شناسایی مسئول جبران خسارات در فرایند حمل و نقل دریایی مواد هسته‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، گروه حقوق، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 استادیار، گروه حقوق، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

چکیده
حقوق دریایی در کنوانسیون‌های بین‌المللی متعدد خود در زمینه حمل ونقل دریایی مواد خطرناک و حقوق هسته‌ای در اسناد بین‌المللی مربوط حاکم بر جبران خسارت ناشی از حوادث هسته‌ای موضع یکسانی درباره مسئول حوادث ناشی از حمل و نقل مواد هسته‌ای نداشته و مشخصاً مسئولیتی را برای بهره‌بردار تاسیسات هسته‌ای یا متصدی حمل در قبال این خسارت که در جریان حمل اتفاق میافتند شناسایی نکرده‌اند. سوالی که با بررسی این اسناد مطرح است آن است که در صورت وقوع چنین حوادثی مسئول کیست؟ نتیجه مقاله حاکی از آن است که اگرچه کنوانسیون مسئولیت مدنی در زمینه حمل ونقل دریایی مواد هسته‌ای 1971 تعیین مسئول و نوع مسئولیتش را به دو پیمان پاریس 1960 و وین 1963 ارجاع می‌دهد وکنوانسیون‌های مذکور بهره‌بردار را به طور انحصاری مسئول جبران خسارت وارده در جریان حمل ونقل مواد هسته‌ای می‌داند، اما این موضوع مانع از شناسایی مسئولیت برای متصدی حمل نخواهد بود. حقوق ایران نیز اگرچه به این کنوانسیون‌ها نپیوسته و حکمی در این خصوص ندارد لکن این امر مانع از پذیرش مسئولیت برای بهره‌بردار یا متصدی حمل نمی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify Responsible for Compensation in The Process of Maritime Carriage of Nuclear Materia

نویسندگان [English]

  • Abbas Onvani 1
  • Sayyed Mohammad Mahdi Ghaboli Dorafshan 2
  • Seyed Mohsen Hosseini poya 3
  • Saeed Mohseni 2
1 Ph.D., Grad., Department of Law, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.
2 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law & Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.
چکیده [English]

