دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 65، دی 1399، صفحه 1-250 
بررسی خصوصیات رئولوژیکی قیر اصلاح شده با پودر لاستیک و گیلسونایت

صفحه 13-30

فرزین پورحیدری ممقانی؛ علیرضا عاملی؛ سید روح اله معافی مدنی


ارزیابی اثرات افزودن نانورس به قیر لاستیکی فراترکیبی

صفحه 195-212

مهدی معظمی گودرزی؛ فریدون مقدس نژاد؛ کوروش نادری؛ سعید احمدی