ارزیابی تأثیر انعطاف‌پذیری مدیریت منابع انسانی بر عملکرد عملیاتی در حمل‌ونقل دریایی (مورد مطالعه: سازمان بنادر و دریانوردی خرمشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده حمل‌و‌نقل دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

3 استادیار، دانشکده حمل‌ونقل دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران‌

4 مربی، دانشکده حمل‌ونقل دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی رابطه‌ی انعطاف­پذیری مدیریت منابع انسانی با عملکرد عملیاتی در صنعت حمل‌ونقل دریایی و به‌طور خاص در بندر خرمشهر می‌باشد. در این میان‌بر نقش قابلیت یادگیری و نوآوری تأکید شده است. این پژوهش ازنظر ماهیت کاربردی و ازنظر روش تحقیق، توصیفی و علی است. بر اساس مدل طراحی‌شده بر پایه مبانی نظری پژوهش، پرسشنامه‌ای به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها طراحی گردید که روایی، ابعاد و گویه‌های پرسشنامه توسط اساتید راهنما مورد تأیید و همچنین پایایی، با استفاده از آزمون کرونباخ مورد تأیید قرار گرفتند. در این مطالعه 150 نفر از کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی خرمشهر موردبررسی قرار گرفتند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از دو نرم‌افزار SPSS نسخه 22 و LISREL از نسخه 8.51 بهره گرفته‌شده است. نتایج بدست آمده از آزمون‌های معادلات ساختاری نشان داد که تمام فرضیه‌ها مورد تأیید است. انعطاف‌پذیری منابع انسانی، تأثیر مثبت و معناداری بر قابلیت یادگیری سازمانی، نوآوری و درنهایت بر عملکرد عملیاتی در حمل‌ونقل دریایی دارد. همچنین با توجه به مقدار ضریب مسیر فرضیه‌های اصلی پژوهش، قابلیت یادگیری سازمانی با مقدار ضریب مسیر 0.61 بیشترین تأثیر را نسبت به عملکرد عملیاتی حمل‌ونقل دریایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Impact of Human Resource Management Flexibility on Operational Performance in Marine Transport (Case Study: Khorramshahr Ports and Marine Organization)

نویسندگان [English]

