ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر استفاده از فیلر خاکستر پوسته برنج بر مشخصات مکانیکی مخلوط‌های آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای (SMA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار‌، دانشکده فنی و مهندسی‌، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی‌، قزوین، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد‌، دانشکده فنی و مهندسی‌، دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد اهر‌، تبریز، ایران

3 دانش آموخته دکتری، دانشکده فنی و مهندسی‌، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی‌، قزوین، ایران

چکیده

مخلوط­های آسفالتی با استخوان­بندی سنگدانه­­ای یا آسفالت ماستیکی (SMA) از جمله مخلوط­های آسفالتی داغ است که در سال­های اخیر استفاده از آن در کشورهای مختلف به لحاظ ویژگی­های خاص آن و به منظور افزایش توان باربری روسازی­ها و افزایش اصطکاک سطح آنها مورد استفاده قرار می­گیرد. استفاده زیاد قیر در این مخلوط­ها موجب تشکیل غشا نسبتاً ضخیم قیر بر روی مصالح سنگی شده و باعث بوجود آمدن ویژگیهای خاص برای این مخلوطها در مقایسه با مخلوط­های بتن آسفالتی می‌گردد.روش­های مختلفی برای تقویت مقاومت مخلوط آسفالتی همانند استفاده از انواع افزودنی بکار گرفته شده است.فیلر خاکستر پوسته برنجیکی از افزودنی­هایی است که علاوه بر جنبه زیست محیطی جهت بهبود اتصال بین پیوند آسفالت و مصالح بکار پیشنهاد شد. برای این منظور در این مقاله، مجموع نه نوع مخلوط آسفالتی ماستیکی در درصدهای مختلف قیر 70/60 و با درصد جایگزینی فیلر مصالح سنگی با 0%، 25%، 50%، 75% و 100% فیلر پوسته برنج آماده شده، و آزمایش مارشال روی آنها انجام شد. نتایج خواص مکانیکی نشان داد که افزودن فیلر پوسته برنج سبب بهبود چسبندگی بین قیر و مصالح سنگی شده و با افزایش مقاومت مارشال، مقاومت در برابر شیارشدگی را نیز افزایش داد. افزایش وزن مخصوص و درصد فضای پر شده با قیر به دلیل افزایش ضخامت غشای قیری اطراف مصالح سنگی و به دلیل وجود فیلر پوسته برنج از دیگر نتایج این تحقیق بود. در نهایت نتیجه شده که جایگزین شدن فیلر مصالح سنگی با فیلر خاکستر پوسته برنج در درصدهای مختلف و در درصد قیر 6.5 درصد منجر به نتایج بهتر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory Evaluation of the Effect of using Rice Husk Ash (RHA) Filler on the Mechanical Characteristics of Stone Matrix Asphalt (SMA)

نویسندگان [English]

