ارزیابی مشخصات فنی مخلوط‌های آسفالتی حاوی تراشه آسفالت و افزودنی ساسوبیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده

امروزه تراشه­های آسفالت در تولید مخلوط­های آسفالتی استفاده می شوند. استفاده از این مواد، منافع اقتصادی و زیست محیطی قابل توجهی دارد.  از طرفی،  افزودنی های نیمه گرم، موادی هستند که  دمای تولید مخلوط­های آسفالتی را کاهش داده و کارایی این مخلوط­ها را در پروژه­های راهسازی  بهبود می دهند. همیشه این سوال مطرح است که طرح اختلاط مخلوط­های آسفالتی در حضور  تراشه های آسفالتی و  افزودنی­های موجود چه تغییری می­کند. در این تحقیق اثر استفاده­ توام تراشه­های آسفالتی  و یک افزودنی نیمه گرم به نام ساسوبیت بر­ مشخصات فنی­ مخلوط­های آسفالتی  ارزیابی می شود. بدین منظور  یک طرح آزمایشگاهی بر اساس مقدار تراشه آسفالتی (صفر تا 50 درصد)، مقدار قیر  ( 4 تا 6 درصد) و مقذار ساسوبیت (0  تا 3 درصد) با استفاده از روش سطح پاسخ طراحی شد. آنگاه مشخصات حجمی و  مقاومتی نمونه­های آزمایشگاهی اندازه گیری و با معیار­های آیین نامه روسازی راه­های ایران ارزیابی شد. نتایج به دست آمده، نشان می­دهند نقطه بهینه برای تولید مخلوط آسفالت بازیافتی با مصالح به کار رفته، در قیر 6/4%، تراشه آسفالت 12% و ساسوبیت 3%  می­­­­باشد. همچنین، افزایش درصد ساسوبیت، مقدار استحکام مارشال و وزن مخصوص  را  افزایش و  درصد فضای خالی را کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Technical Properties of Asphalt Mixtures Containing Reclaimed Asphalt Pavement and Sasobit

نویسندگان [English]

  • Babak Golchin 1
  • Mojtaba Rabbi 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 MSc, Department of Civil Engineering, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran.
چکیده [English]

Now days, reclaimed asphalt pavements are used in the production of asphalt mixtures. The use of this material has too many economic and environmental benefits. Beside, warm mix additives are materials that they reduce production temperature of asphalt mixtures and improve their workability in the constructed pavements. There is always a question that “what are the effects of reclaimed asphalt pavement and warm additive on the mix design parameters of asphalt mixtures?” In this research, the simultaneous effects of reclaimed asphalt pavement and a warm additive named Sasobit on the technical properties of asphalt mixtures were evaluated.  For this purpose, an experimental plan was designed based on the response surface method for reclaimed asphalt pavement (from 0 to 50%), asphalt binder content (from 4 to 6%) and Sasobit content (from 0 to 3%). Then, the volumetric and strength properties of these mixtures were determined and compared with the Iranian pavement code criteria. Obtained laboratory results showed that an optimum point for fabrication of asphalt mixtures containing reclaimed asphalt pavement is a mixture with 4.6% asphalt binder, 12% reclaimed asphalt pavement and 3% Sasobit additive. Also, increasing the amount of the Sasobit showed that it increases the value of the Marshal strength, asphalt unit weight of mixtures and it reduces its air voids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hot Recycling
  • Reclaimed Asphalt Pavement
  • Sasobit
  • Asphalt Binder
- احمدی، ا.، فخری، م.، عاملی، ع. و آدرسی، م.، (1396)، "بررسی آزمایشگاهی عملکرد بلندمدت مخلوط‌های آسفالتی گرم حاوی سرباره فولاد و تراشه آسفالتی"، پژوهشنامه حمل و نقل، شماره 14، ص. 23.
- خانی­سانیج، ح. و شیخ سندیانی، ش.، (1390)، "ارزیابی روشهای بهسازی راه از منظر گرمایش جهانی"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، 6 و 7 اردیبهشت، دانشگاه سمنان.
- رجبی، م. و نیازی، ی.، (1394)، "تأثیر کاستن از دمای پخت بر عمر خستگی مخلوط­های آسفالتی"، پژوهشنامه حمل و نقل، سال دوازدهم، شماره دوم، تابستان 1394، ص. 138.
- سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور.، (1390)، "آیین نامه روسازی آسفالت راه­های ایران و مشخصات فنی عمومی راه "، معاونت نظارت راهبردی نظام فنی اجرایی، (نشریه شماره 234) تجدید نظر اول.
- صفارزاده، ف. و طباطبائی، ن.، (1394)، "ارزیابی تأثیر ساسوبیت بر مشخصات رفتاری و کارایی مخلوط های آسفالتی حاوی تراشه­های آسفالتی"، نشریه علمی
پژوهش­های تجربی در مهندسی عمران، جلد 2، شماره 1، ص. 15.
- عامری، م. و تقی­نژاد عمران، ع.، (1386)، "بررسی آزمایشگاهی تأثیر تراشه­های خرده آسفالت بر روی خصوصیات قیر و مخلوط­های آسفالتی گرم"، پژوهشنامه حمل و نقل، سال پنجم، شماره دوم، ص. 157.
- کاووسی، الف.، عباسی، ع. الف. و دیندار، م.، (1390)، "بررسی آزمایشگاهی مخلوط آسفالتی نیمه گرمWMA) ) با استفاده از ساسوبیت "، ششمین کنگره ملی مهندسین عمران، اردیبهشت 1390، ص. 6.
- کریمی، م.، حسنی، الف.، احمدی، الف. و عامری، ح.، (1391)، " امکان­سنجی آزمایشگاهی استفاده از خرده آسفالت بازیافتی به عنوان جایگزین سنگدانه در مخلوط بتن غلتکی روسازی"، مهندسی حمل و نقل، سال سوم، شماره اول، پاییز 1390، ص. 69.
 
- Jamshidi, A., M.O. Hamzah, and Z. You, (2013), “Performance of Warm Mix Asphalt containing Sasobit: State-of-the-art. Construction and Building Materials”, 2013, 38, pp.530-553
- Mallick, R., E. Bradley, and F.L. Bradbury. (2007), “An Evaluation of Heated Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) Material and Wax Modified Asphalt for Use in Recycled Hot Mix Asphalt (HMA)”, Transportation Research Record, No. 1998.