تحلیل اثرات اقتصادی تغییرات نرخ ارز بر رشد بخش حمل‌ونقل جاده‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه‌های گوناگون، بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نظر به این‌که این نوسانات و نااطمینانی حاصل از آن بر کلیه بخش‌های اقتصادی تأثیر مشابه و یکسان ندارد، لذادراینتحقیقبه بررسی اثرات نااطمینانی نرخ ارز  بر رشد بخش حمل­ونقل جاده­ایطیدورهزمانی97-1368پرداخته‌شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات تغییرات نرخ ارز بر رشد بخش حمل‌ونقل جاده­ای کشور می­باشد. برای این منظوراز مدل  EGARCH برای محاسبه تغییرات نرخ ارز استفاده‌شده و جهت برآورد مدل اصلی از الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی و معنی‌داری هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت بر رشد اقتصادی بخش حمل‌ونقل جاده­ای دارد. همچنین نتایج ضریب تصحیح خطا نشان می‌دهد سرعت تعدیل مدل آهسته و مدل تصحیح خطا تنها قادر است 4/43 درصد از نوسانات نرخ ارز را توضیح دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Effects of Exchange Rate Changes on The Growth of Iran's Road Transport Sector

نویسندگان [English]

  • Parisa Bazdar Ardebil 1
  • Peyman Pejmanzad 2
1 IInstructor, Housing & Urban Development Research Center, Tehran, Iran.
2 Instructor, Housing & Urban Development Research Center, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Exchange rate fluctuations and the resulting uncertainty are one of the most important macroeconomic variables that affect different sectors of the economy in various ways. Given that these fluctuations do not have the same effect on economic sectors, Therefore, in this study, the uncertainty effects of exchange rate on the growth of road transport sector during the period of 1368-97 have been investigated. The aim of this study is to investigate the effects of exchange rate changes on the growth of the country's road transport sector. For this purpose, the EGARCH model has been used to calculate exchange rate changes. In addition, the self-regression model with distributive interruptions has been used to estimate the main model. The results show that exchange rate uncertainty has a negative and significant effect on the economic growth of the road transport sector, both in the short and long term. Also, the results of the error correction coefficient show that the adjustment speed of the model is slow. The error correction model is only able to explain 434% of exchange rate fluctuations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate Changes
  • Economic Growth
  • Road Transport Sector
  • EGARCH Model
  • Autoregressive Distributed Lag Model
- توکلی، ا. فیروزه ، ن.، کریمی، ف.، (1394)،" تأثیر نوسان‌های نرخ ارز بر رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران، 1388-1340"، دو فصلنامه علمی-تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، بهار و تابستان، سال چهارم، شماره اول.
 
- رنج­پور، ر. سلمانی بی‌شک، م. کریمی تکانلو، ز. مختارزاده خانقاهی، ن.، (1397)، "مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی در استان آذربایجان شرقی"، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال نوزدهم،  شماره اول،  بهار، ص. 28-1.
 
- کوچک­زاده، ا. جلالی، س.، (1393)، "بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد بخش‌های اقتصادی ایران"، فصلنامه علمی­-پژوهشی، پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، سال چهارم، شماره شانزدهم، پاییز.
 
- طهرانچیان، ا. راسخی، س. و مصطفی­پور، ی.، (1397)، "اثرات آستانه‌ای نوسانات نرخ ارز بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصاد ایران"، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران، سال هفتم، شماره­ی 82­، زمستان،
ص. 87-61.
 
- مطهری، م. لطفعلی پور، م. احمدی شادمهری، م.، (1396)،
"اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران:­یافته­هایی
جدید با رویکرد غیرخطی"، فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، سال چهارم، شماره 4، زمستان، ص. 198-175.
 
-مبینی دهکردی، م. محمدی، ت.، (1393)،"تأثیر غیرخطی نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت ایران: رهیافت GARCH-M"، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال چهارم، شماره 55، زمستان، ص. 70-41.
 
- پژوهشکده حمل­ونقل، (1397)، "بررسی وضعیت استهلاک موجودی سرمایه فیزیکی در بخش حمل‌ونقل جاده­ای"، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی.
 
- دفتر برنامه­ریزی کلان برق و انرژی (1397) "تراز­نامه انرژی"، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی.
- دفتر برنامه­ریزی کلان برق و انرژی (1390) "مروری بر 23 سال آمار انرژی کشور (89-1367)"، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی.
 
-­Barguellil, A. Ben-Salha, O., and Zmami, M., (2018), “Exchange Rate Volatility and Economic Growth”. Journal of Economic Integration, 33, pp.1302-1336.
 
-Chen, J., (2012), “Real Exchange Rate and
Economic Growth: Evidence from Chinese
Provincial Data (1992 - 2008)”, Woking paper, 5, pp.54-61.
 
-Chikeziem, F., Ikenna, U., (2016), “Effects of Exchange Rate Fluctuations on, Economic Growth of Nigeria”. International Journal of Innovative Finance and Economics Research, 4(2), pp.1-7.
 
-Presley, K. W., Boqiang, L., (2018), “Exchange rate fluctuations, oil price shocks and economic growth in a small net-importing economy”. Energy, 151,
pp.402-407.