دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 63، تیر 1399، صفحه 1-250 
بررسی تأثیر اضافه‌کردن پودر لاستیک بر مشخصات ویسکوالاستیک غیرخطی قیر

صفحه 209-220

پوریا حاجی کریمی؛ محمد راهی؛ سحر منیعی؛ فریدون مقدس نژآد