مدلسازی زمان مطلوب پیاده‌روی با توجه به هدف سفر و درنظرگیری متغیرهای فردی و محیطی (مطالعه موردی: شهر گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق به سنجش میزان پیاده روی و زمان مناسب پیاده روی برای دسترسی به اهداف و نیازمندی­های روزانه افراد بر اساس معیارهای منطقه و محله شهر­ها نظیر ویژگی­های فردی، اجتماعی، اقتصادی و نیز کالبدی و کاربری­ها پرداخته شد که نتایج آن می تواند چالشها و کمبود­ها را بر اساس شاخص­های تاثیر گذار در نقاط مختلف مورد ارزیابی قرار دهد و در نهایت تدابیر و پیشنهاداتی اتخاذ گردد تا افراد بتوانند با پیاده روی در زمانی مناسب، اهداف و نیازمندی­های روزانه خود را رفع نمایند. روش تحلیل این تحقیق با استفاده از مدل­سازی آماری رگراسیون می­باشد. به منظور دسترسی به این هدف در این تحقیق ابتدا به معرفی شهر گرگان پرداخته شد و سپس نقشه کاربری­ها و نمودار توزیع کاربری­ها به تفکیک محلات آورده شد و در ادامه به دموگرافی پاسخ دهندگان به پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت به 4 تیپ مدل سازی جهت اندازه گیری زمان پیاده روی با اهداف مختلف 1-کاری، 2- آموزشی، 3- خرید و4- تفریحی پرداخته شد، با بررسی نتایج مدل­های زمان پیاده روی در سطح نواحی شهر گرگان با درنظرگیری ضرایب آزمون t و عدد دوربین واتسون که برای تمامی مدل­ها بین 1.5 تا 2.5 بوده و اندازه آن قابل قبول است، متغیرهای مستقل سطح و تراکم کاربری­های اداری، سن و مالکیت خودرو (برای اندازه­گیری زمان پیاده­روی سفرهای کاری)، متغیرهای مستقل سطح کاربری­های آموزشی، درآمد و سن (برای اندازه­گیری زمان پیاده­روی سفرهای آموزشی) متغیرهای مستقل سطح و تراکم کاربری­های خدماتی، سن، و مالکیت خودرو (برای اندازه­گیری زمان پیاده روی سفرهای خرید)، سطح کاربری­های فضای سبز و پارک­ها و متغیرهای مختلف سطح کاربری­های ورزشی، و مالکیت خودرو و سن (برای اندازه­گیری زمان پیاده روی سفرهای تفریحی)  تاثیرگذارند و معنادار هستند. در نهایت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modelling Optimum Walking Time With Respect To Travel Purpose and Considering Individual and Environmental Variables (Case Study: Gorgan)

نویسندگان [English]

  • Amin Choubdar 1
  • Amin Farajollahi 2
  • Farzin Poorheydari Mamaghani 3
1 M.Sc.,Grad., Department of Civil Engineering, Malard Branch, Islamic Azad University, Malard, Tehran, Iran
2 Department of Civil Engineering, Malard Branch, Islamic Azad University, Malard, Tehran, Iran
3 M.Sc., Student, Department of Civil Engineering, Malard Branch, Islamic Azad University, Malard, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, the duration and appropriate time of walking to reach the routine destinations and meet the needs of individuals based on the different criteria of city districts and neighborhoods including individual, social, economic, and physical ones as well as land uses. The results can evaluate challenges and deficiencies based on the affecting indicators in different regions, and finally, they can lead to the adoption of measures and propositions so that people can fulfill their purposes and needs by walking over a proper time. The analysis method performed here was to by using statistical regression modelling. To reach the goal of this study, first, the city of Gorgan, Golestan province, Iran, was introduced, then, the land use map and land use distribution diagram by neighborhood were given, and next, the demography of the respondents to the questionnaire was investigated. Finally, four modelling types were addressed to measure the walking time for different purposes; 1) occupational, 2) educational, 3) shopping, and 4) recreational. By investigating the results of walking time models in different districts of Gorgan and by considering the t-test coefficients and Watson coefficient, being 1.5-2.5 for all the models which is acceptable, the independent variables of the area and concentration of office land uses, age, and car ownership (to measure the walking time of occupational travels), the independent variables of the area of educational land uses, income, and age (to measure the walking time of educational travels), the independent variables of the area and concentration of service land uses, age, and car ownership (to measure the walking time of shopping travels), the area of greenbelts and parks, and different variables of the area of sporting  land uses, car ownership, and age (to measure the walking time of recreational travels) were determined to be significant. At last, tables showing the coefficients of independent variables and the constant of the prediction model for the walking time of each type of travel were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modelling
  • Travel Purpose
  • Walking Time
  • Land Use
  • Individual Characteristics
- احمدیان، ر. و سعیدیان، و.، (1387)، "تأثیر حمل و نقل بر کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار"، هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران.
 
- افندی زاده، ش. عراقی، م. و سورگی، م.، (1390)، "ارائه مدل جانمایی کاربری­های عمده جاذب سفر و پیشنهاد توسعه آینده با استفاده از شاخص­های حمل و نقلی"، کنفرانس حمل و نقل و ترافیک، تهران.
 
- حقانی، م. و شاه حسینی، ز.، (1391)، "برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک به همراه مروری بر آمار و احتمالات"، نشر کتاب آوا، تهران.
 
-حقی،م.، ایزدی، م.، مولوی، ا.، (1393)، "ارزیابی و مقایسه دو سیاست پیاده راهسازی و پیاده مداری در مراکز شهری"، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری.
 
- زیاری، ک.ا. (1388)، "برنامه­ریزی کاربری اراضی شهری"، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 
- مستوفی، آ. سروری، ه.، (1394)، "بررسی تأثیر کاربری زمین بر رفتار عابران در خیابا­ن­های شهری، مطالعه موردی: خیابان دانشجو_ مشهد"، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهری،شماره نوزدهم
 
- "طرح جامع شهرسازی گرگان"، (1392)، مهندسان مشاور پارت.
 
- "طرح جامع حمل و نقل گرگان"، (1396)، مهندسان مشاور راه­های طلایی البرز.
 
- "سامانه اطلاعات GIS و اطلاعات مکان شهر گرگان".
 
-Gehl, J. (2010), “Cities for People”, Island Press, Washington. And Gehl,J., (1987), “Life between buildings”:Using public space,Van Nostrand Reinhold, New York.
 
-Lee, C., & Moudon, A. V., (2016), “The 3Ds+ R: Quantifying land use and urban form correlates of walking”, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 11(3), pp.215-204.
 
-Rostamzade,Y. M,Ranjazmae. S,M,Naderi. M,Yegane. H,MahmoodiNejad­, (2010), “Methods of Evaluations of Citizens Behavioral Patterns In Urban Spaces using of Meta Analysis Method”. Journal of Environmental Science and Technology,Vol.13, No.3, pp.175-190.