ارزیابی رفتار رانندگان وسایل نقلیه جاده‌ای در رعایت سر فاصله ایمن هنگام حرکت پشت وسایل نقلیه (مطالعه موردی: محور ساری- نکا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران

چکیده

حوادث رانندگی از جمله مهم ترین عوامل تعیین کننده در کیفیت راه های کشور می باشد و از آنجایی که کیفیت شبکه جاده های کشوری تضمین کننده حمل و نقل ایمن مسافر و کالا می باشد، به تبع در رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هر کشوری تاثیر بسزایی خواهد داشت. بنابراین یکی از پارامترهای مهم در مطلوبیت هر شبکه جاده ای، ایمنی آن است که در مقابل آن حوادث و تصادفات قرار دارد. تصادفات از نظر نرخ تصادف و شدت آن بر روی ایمنی جاده اثر منفی دارد و باعث کاهش میزان حمل و نقل از آن مسیر و تقلیل جریان اقتصادی می شود. همچنین وقوع تصادفات در نگاه کلان باعث ایجاد مسائل روحی و روانی در سطح جامعه و در بعد خانواده میشود. آمار تصادفات و متوفیات ناشی از آن در ایران بسیار بالاست از سال 1379 تا 1388 حدود 235000 نفر جان خود را در اثر تصادفات در ایران از دست داده اند. فاصله ایمن به عوامل متعددی از جمله شرایط مسیر بخصوص روسازی راه، سرعت مجاز، نوع رفتار راننده، سن و جنس رانندگان، نوع وسیله نقلیه و نیز شرایط جوی غالب بر مسیر وابسته است. عدم رعایت فاصله ایمن یک علت اصلی در تصادفات جلو به عقب بوده که یکی از تصادفات رایج در کشور ما می­باشد، از این رو در این تحقیق به بررسی رفتار رانندگان در رعایت فاصله ایمن و بررسی عوامل مؤثر بر این امر پرداخته می­شود. در این مقاله، بررسی وضع موجود، رفتار رانندگان، بررسی آماری تصادفات محور بزرگراهی ساری-نکا، به عنوان مطالعه موردی بررسی شده است. از روی آمار تصادفات معیارها و شاخص­های رفتاری رانندگان در این محور شناسایی شدند، سپس پارامترهایی مانند سرعت، فاصله زمانی و مکانی بین وسایل نقلیه پشت سرهم بدست آمدند و راهکاری برای سنجش رفتار رانندگان در این مطالعه پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Behavior of Drivers of Road Vehicles in Respect of Safe Distance while Car Following Situation (Case Study: Sari-Neka Road)

نویسندگان [English]

  • Seyedrohalah Moafimadani 1
  • Amin Choubdar 2
  • Amin Farajollahi 1
1 Department of Civil Engineering, Malard Branch, Islamic Azad University, Malard, Tehran, Iran.
2 M.Sc. Grad., Department of Civil Engineering, Malard Branch, Islamic Azad University, Malard, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Traffic accidents are among the most important determinant factors in the quality of the country's roads and as the quality of country roads ensure safe transportation of passengers and goods. Consequently, economic and social and cultural development will have a great impact on every country. Therefore, one of the important parameters in the utility of any road network is the safety of those accidents and accidents. The accidents are negatively affected by the accident rate and its intensity on the road safety, reducing transport rates from that route and reducing the economic flow. The occurrence of accidents at a macro look also causes mental and mental issues at the community level and in the dimension of the family. In 2000 to 1388, some 235000 people have died due to accidents in Iran. The safe distance is dependent on several factors, such as path conditions, allowable speed, allowable speed, type of driver behavior, age and gender, type of vehicle, as well as the prevailing atmospheric conditions. The absence of safe distance is a major cause in the front of a traffic accident, which is one of the most common accidents in our country, thus investigating the behavior of drivers in respect of safe distance and investigating the effective factors on this issue. In this paper, investigating the status quo, drivers ' behavior, the statistical analysis of the accident - based accident on the Sari- Neka highway has been studied as case study. Then, parameters such as speed, time distance and space between vehicles were determined and the solution was proposed to measure drivers ' behavior in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distance
  • Safety
  • Vehicles
  • Accidents
-عبدالله­زاده، ف. اسماعیل­زاده، خ. و حسن­زاده، م.، (1393)، "تحلیلی بر نقش فاکتورهای انسانی مؤثر در بروز تصادفات جاده ای از دیدگاه رانندگان نمونه مورد مطالعه (تصادفات محور سردشت پیرانشهر در استان آذربایجان غربی)"، سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده­ای، سوانح ریلی و هوایی، زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
 
-کاظمی، م.، و باقری، س. ر.، (1390)­، "آنالیز خصوصیات فردی رانندگان وسیله نقلیه در تصادفات"، اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی، کرمان، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان.
 
-کرمانی، ع. جندقی، ج. و شعیری، م.، (1393)­، "بررسی خطاهای انسانی در رانندگی و ارتباط آن با تصادفات رانندگی"، سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده­ای، سوانح ریلی و هوایی، زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
 
-Ashar AhmedAhmad Farhan Mohd Sadullah ,  Ahmad Shukri Yahya, (2015),
“­Field study on the behavior of right-turning vehicles in Malaysia and their contribution on the safety of signalized intersections”, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behavior.
 
-Marzbanrad, I.Tahbaz-zadeh Moghaddam,  (2013), “Prediction of Driver’s Accelerating Behavior in the Stop and Go Maneuvers Using Genetic Algorithm-Artificial Neural Network Hybrid Intelligence”, International Journal of Automotive Engineering Vol. 5, Number 2.
 
-Mozaffari, L., Mozaffari A., and Azad, N. L., )2014), "Vehicle Speed Prediction via a Sliding Window Time Series Analysis and an Evolutionary Least Learning Machine: A Case Study on San Francisco Urban Roads", Engineering Science and Technology, an International Journal, pp. 1-13.