مدل و الگوریتم حل مسئله مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت برای خودروهای دوگانه‌سوز به‌منظور مینیمم‌کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده علوم پایه وفنی مهندسی بیجار، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

به علت تاثیرات مخرب گازهای گلخانه­ای که به وسیله سوخت­های فسیلی منتشر می­شوند، حرکت به سمت سوخت­های جایگزین یک امر غیر قابل اجتناب است. سوخت­های جایگزین  نقش بسیار مهمی در عبور به سوی یک سیستم حمل­ونقل پاک و پایدار بازی می­کنند. حرکت به سمت ناوگان خودروهای با سوخت جایگزین آسان نیست، بطوریکه در ابتدای دوره گذار کمبود زیرساخت­ها برای تولید، توزیع و تحویل سوخت جایگزین یکی از مهمترین موانع است. از این جهت، مکان­یابی جایگاه­های سوخت جایگزین یک مبحث مهم در تسریع ورود این سوخت به سیستم حمل­ونقل است. با توجه به کمبود جایگاه­های سوخت جایگزین این فرض که همه خودروها در سفرهای بین شهری بتوانند با یک نوع سوخت جایگزین تمام مسیرها را بپیمایند یک امر غیر واقعی است. یکی از راه­کارهای عملی استفاده از خودروهای دوگانه­سوز است تا در مواقع ضروری برای جلوگیری از توقف خودرو بخاطر اتمام سوخت جایگزین در سفرها، بتوان از سوخت بنزینی استفاده­کرد. در این مقاله، یک مدل ریاضی جدید برای مسئله مکان­یابی جایگاه­های سوخت جایگزین برای خودروهای دوگانه­سوز ارایه شده­است. هدف مدل مینیمم کردن کل آلودگی منتشر شده توسط خودروها است. به علاوه، یک الگوریتم حل کارا بر اساس روش تجزیه بندرز برای حل شبکه­های بزرگ ارایه شده­است. نتایج بدست آمده نشان می­دهند که استفاده از خودروهای دوگانه­سوز می­تواند منجر به کاهش قابل توجه گازهای گلخانه­ای شود. همچنین قابلیت الگوریتم پیشنهاد شده بر روی مثال­های تولید شده نشان می دهد که الگوریتم  در کاهش زمان حل و به دست آوردن جواب­های با دقت خوب مفید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulation and Solution Algorithm of Flow-Refueling Location Problem for bi-fuel Vehicles to Minimize GHG Emissions

نویسنده [English]

  • Meysam Hosseini
Assistant Professor, Department of Mathematics, Campus of Bijar, University of Kurdistan, Sanandaj, Kurdistan, Iran.
چکیده [English]

