ارایه مدل پیش‌بینی تأثیر استفاده از انواع سرعت‌گیر‌ها در تقاطع‌ها و دوربرگردان‌ها در کاهش تصادفات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران

چکیده

شاخص ایمنی و میزان کنترل تصادفات از جمله معیار­های مهم ارزیابی عملکرد شبکه­های حمل و نقل می باشد. یکی از ابزار­های موثر در کنترل تصادفات و ترافیک، توانایی پیش بینی تصادفات می باشد که بر اساس آن می توان به مدیریت ترافیک و چگونگی استفاده از ابزار­های کنترل سرعت و ترافیک پرداخت. لذا در این پژوهش به بررسی و ارایه مدل پیش بینی تاثیر استفاده از انواع سرعت گیر­ها در کاهش تصادفات پرداخته شده است. بدین منظور داده­های مربوط به تصادفات در 50 تقاطع و دوربرگردان در طی 5 سال اخیر در شهرستان قائمشهر مورد مطالعه قرار گرفته است. با بررسی­های میدانی پارامتر های سرعت وسیله­ی نقلیه، عرض سرعت گیر، ارتفاع سرعت گیر، فاصله تا تقاطع، تعداد لاین عبوری و فاصله­ی علائم هشدار دهنده نیز به عنوان پارامتر­­های متغیر و تاثیرگذار بر تعداد تصادفات انتخاب شده اند. با استفاده از مدل­های پراکنش، نحوه ی تغییرات پارامتر های مختلف بر اساس تعداد تصادفات در محل های مختلف نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و مدل نهایی با استفاده از تحلیل رگرسیون به منظور استفاده در پیش بینی تصادفات به دست آمده است. نتایج نشان می دهد عدم استفاده از علائم هشدار دهنده در تقاطعات با سرعت گیر 18 درصد آمار تصادفات را افزایش می­دهد که این میزان افزایش در تقاطعات با سرعت کاه نیز حدود 11 درصد می­باشد. همچنین استفاده از سرعت گیر و سرعت کاه­هایی با هندسه­ی غیر استاندارد 5 تا 12 درصد آمار تصادفات را افزایش می­دهد، که این افزایش در تقاطعات دارای سرعت­گیر نسبت به تقاطعات دارای سرعت­کاه نیز بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of The Speed Bumps Utilization at Junctions and U-Turns on Accidents and Vehicles’ Speed and Offering Prediction Model of The Speed Bumps‌ Effects on The Accidents Reduction

نویسندگان [English]

  • Amin Choubdar 1
  • Amin Farajollahi 2
  • Alireza Ameli 2
1 Department of Civil Engineering, Malard Branch, Islamic Azad University, Malard, Tehran, Iran.
2 Department of Civil Engineering, Malard Branch, Islamic Azad University, Malard, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Safety indicator and range of controlling accidents is considered as one of the important criteria of evaluating transport networks. One of the effective instruments in controlling accidents and traffic is the ability to predict accidents that given this issue, traffic can be managed and the instruments of controlling speed and traffic are used. So the prediction model of the impact of using types of speed bumps in decreasing accidents has been investigated and presented in the research. For this purpose, data related to accidents in 50 junctions and U-Turns during 5 recent years in Ghaemshahr have been studied. Through field studies, parameters such as speed of vehicles, width of speed bump, height of speed bump, distance from junction, the numbers of crossing line and distances of warning signs have been selected as variable and affective parameters on the numbers of accidents. By using scattering models, the way of changes of different parameters were evaluated based on the numbers of accidents in the different places and the final model was obtained by using regression analysis in order to be used in the prediction of accidents. The results showed that if the warning signs are not used in the junctions with speed bump, it will increase the numbers of accidents up to 18% that the increase in the junctions with speed hump is about 11%.Using speed bumps and speed humps with non-standard geometry will increase the numbers of accidents 5 to 12% that the increase in the junctions having speed bumps is more than the increase in the junctions having speed humps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Speed Bumps
  • Junctions
  • U-Turns
  • Accident Prediction Model
-احمدی، م. و علیمحمدی، ع. (1394)، " آنالیز زمانی و مکانی تصادفات رانندگی با استفاده از تراکم پنجره­ای فازی"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل ایران، دوره 7، شماره 2،
ص. 191-205.
-حقیقی، ف. ر. و شهبازی، ش.، (1395)، "مدل ارزیابی شدت تصادفات در میدان­ها (مطالعه موردی شهر تهران)"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل ایران، دوره 7، شماره 3، ص. 435-448.
 
-رحمانی رضائیه، م.، (۱۳91)­، "طراحی و ساخت یک سیستم کنترل سرعت هوشمند (سرعتگیر هوشمند)"، یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
 
-رحیمی، ا. م. و عباسی، و.، (۱۳92)، "ارزیابی تأثیر ابزارهای کاهنده سرعت در کاهش حوادث ترافیکی"، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 
-سلمانی، م.، رمضان زاده لسبویی، م. دریکوند، م. و ثابتی، ف.، (۱۳۸7)، "بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده ای و ارایه راهکارهایی برای کاهش آن"، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره65، ص. 104-87.
 
-گل رو، ا.، کرمانشاهی، ش. الف. و دریایی، د.، (۱۳۸۵)، "تحلیل و ارزیابی تأثیر انواع سرعتگیر بر افزایش شاخص اعتمادپذیری در شبکه معابر شهری"، هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
 
-مشکینی، الف. غلامحسینی، ر. و زادولی خواجه، ش.، (۱۳93)­، "بررسی عوامل مؤثر در افزایش تصادفات درون شهری و ارایه راهکارهایی جهت کاهش آن (مطالعه موردی: شهر زنجان)"، سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده­ای، سوانح ریلی و هوایی، زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
 
-Antić, B., Pešić, D., Vujanić, M., & Lipovac, K., (2013), “The influence of speed bumps heights to the decrease of the vehicle speed–Belgrade experience”. Safety science, 57, pp.303-312.
 
-Austin, R. and Carson, J., (2002), “An alternative accident prediction model for highway-rail interfaces“. Journal of Accident Analysis and Prevention, Vol. 34, pp. 31–42.
 
-Gitelman. V., Hakkert, A. S., Doveh, E. and Cohen, A., (2006), “Screening tools for considering grade separation at rail-highway crossings“ , Journal of Transportation Engineering, Vol. 132, No. 1. pp. 52-59.
 
-Johansson, C., Rosander, P., & Leden, L., (2011), “Distance between speed humps and pedestrian crossings: Does it matter?”. Accident Analysis & Prevention, 43(5), pp.1846-1851.
 
-Kanjanavapastit, A., & Thitinaruemit, A., (2013), “Estimation of a speed hump profile using quarter car model”. Procedia–Social and Behavioral Sciences, 88, pp.265-273.
 
-Saccomanno, F. F., Fu, Liping and Miranda, M. F., (2004), “Risk- based model for identifying highwayrail grade crossing black spots“, Journal of Transportation Research Record, No. 1862,
pp. 127-135.