”, Journal of Construction and Building Material 23 pp.453- 461.
 
-Xiaoming, Liu. Shaopeng, Wu. Qunshan, Ye. Jian, Qiu. Bo, Li., (2008), “Properties evaluation of asphalt-based composites with graphite and mine powders”. Construction and Building Materials 22, pp.121–12.