دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 64، مهر 1399، صفحه 1-250 
کنش بلوغ هوش کسب و کار بر حمل و نقل هوشمند

صفحه 217-233

علی اکبر حدادی هرندی؛ چنگیز والمحمدی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ نوید نظافتی