  • Ali Abdi Kordani 1
  • Habib Soltani Aghdam 2
  • Mohammad Zarei 3
1 Associate professor, Department of Transportation Engineering and Planning, Technical and Engineering Faculty, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Department of Civil Engineering, Islamic Azad University of Ahar, Science and Research Branch, Faculty of Highway and Transportation Tabriz, Iran.,
3 Ph.D. Student, Department of Transportation Engineering and Planning, Technical and Engineering Faculty, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Asphalt mixtures with aggregate or stone mastic asphalt (SMA) are among the hot asphalt mixtures that have been used in different countries due to their special characteristics and in order to increase the load-bearing capacity of pavements and increase their surface friction. Excessive use of bitumen in these mixtures forms a relatively thick membrane of bitumen on aggregates, and creates special properties for these mixtures compared to asphalt concrete mixtures. Various methods have been used to strengthen of the asphalt mixture, such as the use of various additives. Rice Husk Ash (RHA) filler is one of the additives that has been proposed to improve the connection between asphalt bonding and materials used in addition to the environmental aspect. For this purpose, in this paper, a total of nine types of SMA in different percentages of bitumen 60/70 and with the percentage of replacement of filler stone materials with 0%, 25%, 50%, 75% and 100% filler of RHA, and experiment Marshall were done on them. The results of mechanical properties showed that the addition of rice husk filler improved the adhesion between bitumen and aggregates and increased the rutting resistance of SMA by increasing the Marshall Ratio. Increased unit weight and percentage of space filled with bitumen due to the increase in the thickness of the bituminous membrane around the aggregates and due to the presence of rice husk filler were other results of this study. Finally, it was concluded that the replacement of aggregates filler with RHA filler in different percentages and 6.5% bitumen resulted in better result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice Husk Ash Filler
  • Marshall Stability
  • Rutting
  • Stone Matrix Asphalt (SMA)
-Abdi, A., Zarei, M., Mahdinazar, M., Akbarinia, F., (2020), “Economic Analysis Based on the Unit Weight of Hot Mix Asphalt‏”. Engineering Solid mechanics, Vol.9. No. 1. pp. 1-10.
 
-Abtahi, S. M., Sheikhzadeh, M., & Hejazi, S. M., (2010), “Fiber-reinforced asphalt-concrete–a review”. Construction and Building Materials, Vol. 24. No. 6.
pp. 871-877.‏
-Al-Hdabi, A. (2016). “Laboratory investigation on the properties of asphalt concrete mixture with Rice Husk Ash as filler”. Construction and Building Materials. Vol. 126. pp. 544-551.‏
-Ameli, A., Babagoli, R., Norouzi, N., Jalali, F., & Mamaghani, F. P. (2020). “Laboratory evaluation of the effect of coal waste ash (CWA) and rice husk ash (RHA) on performance of asphalt mastics and Stone matrix asphalt (SMA) mixture”. Construction and Building Materials, Vol. 23. No. 7. pp. 117557.‏
-Arabani, M., & Tahami, S. A. (2017). “Assessment of mechanical properties of rice husk ash modified asphalt mixture”. Construction and Building Materials Vol. 149. pp.  350-358.‏
 
-Hamedi, G. H., & Tahami, S. A. (2018). “The effect of using anti-stripping additives on moisture damage of hot mix asphalt”. International Journal of Adhesion and Adhesives, Vol. 81. pp. 90-97.‏
 
-Han, J. H., Guo, J. J., & Liu, Z., (2012), “Experimental Investigation on Performance of Fiber Asphalt Mixture”. In Advanced Materials Research. Vol. 374,
pp. 1396-1399.
 
-Jaya, R. P., Hainin, M. R., Hassan, N. A., Yaacob, H., Satar, M. K. I. M., Warid, M. N. M., ... & Ramli, N. I. (2018), “Marshall Stability properties of asphalt mixture incorporating black rice husk ash”. Materials Today: Proceedings. Vol. 5. No. 10.
pp. 22056-22062.
 
-Khodaii, A. and Mehrara, A., (2009), “Evaluation of permanent deformation of unmodified and SBS modified asphalt mixtures using dynamic creep test”. Construction and Building Materials, Vol. 23. No. 7. pp. 2586-2592.
 
-Korayem, A. H., Ziari, H., Hajiloo, M., Abarghooie, M., & Karimi, P., (2020), “Laboratory evaluation of stone mastic asphalt containing amorphous carbon powder as filler material”. Construction and Building Materials, Vol. 243.
pp. 118280.‏
 
-  Kumar, P., Mehndiratta, H. C., & Immadi, S. (2009), “Investigation of fiber-modified bituminous mixes”. Transportation research record, Vol. 2126. No. 1.
pp. 91-99.‏
 
-Miljković, M. and Radenberg, M. (2011), “Rutting mechanisms and advanced laboratory testing of asphalt mixtures resistance against permanent deformation”. Facta universitatis-series: Architecture and Civil Engineering, Vol. 9. No. 3.
pp. 407-417.
 
