اولویت‌بندی عوامل موثر بر ایمنی جاده‌های برون شهری با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه راه و ترابری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری‌، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

ایمنی جاده­ها به عنوان یکی از عوامل مهم در سیستم حمل و نقل دنیا و کاهش تصادفات شناخته شده است. در حال حاضر هزینه­های بالایی در جهت کاهش تصادفات و تلفات جاده ای صرف می گردد، اما نتایج مطلوب و دلخواه متولیان امر بدست نمی آید. به نظر می رسد استفاده از راهکارهای جهانی در تامین ایمنی راهها و مدیریت و برنامه­ریزی­های لازم در این امر، موثر خواهند بود. در تحقیق پیش رو محقق با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی اقدام به شناسایی و تعیین میزان اهمیت عوامل موثر بر ایمنی جاده­های شمالی کشور نموده است. بدین منظور جامعه آماری 125 نفری از مدیران، دست اندرکاران و متخصصین ترافیک و حمل ونقل اقدام به پاسخگویی به پرسشنامه ای 78 سوالی نمودند که نهایتاً 23 عامل به عنوان عوامل موثر بر ایمنی جاده­های شمالی شناخته شدند. نتایج تحقیق نشان داد که با به کار گیری روشAHP FUZZY ، شاخص های تبلیغات در رسانه ملی، کاهش سن متوسط وسایل نقلیه و طراحی مناسب هندسه راه با وزن­های 0.126، 0.082 و 0.065 دارای بالاترین وزن و اهمیت می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Factors Affecting Road Safety Using Fuzzy Hierarchical Analysis

نویسندگان [English]

  • Ali Abdi 1
  • Zahra Mosadeq 2
  • Hamid Bigdeli Rad 3
1 Associate professor, Department of Transportation Engineering and Associate professor, Department of Transportation Engineering and Planning, Technical and Engineering Faculty, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 M.Sc., Grad., Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
3 Ph.D., Student, Faculty of Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Road safety is recognized as one of the most important factors in transportation system of the world as well as in reducing road accidents. Currently, heavy expenses are spent for reducing road accidents and casualties, however, authorizes haven't so far achieved satisfactory and desirable results. It appears that adoption of global solutions might be effective in securing roads safety and making necessary planning and management in this regard. In the present study, researcher with the use of AHP Fuzzy method has tried to identify and determine the importance level of the effective factors on the safety of northern roads in Iran. For this purpose, a research population consisted of 125 traffic and transport mangers, practitioners and experts have responded to a 78-item questionnaire and finally, 23 factors were identified as the effective factors on safety of the northern roads of Iran. Research results indicated that with the adoption of AHP FUZZY method, the indicators of advertising in national media, reduced average age of vehicles and appropriate designing of road geometry respectively have the highest weight and importance with 0.126, 0.082 and 0.065 weights.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety
  • Suburban Roads
  • AHP Method
  • FUZZY Theory
‎-Abdi, A., Bigdeli Rad, H., & Azimi, E. (2017), “Simulation and analysis of traffic flow for traffic calming”, In Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Municipal Engineer, Vol. 170, No. 1, pp.16-28.
 
-Afandi, Z. S., Bigdeli, R. H., & Shaker, H., (2019), “Using Optimization and metaheuristic method to reduce the bus headway (Case study: Qazvin Bus Routes).
 
-Al-Sahili, K., & Dwaikat, M., (2019), “Modeling Geometric Design Consistency and Road Safety for Two-Lane Rural Highways in the West Bank, Palestine, Arabian Journal for Science and Engineering, No.44,
pp.4909-4895.
 
-Ayati, Ismail, (2009), “the Cost of Accidents Theory and Practice”, First Edition, Tehran: Institute of Transportation, In Persian.
 
-Baek S., Chang H., Kang J.G., Yoon B., (2005),”­An Effect of Trip Lenghth on Freeway Accident Rate”, Journal of the Eastern Asia Society Transportation Studies, Vol.6,
pp.3481-3467.
 
-Bigdeli Rad, V., Najafpour, H., Shieh, E., & Bigdeli Rad, H., (2019), “Questionnaire Design: Relation of Physical Activity and Safety, No. 29, pp.113-123.
 
-Galeta Chala, P., Quezon, E. T., & Kumela, T. (2017), “Effects of Human Behaviors and Geometric Factors in Road Traffic Accidents: Acase Study along Sululta–Fiche Road”, Ethiopia. Gsj, No.5, pp.136.163.
 
-Hanine, M., Boutkhoum, O., Tikniouine, A., & Agouti, T. (2016), “Comparison of fuzzy AHP and fuzzy TODIM methods for landfill location selection”, Springer Plus, No.5, pp.510-511.
 
 
-Islam, M. H., Hua, L. T., Hamid, H., & Azarkerdar, A., (2019), “Relationship of Accident Rates and Road Geometric Design, In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 357, No.1,
pp. 012040.
 
-Keay, K., Simmonds, I., (2006), “Road Accident and Rainfall in large Australian city”, Accident analysis and Prevention, V38,
pp.445-454.
 
Konduri S., Labi S., Sinha Kumares C., (2003), “Incident Occurrence Models for Freeway Incident Management, Annual Meeting CD-Rom 82th Annual Meeting of the Transportation Research Board.
 
-Momeni, Mansour, (2006), “Modern Topics in Operational Research, University of Tehran Management School Press”, In Persian.
 
Ouni, F., & Belloumi, M., (2018), “Modeling Traffic Accident Occurrence at Hazardous Road Locations: A Case Study in Tunisia.
 
Park, S. H., Kim, S. M., & Ha, Y. G., (2016), “Highway traffic accident prediction using VDS big data analysis”, The Journal of Supercomputing, No.72, pp.2815-2832.
-Saffarzadeh, M. Shaabani, Sh. Azarami, A., (2007), "Accident Prediction Model in Cross-Country Links", Journal of Transportation, Vol, In Persian.
 
-Sathiaraj, D., Punkasem, T. O., Wang, F., & Seedah, D. P., (2018), “Data-driven analysis on the effects of extreme weather elements on traffic volume in Atlanta, GA, USA. Computers, Environment and Urban Systems, No.72, pp.212-220.
 
-Shafabakhsh, G. A., Famili, A., & Bahadori, M. S. (2017), “GIS-based spatial analysis of urban traffic accidents: Case study in Mashhad, Iran. Journal of traffic and transportation engineering (English edition), No. 4 (3),
pp.290-299.
 
-Shahbazi, F., Hashemi Nazari, S. S., Soori, H., & Khodakarim, S., (2019), “Socioeconomic inequality in mortality from road traffic accident in Iran, Journal of research in health sciences, pp.19-21.
 
-Shankar V.N., Mannering F.L., Barfield W., (2005), “Effect of Roadway Geometric and Environmental Conditions on Rural Accident Frequencies”, Accident Analysis and Prevention, No.27, pp.371-389.
 
-World Road Association, (PIARC), (2003), “Road Safety Manual”, Montreal.