ارزیابی خصوصیات مکانیکی مخلوط‌های آسفالتی گرم حاوی مصالح سرباره فولاد قوس الکتریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی مکانیک، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

عمده­ترین سرمایه گذاری ملی در بخش حمل و نقل ، ایجاد راه و ساخت روسازیهاست. در حال حاضر، در ایران اکثر روسازی ها، روسازی آسفالتی است. این روسازیها در اثر گذشت زمان، بار ترافیکی و تغییرات جوی دچا ر خرابیهایی می­شوند. یکی از مهمترین انواع خرابی­های روسازی های انعطاف پذیر، تغییر شکلهای دائم (ماندگار) می باشد که به اسم شیارشدگی  شناخته میشوند. در سالهای اخیر استفاده از سرباره ذوب فلز که یکی از مواد زائد و غیر قابل استفاده کارخانجات ذوب فلز می­باشد، بعنوان جایگزینی برای بخشی یا تمام مصالح سنگی در لایه­های مختلف روسازی مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این تحقیق به بررسی استفاده از درصدهای مختلف سرباره فولاد به به صورت درصدی از مصالح سنگی درشت دانه در دانه بندی طــرح اختلاط ( ( 0-25-50-75-100درصد سرباره  فولاد جایگزین مصالح سنگی درشت دانه)پرداخته شده است. با استفاده از روش طرح اختلاط مارشال، درصد قیر بهینه و سایر پارامترهای مارشال به دست آمد. جهت بررسی خصوصیات قیر خالص آزمایشات درجه نفوذ، نقطه نرمی، خاصیت انگمی، ویسکوزیته و درجه اشتعال انجام شد. همچنین آزمایشات مقاومت مارشال و روانی، کشش غیر مستقیم، حساسیت رطوبتی، مدول برجهندگی، خزش دینامیکی و شیار جای چرخ جهت بررسی تأثیر استفاده از سرباره فولاد بر خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالتی انجام پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که مقاومت مارشال، مقاومت کششی غیر مستقیم و نسبت مقاومت کششی (اشباع نسبت به خشک) مخلوط­های حاوی سرباره فولاد قوس الکتریک نسبت به نمونه شاهد بیشتر می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Mechanical Properties of Hot Mix Asphalt Mixture Comtainig Electric Arc Furnace (EAF) Steel Slag

نویسنده [English]

  • Ehsan Hassanzadeh Khabbaz,
Department of Mechanical Engineering, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The major national investment in the transportation sector is the creation and construction of pavements. Currently in Iran, most of the pavements are asphalt mixture. It has been damaged by the passage of time, traffic loads, and atmospheric changes. One of the most important types of flexible pavements is the change of permanent forms known as rutting. In recent years, the use of metal melting slag, one of the waste of the metal melting plants, has been considered as an alternative to parts or all rock materials in different layers of metal. in this study, we investigated the use of different percentages of steel slag as a percentage of coarse rock material in gradation of mixture (0 - 25 - 75 - 75 % of slag in alternative rock material)… using the method of mixing marshall, optimum bitumen and other Marshall parameters. In order to investigate the properties of the pure bitumen, penetration point, ductility, viscosity, and degree of fire were performed. Also, the tests of marshall and flow, indirect tensile, moisture susceptibility, resilient modulus, dynamic creep and wheel placement were performed to investigate the effect of the use of فولاد slag on the functional properties of asphalt mixture. The results of this study showed that the compressive strength, indirect tensile strength and tensile strength ratio (saturation to dry of mixtures containing electric arc furnace (EAF) steel slag were higher than control mixture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hot Mix Asphalt
  • Rutting Resistance
  • Resilient Modulus
  • Steel Slag
  • Tensile Strength
- توسلی، الف.، (1372)، "طرح و کنترل بتن اسفالتی گرم"، چاپ اول، انتشارات قلم.
 
-Asi, I.M., Qasrawi, H.Y. and Shalabi, F.I., (2007), “Use of Steel Slag Aggregate in Asphalt Concrete Mixes”, Canadian Journal of Civil Engineering, 34, pp.­902–911.
 
-Ahmedzade, P., & Sengoz, B. (2009), “Evaluation of steel slag coarse aggregate in hot mix asphalt concrete”, Journal of Hazardous Materials, 165(1), pp.300-305.
 
-Babagoli, R., (2020), “Investigation of the high-temperature behavior of asphalt binders modified by warm additives through performance grade and multiple stress creep and recovery system”, Journal of Materials in Civil Engineering, 32(2), 04019344.
 
-Behiry, A. E. A. E. M., (2013), “Evaluation of steel slag and crushed limestone mixtures as subbase material in flexible pavement”, Ain Shams Engineering Journal, 4(1), pp.43-53.
 
-Brown, E. R., Kandhal, P. S., & Zhang, J., (2001), “Performance testing for hot mix asphalt, National Center for Asphalt Technology Report, (01-05).
 
-Cheryl Solomon, Slag-iron and Steel, (1988), www.minerals.usgs.gov/minerals/plus.
 
 
-­Kim, S., & Coree, B. J. (2005). Evaluation of hot mix asphalt moisture sensitivity using the Nottingham asphalt test equipment (No. IHRB Project TR-483), Iowa State University, Center for Transportation Research and Education.
 
-Qi, X., & Witczak, M., (1998), “Time-dependent permanent deformation models for asphaltic mixtures”, Transportation Research Record, Journal of the Transportation Research Board, (1639), pp.83-93.
 
-Shah, B. D., (2003), “Evaluation of Moisture Damage within Asphalt Concrete Mixes”,
a Thesis for master of science, Texas A& M University.
 
-Shen, D.H., Wu, C.M., Du, J.C., (2009),
“­Laboratory investigation of basic oxygen furnace slag for substitution of aggregate in porous asphalt mixture”, Construction and Building materials, 23(1), pp. 453–61.
 
-Wen Haifang, Bhusal Sushanta, and Wu Edward, (2014), “Evaluation of Steel Slag as Hot Mix Asphalt Aggregate”, Washington Center for Asphalt Technology (WCAT) Washington State University Pullman, WA 99164.
 
-Zumrawi, M. M., (2016), “Experimental Study of Steel Slag Used As Aggregate in Asphalt Mixture”.