-National Cooperative Highway Research Program, (2004), “Guide for Mechanistic-Empirical Design of New and Rehabilitated Pavement Structures”, NCHRP, Appendix RR: Finite Element Procedures for Flexible Pavement Analysis.
 
-Sargın, Ş., Saltan, M., Morova, N., Serin, S., & Terzi, S., (2013), “Evaluation of rice husk ash as filler in hot mix asphalt concrete”. Construction and Building Materials. Vol. 48. pp. 390-397.‏
-Schmiedlin, R. B., (1998),“Stone matrix asphalt: The Wisconsin experience”. Transportation research record, Vol. 1616. No. 1. pp. 34-41.‏
 
-Sengul, C. E., Oruc, S., Iskender, E., & Aksoy, A., (2013), "Evaluation of SBS modified stone mastic asphalt pavement performance". Construction and Building Materials, Vol. 41. pp. 777-783.‏
-Shafabakhsh, G. H., & Ani, O. J., (2015), “Experimental investigation of effect of Nano TiO2/SiO2 modified bitumen on the rutting and fatigue performance of asphalt mixtures containing steel slag aggregates”. Construction and Building Materials. Vol. 98. pp. 692-702.‏
-Tahami, S. A., Arabani, M., & Mirhosseini, A. F., (2018), “Usage of two biomass ashes as filler in hot mix asphalt”. Construction and Building Materials. Vol. 170.
pp. 547-556.‏
 
-Vamegh, M., Ameri, M., & Naeni, S. F. C., (2020), “Experimental investigation of effect of PP/SBR polymer blends on the moisture resistance and rutting performance of asphalt mixtures”. Construction and Building Materials, Vol. 253. pp., 119197.‏
 
-Xu, W., & Wang, X. C., (2011), “Study on performance for fiber asphalt mixture resistance to water damage”. In Advanced Materials Research. Vol. 204,
pp. 1789-1792.
-Zahedi, M., Barati, M., & Zarei, M. (2017). “Evaluation the effect of carbon nanotube on the rheological and mechanical properties of bitumen and Hot Mix Asphalt (HMA)”. Electron. J. Struct. Eng, Vol.17. No. 1.
pp. 76-84.‏
 
-Zahedi, M., Zarei, M., Manesh, H. A., Kalam, A. S., & Ghadiri, M. (2017b), “Technical-Economic Studies about Polyester Fibers with High Strength on Asphalt Mixtures with Solid Granulation”. Journal of Civil Engineering and Urbanism, Vol. 2. No. 2. pp. 1-11.‏
 
-Zahedi, M., Zarei, A., Zarei, M., & Janmohammadi, O., (2020), “Experimental determination of the optimum percentage of asphalt mixtures reinforced with Lignin”. SN Applied Sciences. Vol. 2. No. 2. pp. 258.‏
 
-Zarei, M., Mirbaha, B., Akbarinia, F., Rahmani, Z., Zahedi, M. & Zarei, A. (2020), “Application of concordance analysis method, (CA) for optimal selection of asphalt mixtures reinforced with rubber powder and carbon fiber”. Electron. J. Struct. Eng, Vol. 20. No. 1. pp. 53-62.‏
 
-Zarei, M., Rahmani, Z., Zahedi, M., & Nasrollahi, M., (2020b), “Technical, Economic, and Environmental Investigation of the Effects of Rubber Powder Additive on Asphalt Mixtures”. Journal of Transportation Engineering, Part B: Pavements, Vol. 146. No. 1. 04019039.‏
 
-Zarei, A., Zarei, M., & Janmohammadi, O., (2019), “Evaluation of the effect of lignin and glass fiber on the technical properties of asphalt mixtures”. Arabian journal for Science and engineering, Vol. 44. No. 5.
pp. 4085-4094.‏