طراحی مدل تعادل سریز کار- خانواده و خانواده-کار (مورد مطالعه: کارکنان بخش کنترل پرواز شرکت فرودگاه‌های کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، پردیس کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران

چکیده

سرریزشدگی دوگانه و تضاد‌های شغلی یکی از مهم ترین مسائل کارکنان در سازمان‌ها در همه جهان و ایران است. این تعارض در کشورهای در حال توسعه مثل ایران به دلیل تمرکز گرایی و پیچیدگی‌های ساختاری بسته به نوع سازمان و ماهیت عملکردی آنها متفاوت است. هدف این تحقیق طراحی مدل سریز کار-خانواده و خانواده-کار کارکنان بخش کنترل پرواز شرکت فرودگاه‌های کشور بود. روش تحقیق حاضر، از حیث نتیجه، جزء تحقیقات توسعه‌ای، از حیث هدف جزء تحقیقات اکتشافی و از حیث روش اجرای کار به صورت کیفی بود. در این تحقیق با با 12 نفر از متخصصان منابع انسانی که از طریق نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، مصاحبه انجام شد. علت انتخاب 12 نفر به عنوان مصاحبه شونده این بود که محقق از مصاحبه 9 تقریبا به کد‌های مشخص و دسته بندی رسیده بود و برای اطمینان از رسیدن به نقطه‌ی اشباع 3 مصاحبه‌ی دیگر نیز انجام داد که در انتهای مصاحبه‌ی 12 به نقطه‌ی اشباع کامل دست یافت. مصاحبه‌ها با هماهنگی با آنها به صورت حضوری و به صورت مصاحبه‌های عمیق صورت پذیرفت. برای ارزیابی قابل اتکا بودن داده‌ها و تفسیر‌ها معیارهای تحقیقات تفسیری از دو معیار مقبولیت و کثرت‌گرایی استفاده شد. براساس روش گرندد تئوری تحلیل‌های در سه مرحله‌ی کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و در نهایت مدل پارادایمی‌تحقیق طراحی گردید. در مرحله‌ی کدگذاری باز از مجموع 12 مصاحبه تعداد 434 کد مفهومی‌ایجاد گردید و این کد‌های مفهومی‌در قالب شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها ارائه شدند. براساس مدل طراحی شده شرایط علی شامل سه مولفه‌ی اصلی «شرایط درون سازمانی»، «تضاد شغلی» و «شرایط فراسازمانی» می‌باشد. شرایط زمینه‌ای شامل سه نوع تعارض بهزیستی روانشناختی، نگرشی و ابهام در نقش می‌باشد و در شرایط مداخله گر سه مولفه‌ی سیاست زدگی، منفعت طلبی و نقش قوانین و مقررات شناسایی شد. پدیده‌ی محوری تحقیق براساس کلید واژه‌های مصاحبه‌های صورت گرفته، سرریز شدگی و تضادهای شغلی می‌باشد. براساس شناسایی معیارهای سه شرط علی، زمینه‌ای و مداخله گر، راهبردها و پیامدها ارائه شد. راهبردها شامل سه راهبرد دورن سازمانی، روانشناختی و فراسازمانی بود و پیامدها نیز شامل پیامدهای ساختار محور، روانشناخت محور و توسعه محور شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of Work-Family and Family-Work Spillover Model (Case Study: Control Flight Department Staff of the Country Airport Company(

نویسندگان [English]

  • Abolfazl talebi 1
  • َAlireza Koushki Jahromi 2
  • Hasan Boudlayee 3
1 Department of Governmental Management, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Department of Management, University of Allameh Tabatabaei, Branch Tehran, Tehran, Iran.
3 Department of MBA, University of Tehran, Branch International Pardis Kish, Kish, Iran.
چکیده [English]

Dual overflow and job contradictions are one of the most important issues for employees in organizations all over the world and in Iran. This conflict is different in developing countries, such as Iran, due to their centralization and structural complexities, depending on their organization and their functional nature. The purpose of this research is Design of Work-Family and Family-Work Model. The method of the present research, in terms of its outcome, is a component of developmental research, as a target for exploratory research, and as a method of implementing quality work. In this research, interviews were conducted with 12 human resource specialists who were selected through targeted sampling. Interviews were conducted in-person interviews and in-depth interviews. To assess the reliability of the data and interpretations, the criteria for interpretive research were based on two criteria of acceptance and plurality. Based on GRANDED's method, the theory of analysis was performed in three stages of open, axial, and selective coding and the design of the paradigm of research was designed. Based on the designed model, the causal conditions include three main components of "work-family overflow", "job conflict" and "family-work overflow". The underlying conditions include three types of psychological well-being, attitudes and ambiguity in the role, and in the intervening conditions the three components of policy making, interest-seeking and the role of rules and regulations were identified. The pivotal phenomenon of research is based on the key words of interviews, overflow and job contradictions. Based on the identification of the criteria of the three causal, background and interventional criteria, strategies and outcomes were presented. Strategies included three organizational, psychological, and transactional strategies, and the outcomes including structural, axis-driven, and development-oriented axes were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work-Family Overflow
  • Family-Work Overflow
  • Job Contradictions
  • Airports in the Country