  • Hossein Ghezelbash 1
  • Hamed Shafiabadi 2
  • Homayoun Yousefi 3
  • Mojtaba Abasspor 4
1 M.Sc., Grad., Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 M.Sc., Grad., Khoramshahr Marine Science and Technology University, Khuzestan Iran.
3 Assistant Professor, Marine Science and Technology University of Khorramshahr, Khuzestan, Iran.
4 Instructor, Marine Science and Technology University of Khorramshahr, Khuzestan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between human resource management flexibility and operational performance in the maritime transport industry, and in particular in Khorramshahr port. Meanwhile, the role of learning and innovation is emphasized. This research is descriptive and causal in terms of applied and research method. A questionnaire was designed based on a model based on theoretical fundamentals of the research. The validity, dimensions and items of the questionnaire were confirmed by the supervised professors and also by reliability, using Cronbach's test. In this study 150 employees of Khorramshahr Seafarers' Organization were surveyed. Data were analyzed using SPSS version 22 and LISREL software version 8.51. The results obtained from structural equation tests showed that all hypotheses were approved. The flexibility of human resources has a positive and significant effect on organizational learning capability, innovation, and ultimately on operational performance in marine transport. Considering the amount of path coefficient of main hypotheses, organizational learning capability with the coefficient of path 0.61 has the most effect on the operational performance of marine transport.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Management Flexibility
  • Operational Performance
  • Organizational Learning Capability
  • Innovation
  • Maritime Transportation
-Abstein, A., Heidenreich, S., & Spieth, P., (2014), “Innovative work behaviour: the impact of comprehensive HR system perceptions and the role of work–life Conflict”, Industry and Innovation, 21(2), pp.91-116.
-Alegre, J., & Chiva, R., (2008), “Assessing the impact of organizational learning capability on product innovation performance: An empirical test”, Technovation, 28(6), pp.315-326.
-Beltrán‐Martín, I., & Roca‐Puig, V., (2013), “Promoting employee flexibility through HR practices”, Human resource management, 52(5), pp.645-674.
-Beltrán-Martín, I., Roca-Puig, V., Escrig-Tena, A., & Bou-Llusar, J. C., (2008), “Human resource flexibility as a mediating variable between high performance work systems and performance”. Journal of Management, 34(5), pp.1009-1044.
-Beltrán-Martín, I., Roca-Puig, V., Escrig-Tena, A., & Bou-Llusar, J. C., (2009), “Internal labour flexibility from a resource-based view approach: Definition and proposal of a measurement scale”, The International Journal of Human Resource Management, 20(7), pp.1576-1598.
-Bhattacharya, M., Gibson, D. E., & Doty, D. H., (2005), “The effects of flexibility in employee skills, employee behaviors, and human resource practices on firm performance, Journal of Management, 31(4), pp.622-640.
-Brown, J., & Duguid, P., (2000), “Organizational learning and communities of practice: Toward a unified view of working, learning, and innovation Knowledge and communities”, pp. 99-121.
-Camps, J., Oltra, V., Aldás‐Manzano, J., Buenaventura‐Vera, G., & Torres‐Carballo, F., (2016), “Individual performance in turbulent environments: The role of organizational learning capability and employee flexibility”. Human resource management, 55(3), pp.363-383.
-Carter, C. R., Kale, R., & Grimm, C. M. (2000), “Environmental purchasing and firm performance: an empirical investigation”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 36(3),
pp.219-228.
-Chang, S., Gong, Y., Way, S. A., & Jia, L. (2013), “Flexibility-oriented HRM systems, absorptive capacity, and market responsiveness and firm innovativeness” Journal of Management, 39(7),
pp.1924-1951.
-Chen, J., & Li, W., (2015), “The Relationship between Flexible Human Resource Management and Enterprise Innovation Performance: A Study from Organizational Learning Capability Perspective”, Paper presented at the International Conference on Informatics and Semiotics in Organisations.
-Chiva, R., Alegre, J., & Lapiedra, R., (2007), “Measuring organisational learning capability among the workforce” International Journal of Manpower, 28(3/4), pp.224-242.
-Chiva-Gómez, R., (2004), “The facilitating factors for organizational learning in the ceramic sector. Human Resource Development International”, 7(2),
pp.233-249.
-Cotton, J. L., Vollrath, D. A., Froggatt, K. L., Lengnick-Hall, M. L., & Jennings, K. R., (1988), “Employee participation: Diverse forms and different outcomes”, Academy of management review, 13(1), pp.8-22.
-Dai, J., Cantor, D. E., & Montabon, F. L. (2017), “Examining corporate environmental proactivity and operational performance: A strategy-structure-capabilities-performance perspective within a green context” International Journal of Production Economics, 193, pp.272-280.
-Easterby‐Smith, M., Crossan, M., & Nicolini, D., (2000), “Organizational learning: debates past, present and future”, Journal of management studies, 37(6), pp.783-796.
-Furtado, C., (2018), “Economic Development of Latin America. Promise of Development”, Routledge, pp.124-148.
-Gatignon, H., Tushman, M. L., Smith, W., & Anderson, P., (2002), “A structural approach to assessing innovation: Construct development of innovation locus, type, and characteristics”, Management science, 48(9), pp.1103-1122.
-Goh, S. C., (2003), “Improving organizational learning capability: lessons from two case studies”, The learning organization, 10(4), pp.216-227.
-Goh, S., & Richards, G., (1997), “Benchmarking the learning capability of organizations”, European Management Journal, 15(5), pp.575-583.
