رویکرد شبکه‌ای در توسعه بنادر کوچک تجاری (مطالعه موردی: بنادر کوچک استان خوزستان)

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

در طول دهه‌های پیشین با توجه به رشد و توسعه بنادر بزرگ در سطح کشور، بنادر کوچک نقش خود را در سطح منطقه‌ای و ملی از دست داده و به یک بندر محلی تبدیل شده‌اند. این درحالی‌ است که این بنادر با توجه به پتانسیل‌های خاص خود می‌توانند به‌عنوان جزئی از کل به سازمان بنادر و دریانوردی کشور در تحقق چشم‌اندازهای آن کمک نمایند. ایده شبکه‌سازی بنادر از ایده‌های نسبتا نوینی است که در سالهای اخیر مورد توجه کشورهای پیشرو در حمل و نقل دریایی قرار گرفته است. در رویکرد شبکه‌سازی، بنادر کوچک و بزرگ می‌توانند در قالب خوشه‌های عملکردی ایفای نقش نمایند. هر یک از بنادر به عنوان یک گره عملکردی در یک شبکه بزرگتر به عنوان جزیی از کل در راستای تحقق اهداف و چشم‌اندازهای کلان عمل می‌نمایند. در این پژوهش، تمرکز بر بنادر استان خوزستان شامل بنادر امام خمینی، آبادان، خرمشهر، اروندکنار، چوئبده، شادگان و سجافی می‌باشد.  ابتدا معیارهای ارزیابی بنادر در دو رویکرد کالبدی و اقتصادی، حمل و نقل چندوجهی و زیرساختی، به روش دلفی تعیین شده، سپس ویژگی‌های مد نظر هر یک از بنادر بر اساس شاخص‌های تعیین شده و با جزییات معرفی و تشریح می­شوند. بر این اساس هر یک از بنادر با استفاده از روش ارزش‌گذاری، در سه سطح طبقه‌بندی شده است. در نهایت با تکیه بر الگوهای شبکه‌سازی، بهترین شبکه ارتباطی بنادر کوچک استان خوزستان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Network Approach Regarding Development of Small Commerical Ports (Case Study:Small Ports of Khuzestan Province)

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Masoome Sadaghi 1
  • Saman Zare 2
  • hoda Fasihi 3
1 Assistant Professor, Road, Housing & Urban Development Research Center, Tehran, Iran.
2 M.Sc., Student, Department of Civil Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 M.Sc.,‌Grad., Road, Housing & Urban Development Research Center, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the past few decades, small ports have lost their regional and national role due to development and growth of major ports of the country and have transformed into local ports. However, these ports have much potential to assist Ports and Maritime Organization to fulfill its long-term perspectives. Port networking is one of the newest ideas developed in leading countries of the maritime transportation industry. In a networking approach, small and large ports can act as performance nodes of the network contributing to the whole system in order to reach the superior goals and outlook. In this research, the focus is on commercial ports of Khuzestan province: Imam Khomeini, Khorramshahr, Abadan, Arvandkenar, Choebdeh, Sajjafi and Shadegan. First, port assessment indicators are defined using Delphi method, considering spatial and economical, multimodal transportation and infrastructures approaches. Then, each port`s specifications are precisely assessed using modified indicators and every port is valued into three levels. Finally, considering common network designs, the most optimum network model is developed for commercial ports of Khuzestan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Port Networking Models
  • Ports of Khuzestan
  • Commercial Ports
- اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، (1397)، "مطالعات بازتعریف نقش و جایگاه بنادر تجاری استان خوزستان در حمل‌و‌نقل دریایی با رویکرد شبکه‌سازی".
- سازمان بنادر و دریانوردی، (1397)، "اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان- بندر امام خمینی.
- سازمان بنادر و دریانوردی، (1397)، "اداره کل بنادر و دریانوردی بندر خرمشهر.  
- سازمان بنادر و دریانوردی، (1397)، "سیستم آمار و عملیات.
- سازمان بنادر و دریانوردی، (1397)، "مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان".
- مرکز آمار ایران، (1397).  
-Akio Imai, Koichi Shintani, Stratos Papadimitriou, (2009), "Multi-port vs. Hub-and-Spoke port calls by containerships", Transportation Research Part E.
 
-Burns, M. G, (2015), "Port Management and Operations, CRC Press.
-Monios, J. & Bergqvist, R., (2017), Intermodal Freight Transport & Logistics, CRC Press.