محاسبه ضریب اصلاح تصادفات (CMF) دوربین‌های کنترل سرعت بزرگراهی شهرمشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی حمل و نقل جاده‌ای، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد‌، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی حمل و نقل جاده‌ای، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

تصادفات ترافیکی یکی از اصلی‌ترین علل مر‌گ‌و‍‍‌میر و جراحات در سرتاسر جهان به شمار می‌روند. سرعت به عنوان یکی از عوامل انسانی، نقش مهمی در این تصادفات دارد. برای کنترل سرعت غیر مجاز و کاهش میزان تصادفات و تلفات، متناسب با نقش معابر راهکارهای مختلفی تاکنون ارائه و مورد بررسی قرار گرفتهاند. استفاده از دوربین‌های هوشمند کنترل سرعت(سیستم کنترل سرعت هوشمند) از جمله این راهکارهاست که برای راه‏ها با نقش بزرگراهی پیشنهاد گردیده است. به گونه‏ای که استفاده از آن‏ها نشان داده که بکارگیری آن‏ها می‏تواند سرعت خودرو و همچنین تصادفات جاده‏ای را به شکل محسوس و قابل توجهی در نزدیکی مکان‏های نصب دوربین‏های کنترل سرعت کاهش دهد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی ایمنی دوربین‌های کنترل سرعت بزرگراهی مشهد به روش ساده و ساده اصلاح شده می‌باشد. در تحقیق پیشرو کل شبکه بزرگراهی مشهد به طول 1/65 کیلومتر مورد مطالعه قبل و بعد قرار گرفته و ضریب اصلاح تصادفات دوربین‌های کنترل سرعت بزرگراهی برای اولین بار برای این دوربین‌ها در شهر مشهد محاسبه شده است.نتایج این مطالعه نشان می­دهد که این دوربین­ها در کاهش تصادفات کاربران غیر آسیب پذیر موثرتر هستنداگرچه که در کاهش تصادفات آسیب پذیر نیز موثر می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculating Crash Modification Factor of Mashhad Highway Speed Cameras

نویسندگان [English]

  • Ali Tavakoli Kashani 1
  • Bahareh Bakhti 2
  • Abolfazl MohammadzadehMoghaddam 3
1 Associate Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran. Road Safety Research Center, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 M.Sc., Grad., School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran. Road Safety Research Center, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Highway and Transportation, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Road traffic crashes are one of the major causes of deaths and injuries around the world. Approximately 1.2 million people (2.1% of all deaths) are killed every year and over 50 million are injured or disabled worldwide due to road traffic crashes. To control speeding and deaths different approaches regarding the road function has been proposed already. Speed cameras are one of these options in use. It has been approved that they are effective in reducing speed and crashes near speed cameras locations. This Study aims at evaluating the highways speed cameras through the Naïve and Naïve adjustment method in city of Mashhad. In this study Mashhad highway network was evaluated by before and after study and speed cameras crash modification factor was calculated for the first time for these cameras. This study revealed that these cameras are most effective in reducing invulnerable crashes however they are effective in reducing vulnerable crashes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety Evaluation
  • Highway Speed Cameras
  • before and after Studies
  • Naïve and Naïve Adjustment Method
  • Crash Modification Factor
-حق شناس، ح.، (1384)، "رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رفتار رانندگی در شهر شیراز"، مجله پژوهشی حکیم،11 (3)، ص.55-47. 
-سوری، ا.، (1387)، "روانشناسی‌ ترافیک"، همایش مشهد، ترافیک، آینده، مشهد، ناجا.
-صفارزاده، م.، ابریشمی، س. ا.، خسروی، ه.، (1391)، "روشی برای ارزیابی کارایی دوربین­های کنترل سرعت در محورهای برون شهری (مطالعه موردی محورهای استان سمنان)"، دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
 
-شهردارى مشهد، (1387)، "آمارنامه شهر مشهد"، معاونت برنامه­ریزى وتوسعه.
 
-شهرداری مشهد، (1397)، "چهاردهمین آمارنامه حمل و نقل شهر مشهد"، معاونت مطالعات و برنامه­ریزی، پاییز.
 
-Chen, G., Wilson, R.J., Meckle, W., cooper, P., (2000), “Evaluation photo radar Program in British Colombia”, Accident Analysis and Preventin 32(4), pp.517-526.
 
-Coleman, J. A., Paniati, J. F., Cotton, R.D., Parker Jr., M. R., Covey, R., Pena Jr., H. E., & Morford, G., (1996), “FHWA study tour for speed management and enforcement technology”, US Department of Transportation, Washington, DC.
 
-Goldenbeld, C. and I. van Schagen, (2005), “The effects of speed enforcement with mobile radaron speed and accidents: An evaluation study on rural roads in the Dutch province Friesland”, Accident Analysis & Prevention. 37(6), pp. 1135-1144.
 
-Hamzah, K.M., NG, C.P., Khairuddin, F.H., Yousof, AA.A., (2000), “The automated speed enforcement system”, A case study in Putrajaya.
 
-Hauer, E., (1997), “Observational before-after study in road safety”, Pergamon Press, Elsevier Science Ltd. Oxford, UK.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Lamm, R., and J. H. Kloeckner. Increase of Traffic Safety by Surveillance of Speed Limits with Automate Radar-devices on a Dangerous Section of a German Autobahn: A Long Term Investigation. Transportation Research Record 164, 9134, pp.3.
 
-Mountain, L., W. Hirst, and M. Maher, (2005), “Are speed enforcement cameras more effective than other speed management measures?: The impact of speed management schemes on 30mph roads”, Accident Analysis & Prevention, 2005. 37(4), pp. 742-754.
 
-Tay, R., (2000), “Do Speed Cameras Improve Road Safety? Traffic and Transportation Studies”, pp. 44-51.
 
-World Health Organization (WHO), 2008, "Speed management: a road safety manual for decision-makers and practitioners", Geneva, Global Road Safety Partnership.