Because of the destructive effects of greenhouse gas emitted by fossil fuels, moving to alternative fuels is an unavoidable. Alternative fuels play a very important role in the transition to a sustainable and clean the transportation sector. The adoption of alternative fuel vehicle fleets is not easy and, particularly at the beginning of the transition period, the lack of infrastructure for producing, distributing and delivering the alternative fuel is one of the most important obstacles. Therefore, the location of alternative fuel stations is an important topic in accelerating the entry of this fuel into the transportation system. Due to the lack of refueling stations, the assumption that all vehicles on intercity trips can travel all paths with only one alternative fuel is unrealistic. One of the practical ways is utilize of bi-fuel vehicles, to use gasoline in an emergency for avoid to stopping the vehicle on the journey by run out of alternative fuel. In this paper, we present a new model to location of alternative fuel station for bi-fuel vehicles. The model's goal is to minimize total emissions from vehicles. Also, we propose an efficient solution algorithm based on Benders decomposition to solve large network. The results show that the use of bi-fuel vehicles can lead to a significant reduce in greenhouse emissions. Moreover, implementation of proposed algorithm on randomly generated examples illustrate that the algorithm is useful in reducing the solving time and obtaining acceptable solution.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benders Decomposition Algorithm
  • Greenhouse Gas Emission
  • Alternative Fuel Station
  • Bi-Fuel Vehicles
  • Location
- Abdoli, B., MirHassani, S. A. and Hoshmand, F., (2017),"Model and algorithm for bi-fuel vehicle routing problem to reduce GHG emissions", Environ Sci Pollut Res, Vol.24, No. 27, pp. 21610-21624.
-AIMMS 4.2 Paragon Decision Technology B.V., Netherlands. [Online]. http://www.AIMMS.com.
- Arslan, O. andKarasan, O. E., (2016), "A Benders Decomposition Approach for the Hybrid Charging Station Location Problem", Transportation Research Part B: Methodological, Vol. 93, pp. 670-695.
- Benders, J.F., (1962),"Partitioning procedures for solving mixed-variables programming problems", Numerische mathematik, Vol. 4, pp. 238-252.
- Berman, O., Larson, R. C. and Fouska, N., (1992),"Optimal location of discretionary service facilities", Transp Science, Vol. 26,
pp. 201–211.
- Birge, J. R. and Louveaux, F.V., (1988),"A multicut algorithm for two-stage stochastic linear programs", European Journal of Operational Research, Vol. 34, pp. 384 - 392.
- Capar, I. and Kuby, M., (2012), "An Efficient Formulation of the Flow Refueling Location Model for Alternative-Fuel Stations", IIE Transactions, Vol. 44, No. 8, pp. 622-636.
- Capar, I., Kuby, M., Leon, V. J. and Tsai, Y. J., (2013), "An arc cover–path-cover formulation and strategic analysis of alternative-fuel station locations", European Journal of Operational Research, Vol. 227,
pp. 142–151.
-­Codato, G.and Fischetti, M., (2006),"Combinatorial benders' cuts for mixed-integer linear programming", Operations Research, Vol. 54, pp. 756-766.
- Contreras, I., Cordeau, J. F. and Laporte, G., (2011),"Benders decomposition for large-scale uncapacitated hub location", Operations Research, Vol. 59, pp. 1477-1490.
- Costa, A.M., (2005),"A survey on benders decomposition applied to fixed-charge network design problems", Computers & Operations Research, Vol. 32, pp. 1429-1450.
-Froyland, G., Maher, S.J. and Wu, C.L., (2013),"The recoverable robust tail assignment problem", Transportation Science,Vol. 48,
pp. 351-372.
-Hodgson, M. J., (1990),"A flow-capturing location–allocation model", Geographical Analysis, Vol. 22,pp. 270–279.
-Hosseini,M. and MirHassani, S. A., (2015),"Selecting Optimal Location for Electric Recharging Stations with Queue", KSCE Journal of Civil Engineering,Vol. 19, No. 7, pp. 2271–2280.
- Hosseini, M. and MirHassani, S. A., (2015), "A heuristic algorithm for optimal location of flow-refueling capacitated stations", International Transactions in Operational Research,Vol.24, pp. 1377–1403.
-Hosseini, M., MirHassani, S.A. and Hooshmand. F., (2017), "Deviation-flow refueling location problem with capacitated facilities: Model and algorithm", Transportation Research Part D: Transport and Environment, Vol. 54, pp. 269-281.
-­ILOG CPLEX 12.6 User’s Manual ILOG Inc., CPLEX Division, Mountain View, USA.
- Khatami, M., Mahootchi, M. and Farahani, R.Z., (2015),"Benders decomposition for concurrent redesign of forward and closed-loop supply chain network with demand and return uncertainties", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 79, pp. 1 - 21.
- Kim,G. J., (2010), " Location of Refueling Stations for Alternative Fuel Vehicles Considering Driver Deviation Behavior and Uneven Consumer Demand: Model, Heuristics, and GIS ". PhD dissertation. Supervisor: Kuby, M, School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, United States.
-­Kim,G. J. and Kuby, M, (2012), "The deviation-flow refueling location model for optimizing a network of refueling stations", International Journal of Hydrogen Energy, Vol.37, No. 6,pp. 5406–5420.
-­Kuby, M. and Lim, S., (2005), "The flow-refueling location problem for alternative-fuel vehicles", Socio Economic Planning Sciences, Vol. 39, pp. 125–145.
- Lei, C., Lin, W. H. and Miao, L., (2014),"A multicut l-shaped based algorithm to solve a stochastic programming model for the mobile facility routing and scheduling problem", European Journal of Operational Research, Vol. 238, pp. 699 - 710.
-­Melaina, M. W. and Bremson, J., (2008),"Refueling availability for alternative fuel vehicle markets: sufficient urban station coverage", Energy Policy,Vol.36, No. 8,
pp. 3223–3231.
- MirHassani, S. A. and Ebrazi, R., (2012), "A Flexible Reformulation of the Refueling-station Location Problem", Transportation Science, Vol. 47, No. 4, pp. 617-628.
- Magnanti, T. L. and Wong, R. T., (1981), Accelerating benders decomposition: Algorithmic enhancement and model selection criteria. Operations research, Vol. 29,
pp. 464-484.
-­Owen, N. A., Inderwildi, O. and King, D., (2010), "The status of conventional world oil reserves—Hype or cause for concern?", Energy Policy, Vol.38,pp .4743-4749.
-­Papadakos, N., (2008), "Practical enhancements to the magnanti{wong method", Operations Research Letters, Vol. 36,
pp. 444-449.
-­Pasaoglu, G., Honselaar, M. and Thiel, C., (2012),"Potential vehicle fleet CO2 reductions and cost implications for various vehicle technology deployment scenarios in Europe", Energy Policy, Vol.40, pp. 404–421.
-Salimifard, K., Shahbandarzaden, H., and Raeesi, R., (2012),"Green transportation and the role of operation research".  International conference on traffic and transportation engineering. Singapore: 17-18 February.
- Trukhanov, S., Ntaimo, L. and Schaefer, A., (2010),"Adaptive multicut aggregation for two-stage stochastic linear programs with recourse", European Journal of Operational Research,Vol. 206, pp. 395 - 406.
- Upchurch, C., Kuby, M. and Lim, S., (2009), "A capacitated model for location of alternative-fuel stations", Geog Anal, Vol. 41,pp. 127–148.
-Uster, H. and Kewcharoenwong, P., (2011),"Strategic design and analysis of a relay network in truckload transportation", Transportation Science, Vol. 45, pp. 505-523.
-Wang, Y. W.,(2011), "Locating flow-recharging stations at tourist destinations to serve recreational travelers", International Journal of Sustainable Transportation, Vol. 5, pp. 153-171.
-Wheatley, D., Gzara, F. and Jewkes, E., (2015),"Logic-based benders decomposition for an inventorylocation problem with service constraints", Omega, Vol. 55, pp. 10 - 23.
-You, F. and Grossmann, I.E., (2013),"Multicut benders decomposition algorithm for process supply chain planning under uncertainty", Annals of Operations Research, Vol. 210, pp.191-211.