-HARI, B., & CROSSAN, M., (2003), “From raising questions to providing answers: reviewing organizational learning research”, paper presented at the organizational learning and knowledge international conference.
Hu, Y. and D. Zhu, (2009), "Empirical analysis of the worldwide maritime transportation network." Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 388(10): pp.2061-2071.
-Hui, X., Su-ying, G., Yan-li, Z., & Jin, Z. (2010), “The correlations between high performance work systems, human resource flexibility and organizational performance, Paper presented at the Management Science and Engineering..
-Hult, G. T. M., & Ferrell, O., (1997), “Global organizational learning capacity in purchasing: Construct and measurement”, Journal of Business Research, 40(2),
pp.97-111.
-Imamoglu, S. Z., Ince, H., Keskin, H., Karakose, M. A., & Gozukara, E., (2015), “The role of leadership styles and organizational learning capability on firm performance”, Journal of Global Strategic Management, 9(1), pp.113-124.
-Javed, A., Anas, M., Abbas, M., & Khan, A. I., (2017), “Flexible Human Resource Management and Firm Innovativeness: The Mediating Role of Innovative Work Behavior”, Journal of Human Resource Management, 20(1), pp.31-41.
-Jerez-Gomez, P., Céspedes-Lorente, J., & Valle-Cabrera, R., (2005), “Organizational learning capability: a proposal of measurement”, Journal of Business Research, 58(6), pp.715-725.
-Jerez‐Gómez, P., Céspedes‐Lorente, J., & Valle‐Cabrera, R., (2005), “Organizational learning and compensation strategies: evidence from the Spanish chemical industry”, Human resource management, 44(3), pp.279-299.
-Kalmuk, G., & Acar, A. Z., (2015), “The Mediating Role of Organizational Learning Capability on the Relationship between Innovation and Firm's Performance: A Conceptual Framework, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 210, pp.164-169.
-Ketkar, S., & Sett, P., (2009), “HR flexibility and firm performance: Analysis of a multi-level causal model”, The International Journal of Human Resource Management, 20(5), pp.1009-1038.
-Knox, A., & Walsh, J., (2005), “Organisational flexibility and HRM in the hotel industry: evidence from Australia”, Human Resource Management Journal, 15(1), pp.57-75.
-Kumari, I. G., & Pradhan, R. K., (2014), “Human resource flexibility and organizational effectiveness: role of organizational citizenship behaviour and employee intent to stay”, International Journal of Business and Management Invention, 3(11), pp.43-51.
-Lichtenthaler, U., (2009), “Absorptive capacity, environmental turbulence, and the complementarity of organizational learning processes. Academy of management journal, 52(4), pp.822-846.
-Manu, F. A., (1992), “Innovation orientation, environment and performance: A comparison of US and European markets”, Journal of International Business Studies, 23(2), pp.333-359.
-Mwanyota, J. L., Maalu, J. K., & Njihia, M. J., (2017), “The Influence of Process Innovation and Operational Performance on the Relationship between Adoption of Reverse Logistics and Competitive Advantage: A Critical Review of Literature”, DBA Africa Management Review, 7(2).
-Ngo, H.-Y., & Loi, R., (2008), “Human resource flexibility, organizational culture and firm performance: An investigation of multinational firms in Hong Kong”, The International Journal of Human Resource Management, 19(9), pp.1654-1666.
-Nwankpa, J., & Roumani, Y., (2014), “Understanding the link between organizational learning capability and ERP system usage: An empirical examination”, Computers in Human Behavior, 33,
pp.224-234.
-Oswick, C., Anthony, P., Keenoy, T., Mangham, I. L., & Grant, D., (2000), “A dialogic analysis of organizational learning”, Journal of management studies, 37(6), pp.887-902.
Pukienė, A., (2016), “Innovative work behavior-the role of human resource management and affective commitment”, ISM University of Management and Economics.
-Ross, J. M., (2017), “Human factors for naval marine vehicle design and operation”, CRC Press.
-Schein, E. H., (1993), “On dialogue, culture, and organizational learning”, Organizational dynamics, 22(2), pp.40-51.
-Scott, S. G., & Bruce, R. A., (1994), “Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace”, Academy of management journal, 37(3), pp.580-607.
-Sun, Q, (2017), “Research on the influencing factors of reverse logistics carbon footprint under sustainable development” Environmental Science and Pollution Research, 24(29), pp.22790-22798.
-Tracey, J. B., (2012), “A contextual, flexibility-based model of the HR-firm performance relationship”, Management decision, 50(5), pp.909-924.
-Úbeda-García, M., Claver-Cortés, E., Marco-Lajara, B., & Zaragoza-Sáez, P., (2017), “Human resource flexibility and performance in the hotel industry: The role of organizational ambidexterity”, Personnel Review, 46(4), 824-846.
 
-UNCTAD, W., (2017), "United Nations conference on trade and development" Review of Maritime Transport.
 
-Weintrit, A. and T. Neumann, (2013), “Marine Navigation and Safety of Sea Transportation: STCW, Maritime Education and Training (MET), Human Resources and Crew Manning, Maritime Policy, Logistics and Economic Matters, CRC Press.
 
-Wright, P. M., & Snell, S. A., (1998), “Toward a unifying framework for exploring fit and flexibility in strategic human resource management”, Academy of management review, 23(4), pp.756-772.
 
-Yu, H., & Solvang, W. D., (2016), “A general reverse logistics network design model for product reuse and recycling with environmental considerations”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 87(9-12), pp.2693-2711.
 
-Zhou, X., & Zhou, Y., (2015), “Designing a multi-echelon reverse logistics operation and network: A case study of office paper in Beijing”, Resources, Conservation and Recycling, 100, pp.58-69.