تحلیل عوامل مؤثر در توسعه استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) به‌جای بنزین در سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای ایران با استفاده از مدل پویاشناسی سیستم‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی شرق، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین‌المللی بندرانزلی، گیلان، ایران

چکیده

با توجه به منابع غنی گاز طبیعی در کشور و سرمایه‌گذاری دولت در این بخش، اهمیت و نقش CNG به‌عنوان یکی از بهترین جایگزین­های سوخت بنزین در خودروها، در سال‌های گذشته مشخص‌شده است. از طرف دیگر به دلیل نقش‌آفرینی عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در عملکرد این صنعت، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در آن با پیچیدگی‌های خاصی همراه است. ازاین‌رو در این پژوهش، جهت ارائه راهکارهای مناسب به‌منظور توسعه استفاده بهینه از CNG بجای بنزین به‌عنوان سوخت خودروها در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای، از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها استفاده‌شده است. رویکردی که باملاحظه تمامی عوامل دخیل و تأثیر متقابلشان و نیز اتخاذ نگاهی کل‌نگر به صنعت CNG در بخش حمل‌ونقل، به ارائه راهکارهای توسعه اقتصادی مناسب می­پردازد. درنهایت، اطلاعات صحیح و به‌موقع، تدوین یک برنامه بلندمدت برای سبد سوخت، قیمت متناسب انواع سوخت، تناسب رشد خودروهای دوگانه‌سوز با جایگاه‌های عرضه CNG، به‌عنوان مؤثرترین عوامل شناخته‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effective Variables of the Development of Use of Compressed Natural Gas (CNG) Instead of Gas in Iran's Road Transport System Using the System Dynamics Model

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Amin-Tahmasbi 1
  • Seyed Jamalaldin Razavinasab 2
1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, East of Guilan, University of Guilan, Iran
2 Ph.D. Student, Islamic Azad University, Anzali International Branch, Iran.
چکیده [English]

Energy is one of the most important issues of the world today. Given the limited energy resources and the increase in the prices of energy carriers in Iran, identification of methods and solutions for supplying resources and energy consumption in the energy and energy industries such as transportation is very necessary. In this regard, due to the rich natural resources of the country and the government's investment in this sector, the importance and role of compressed natural gas (CNG) as one of the best gasoline alternatives in cars in the past years has been identified. On the other hand, due to the role of various factors in economics, politics and society in the performance of this industry, policy and planning are associated with particular complexities. Hence, in this paper, a systematic approach is proposed to provide appropriate solutions for the development of optimal use of compressed natural gas (CNG) instead of petrol as a fuel for the road transport sector based on the important impacts of this industry and their effectiveness on the basis of the dynamic system Designed and decomposed. An approach that involves and interacts with all the factors involved, as well as adopting a glimpse into the compressed natural gas (CNG) industries in the transportation sector, provides appropriate solutions for the development of an appropriate economic system. Accurate and timely information, creates a long-term program for the fuel basket, Suitable fuel prices, the proportions of the growth of Duncan cars with compressed natural gas (CNG) supply sites, are known as effective development variables in use of compressed natural gas (CNG) instead of gas is known in Iran's road transport system. Finally, make the necessary and effective suggestions based on the systematic analysis to create a growing trend to government officials and policy makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compressed Natural Gas (CNG)
  • Energy
  • Transportation
  • System Dynamics