ارزیابی و مقایسه فنی تأثیر طرح زوج یا فرد با سیاست نرخ‌گذاری محدوده، در میزان کاهش آلاینده‌های تولید شده از تردد وسایل نقلیه (مطالعه موردی: محدوده منتخب در شهر تهران)

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، دانشکده مهندسی عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه صنایع، دانشکده فنی مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 محمود صفارزاده، استاد‌، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در سال­های اخیر، طرح­های ترافیکی متفاوتی از جمله اجرای طرح زوج یا فرد از درب منازل و یا گسترش محدوده طرح ترافیک به محدوده طرح زوج یا فرد، همزمان با به حداکثر رسیدن میزان انتشار آلاینده­ها در شهر تهران، به مرحله اجرا درآمده­است. در این پژوهش، با توجه به مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای شهر تهران به منظور گسترش طرح ترافیک به محدوده طرح زوج یا فرد در هفته پایانی آبان ماه 1395 و هم چنین هفته ابتدایی آذر ماه سال مذکور و با بهره­گیری از اطلاعات به دست آمده از میزان تردد وسایل نقلیه شخصی در محدوده منتخب از شهر تهران ، که در برگیرنده 15 تقاطع و آمار برداشت شده توسط سیستم Scats می­باشد، میزان حجم عبوری در این محدوده را به وسیله نرم افزار Aimsun، در 2 هفته فوق الذکر و هم چنین هفته سوم آبان و آذر ماه 1395 که در آن­ها طرح زوج یا فرد در محدود خود اجرا شده­اند بررسی و میزان آلاینده تولید شده در این محدوده مقایسه شده­اند. نتایج نشان می­دهد که در طول مدت زمان اجرای طرح ترافیک در محدوده طرح زوج یا فرد و به طور مشخص با مقایسه اولین روز اجرای طرح ترافیک در محدوده مذکور با مدت زمان مشابه در هفته ماقبل از آن (طرح زوج یا فرد)، میزان آلاینده تولید شده ناشی از تردد وسایل نقلیه و برای آلاینده­های HC,CO و NOX به ترتیب 20 ، 18 و 14 درصد کاهش یافته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical Evaluation and Comparison of Odd-Even Traffic Restriction with District Pricing Policy in Reduction of Emissions Generated from Transportation Vehicles (Case Study: Selected Area of Tehran City)

نویسندگان [English]

  • Amir Tayarani Yousefabadi 1
  • Alireza Mahpour 2
  • Hasan Javanshir 3
  • Mahmoud Saffarzadeh 4
1 M.Sc. Grad., Faculty of Civil Engineering, Architecture and Art, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Southern Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Mahmoud Saffarzadeh, Professor, Faculty of Civil & Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In Recent years, different Traffic schemes such as the Odd-Even day plan starting from the door of each house or the extension of traffic congestion zone to the Odd-Even plan range have been implemented when vehicle emission rates reached their maximum amount in Tehran. In this study, according to the approved plan of the Emergency Committee for air pollution in Tehran to extend traffic congestion zone to the Odd-Even plan range in Tehran in the third and fourth week of November 2016 and by using the information obtained from the amount of personal car usage of citizens in a selected area of Tehran, which includes 15 intersections and their traffic statistics harvested by the SCATS system, the volume of cars and their emissions rate in this zone during the above-mentioned period and also in the second week of November and the first week of December 2016, during which the Odd-Even plan was also in effect, was simulated and calculated with Aimsun Simulation software. In another stage of this research by using distributed The results shows that during the weeks that Tehran traffic congestion zone extended to the Odd-Even plan range, and Specifically the comparison for the first day of implementation of traffic congestion zone in the range of Odd-Even plan with the same day in the previous week (implementation of Odd-Even plan range) in this research, produced cars emissions for the CO, HC and NOx pollutants has been decreased 20, 18 and 14 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical Evaluation
  • Emission
  • Odd-Even Plan Range
  • Traffic Congestion Zone
  • Tehran