مدلسازی تغییر سهم حمل و نقل غیرهمگانی و میزان انتشار آلاینده‌ها در اثر اجرای سیاست‌های مدیریت تقاضا

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، دانشکده مهندسی عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه صنایع، دانشکده فنی مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در سالیان گذشته و با آغاز فصول پاییز و زمستان در تهران، همزمان با به حداکثر رسیدن میزان انتشار آلاینده­ها و بر اساس مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوای شهر تهران، محدوده طرح ترافیک به محدوده طرح زوج یا فرد گسترش یافته و با اتخاذ این سیاست، بسیاری از شهروندان تهرانی جهت حضور در محدوده مذکور، نحوه تردد خود در این محدوده را تغییر داده و برخی دیگر نیز، با پرداخت بهای آن، مبادرت به تردد در این محدوده با وسایل نقلیه شخصی خود ورزیدند در این پژوهش به منظور بررسی میزان تمایل افراد نسبت به حضور در این محدوده و با استفاده از روشی ابتکاری، درصد­های مختلفی را به مبالغ پایه طرح ترافیک در سال 1395 افزوده و سپس به بررسی میزان افزایش و یا کاهش تمایل شهروندان نسبت به پرداخت مبالغ مذکور پرداخته شده است. هم چنین پس از بررسی نتایج بدست آمده و با استفاده از نرم افزار شبیه ساز Aimsun، میزان آلاینده انتشار یافته ناشی از تردد وسایل نقلیه را به هنگام اجرای طرح زوج یا فرد در محدوده خود و هم چنین سناریو­های بدست آمده از اجرای سیاست نرخ­گذاری در محدوده مذکور، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می­دهد در ایده­آل ترین حالت برای کاهش مقادیر آلاینده در محدوده طرح زوج یا فرد، با افزایش 40 الی 75 درصدی به مبالغ در نظر گرفته برای طرح ترافیک در سال 1395 و اجرای آن در محدوده طرح زوج یا فرد، فراوانی نسبی تردد با وسایل حمل­و­نقل غیر همگانی 21 الی 23 درصد کاهش یافته و به موازات کاهش میزان فراوانی نسبی تردد با وسایل نقلیه غیر همگانی، میزان آلاینده تولید شده برای 3 نوع آلاینده CO، HC و NOX ، 39 ، 36 و 30 درصد نسبت به حالت معمول اجرای طرح زوج یا فرد در محدوده خود، کاهش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Share Change of Non-Public Vehicles and the Rate of Emissions due to the Implementation of Demand Management Policies

نویسندگان [English]

  • Amir Tayarani Yousefabadi 1
  • Alireza Mahpour 2
  • Hasan Javanshir 3
1 M.Sc. Grad., Faculty of Civil Engineering, Architecture and Art, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Southern Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the past years and with the start of Autumn and Winter seasons in Tehran, when vehicle emission rates reached their maximum amount in Tehran and According to the approved plan of the emergency committee for air pollution in Tehran, traffic congestion zone was extended to the Odd-Even plan area and many of the citizens changed their way of access to the area and other citizens paid the tolls to travel inside the zone with their private vehicles. In this research, first, the interviewees were asked to determine how they have traveled to the Odd-Even plan area. In the following, the proposed hypothesis was based on this assumption that if the traffic congestion zone due to the air pollution problem, is extended to Odd-Even plan area, According to the different scenarios, which travelling means they choose. After reviewing the results obtained from the questionnaire and using the Aimsun simulation software, the amount of emissions produced by the movement of vehicles when implementing the Odd-Even plan area within their range and the above scenarios have been investigated and evaluated. the results of this study show that the most ideal mode for reduction of pollutant values in the Odd-Even plan area, was with an increase of 40-75 % of the money allocated for the traffic congestion zone in the year of 2016 and with extending of that in the Odd-Even plan area, The relative abundance of travelling with non - public transport means, caused to reduce 21-23% and in parallel of reduction of travelling with non - public transport means, the amount of produced cars emissions for the CO, HC and NOX pollutants has been decreased 39, 36 and 30 percent in relation to the usual mode of implementation of the Odd-Even plan within its range, it will be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • Rate of Demand
  • Odd-Even Plan Range
  • Traffic Congestion Zone
-Barceló, J., (2010), “Fundamentals of traffic simulation”, (Vol. 145, p. 439), New York: Springer.
 
-Chen, D., Ignatius, J., Sun, D., Goh, M., & Zhan, transport”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 118, S., (2018), “Impact of congestion pricing schemes on emissions and temporal shift of freight,        pp.77-105.
 
-Cipriani, E., Mannini, L., Montemarani, B., Nigro, M., & Petrelli, M., (2018), “Congestion pricing policies: Design and assessment for the city of Rome, Italy”, Transport Policy.
 
-De Vos, J., (2016), “Road pricing in a polycentric urban region: Analyzing a pilot project in Belgium”, Transport Policy, 52, pp.134-142.
 
-Dion, F., Sivakumaran, K., & Ban, X. J., (2012), “Evaluation of traffic simulation model use in the development of Corridor System Management Plans (CSMPs) (No. UCB-ITS-PRR-2012-2)­”.
 
-Gastaldi, M., Meneguzzer, C., Rossi, R., Della Lucia, L., & Gecchele, G., (2014), “Evaluation of air pollution impacts of a signal control to roundabout conversion using microsimulation”, Transportation research procedia, 3, pp.1031-1040.
 
-Jiang, Z., Chen, X. M., & Ouyang, Y., (2017), “Traffic state and emission estimation for urban expressways based on heterogeneous data”, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 53, pp.440-453.
 
-Lejri, D., Can, A., Schiper, N., & Leclercq, L., (2018), “Accounting for traffic speed dynamics when calculating COPERT and PHEM pollutant emissions at the urban scale”, Transportation research part D: Transport and Environment, 63,
pp.588-603.
-Lindsey, R., (2003), “Road pricing issues and experiences in the US and Canada”, In Europe fourth seminar implementing pricing policies in transport, Katholieke University of Leuven, Belgium.
 
-Linn, J., Wang, Z., & Xie, L., (2016), “Who will be affected by a congestion pricing scheme in Beijing?”, Transport Policy, 47, pp.34-40.
 
-Morello, E., Toffolo, S., & Magra, G., (2016), “Impact analysis of Eco driving behavior using suitable simulation platform (ICT-EMISSIONS project)”, Transportation Research Procedia, 14, pp.3119-3128.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Quaassdorff, C., Borge, R., Pérez, J., Lumbreras, J., de la Paz, D., & de Andrés, J. M., (2016), “Microscale traffic simulation and emission estimation in a heavily trafficked roundabout in Madrid (Spain)”, Science of the Total Environment, 566, pp.416-427.
 
-Salas R, M., Robusté A, F., & Saurí M, S., (2009), “Impact of two-part pricing scheme on social welfare for congested metropolitan expressway networks”, Transportation Research Record, 2115(1), pp.102-109.
 
-Wen, L.,& Eglese, R., (2016), “Minimizing CO2e emissions by setting a road toll”, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 44, pp.1-13.