Abstract:
Maritime law in its numerous international conventions on the maritime carriage of hazardous substances and nuclear law in international documents related to nuclear damage compensation, does not have the same comment about as those responsible for damage caused by a nuclear incident occurring in the course of carriage of nuclear material and have not specifically identified any responsibility for the operator of a nuclear installation or the carrier in response to the damage occurring during the carriage. The question raised by these documents is who is responsible for such incidents? Result of the article concludes that although The Convention Relating To Civil Liability In The Field Of Maritime Carriage Of Nuclear Material Of 1971, Referring to the assignment of responsibility and the type of responsibility to the Paris 1960 and Vienna 1963 Treaties and These conventions Recognizes the operator of a nuclear installation are exclusively liable for damage caused by a nuclear incident occurring in the course of carriage of nuclear material. but this will not prevent the carrier from being held responsible. Although Iranian law does not accession to these conventions and does not have any regulations, this does not prevent acceptance of responsibility for the operator or carrier.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Operator of a Nuclear Installation
  • Nuclear Damages
  • Civil Liability
  • Maritime Carrier
  • Nuclear Material
- استویبر، ک. بائر، ا. پلرز، ن. تونهوزر، و.، (1388)، "حقوق هسته‌ای (مقررات IAEA درباره فعالیت هسته‌ای اعضا)"، ترجمه عباسی، اصلی، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد.
- اسکینی، ر.، (1384)، "حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)"، انتشارات سمت.
-آقایی، ب.، (1375)، "­مجموعه مقالات حقوق بین‌الملل دریاها و مسایل ایران"، کتابخانه گنج دانش.
-­تقیزاده، ا.، (1394)، "حقوق حمل ونقل دریایی"، تهران، انتشارات مجد.
-تقیزاده، ا.، (1395)، "حقوق حمل ونقل ریلی"، چاپ اول، انتشارات مجد.
-­چرچیل، ر. لو، آ.، (1377)، "حقوق بین‌الملل دریاها"، ترجمه آقایی، بهمن، کتابخانه گنج دانش.
-رضایی پیش رباط، ص.، (1393)، "مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای"، انتشارات خرسندی.
-­ستوده تهرانی، ح.، (1376)، "حقوق تجارت"، جلد چهارم، نشر دادگستر.
- صفایی، س.ح. رحیمی، ح.، (1397)، "مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)"، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
-صفایی، س.ح. رحیمی، ح.، (1397)، "مسئولیت مدنی تطبیقی"، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
-عرفانی­، ت.، (1385)، "مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده - ریل)، انتشارات آثار اندیشه.
-عرفانی، م.، (1386) محشای قانون تجارت، انتشارات جنگل.
-غلامعلی‌زاده، م.، (1392)، "مسئولیت مدنی ناشی از وسایل موتوری"، انتشارات شهر دانش.
- کاتوزیان، ن.، (1381)، "مسئولیت ناشی از عیب تولید، تهران"، انتشارات دانشگاه تهران.
- کاتوزیان، ن.، (1382)، "الزامهای خارج از قرارداد – ضمان قهری"، ج1، انتشارات دانشگاه تهران.
-کاتوزیان، ن.، (1383)، "دوره مقدماتی حقوق مدنی – وقایع حقوقی"، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
-کاتبی، ح.، (1387)، "حقوق تجارت"، انتشارات گنج دانش.
-احدی،م.ر، اکبری،م.، (1387)، "راهکارهای بسته­بندی کالاهای خطرناک و مواد سمی"، اولین کنفرانس حمل ونقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن، تهران، دانشگاه تهران.
- السان، م.، (1387)، "تعهد ایمنی متصدی حمل ونقل در قرارداد حمل و نقل کالاهای خطرناک"، پژوهشنامه حمل ونقل، سال پنجم، شماره 3.
- جباری، م.، حسن­نژاد، م.، ولائی، ن.، (1393)، "بررسی موارد معافیت متصدی حمل ونقل جاده‌ای کالا و شرایط استنادی آن‌ها در کنوانسیون حمل ونقل بین‌المللی کالا (CMR)"، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره هفتم.
-­خوئینی، غ.، اونق، ش.، جعفری هرندی، م.، (1394)، "مسئولیت مدنی انتقال برون مرزی زباله‌های خطرناک و دفع آن در حقوق ایران و پروتکل الحاقی 1999 کنوانسیون بازل"، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره دهم.
- سادات حسینی، س.ح.، (­1384)، "بررسی مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل جاده ای کالا در کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (کنوانسیون سی.ام.آر.) و مقایسة آن با حقوق ایران و انگلیس"، مجلة تحقیقات حقوقی، شماره 42.
-عبداللهی، م.، (1390)، "رویکردهای نظام مسئولیت بین‌المللی در جبران خسارات ناشی از اعمال منع شده در حقوق بین‌الملل"، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 56،
ص. 211 - 278
- قاسمی، م.، سالاریان، ف.، (1390)، "رجوع ثالث ایفاکننده غیرمأذون به مدیون"، مجله تحقیقات حقوقی آزاد، شماره 12.
- قبولی درافشان، س.م.م.، رضا دوست، و.، (1394)، "مطالعه تطبیقی تعیین مسئول و مبنای جبران خسارت در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث مربوط به تأسیسات هسته‌ای در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی"، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 6، شماره 2، ص. 725 – 750.
-­کاتوزیان، ن.، انصاری، م.، (1387)، "مسئولیت ناشی از خسارت‌های زیست محیطی"، فصلنامة حقوق، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دورة 38، ش 2، ص. 285-313.
- محمدزاده وادقانی، ع.، (1381)، "مسئولیت متصدی حمل ونقل دریائی"، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،
شماره 55.
-­مشهدی، ع.، شاه‌حسینی، ع.، (1396)، "خصوصی‌سازی مسئولیت در جبران خسارات زیست‌محیطی، گذار از مسئولیت بین‌المللی دولت به مسئولیت متصدیان خصوصی فعالیت‌های خطرناک"، فصلنامه مطالعات­حقوق خصوصی، دوره 47­،
شمارة 2، ص. 345 – 362.
- مشیرپور، ف.، (1390)، "عملکرد سازمان بین المللی دریایی در زمینه مسئولیت و جبران خسارت زیست­محیطی"،
مجله تحقیقات حقوقی آزاد، شماره 11.
-­یزدانیان، ع.، (1391)، "نظریه‌ی عمومی مسؤولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ایران"، مجله حقوقی دادگستری، سال 76­، شماره 77.
-­یزدانیان، ع.، (1392)، "مطالعه تطبیقی اندیشه جمعی شدن مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه و ایران و آثار عملی آن بر نحوه جبران خسارت"، مجله مطالعات حقوق خصوصی، شماره 3، ص. 204 – 212.
-­Ameye, E., (2010), "Channelling of nuclear third party liability towards the operator: Is it sustainable in a developing nuclear world or is there a need for liability of nuclear architects and engineers", Eur. Energy & Envtl. L. Rev, 19, pp. 33.
-­Brodecki, Z., (1986), "Civil Liability for Nuclear Damage: The Polish Concept, Anglo-American Law Review", 15, pp.361.
-­Chavan, S. P., (2010), "The Civil Liability for Nuclear Damage Bill", New Delhi; The 11th February, pp. 4.
- Dussart D., (2005)," The Reform of the Paris Convention on Third Party Liability in the field of Nuclear Energy and of the Brussels Supplementary Convention an Overview of the Main Features of the Modernization of the Two Convention", Journal of Nuclear Law Bulletin­, No.75, pp.20.
-­Elbaradei, M., (1993), "The law of nuclear energy: basic dacuments Nijhoff",
pp. 1379-1381.
-­Hariharan, A., (2011), "­India's Nuclear Civil Liability Bill and Supplier's Liability: One Step Towards Modernizing the Outdated International Nuclear Liability Regime, Wm. & Mary Envtl. L. & Pol'y Rev", 36, pp. 233.
-­James K. and Woolley, (2000), "Report on the legal liabilities for civil plutonium", June, pp.7.
-­Malcolm, N, SH., (2003), "International Law", the press syndicate of the university cambrigde, 5th efition, pp.802.
- Mcrea, B., (1999), "­Reform of Civil Nuclear Law", Session ΙΙ, Discussions, OECD / NEA. pp.219 ,
-Michael, G. Faure, B. Vanden, T., (2008), "Compensating nuclear damage: a comparative economic analysis of the us and international liability schmes", Maustricht University,
pp. 234-235.
- Mohit, A., (2014), "Nuclear Liability: A Key Component of the Public Policy Decision to Deploy Nuclear Energy in Southeast Asia", American Academy of Arts and Sciences, available at http://www.amacad.org/gnf.
-­Omer, F. & Brown, (1999), "Nuclear liability: A continuing impediment to nuclear commerce, the Uniform Institute", 24th Annual Symposium, London, 8-10, September pp. 6.
- Pelzer, N., (1999), "Focus on the Future of Nuclear Liability Law", 17 Journal of Energy & Natural Resources Law, pp. 332-353.
-­Sands, P., (1988), "Chernobyl: law and communication", Gomer press, pp. 82.
-­Sean D.M., (1994), "Prospective Liability Regimes for the Transboundary Movement of Hazardous Wastes", The American Journal of International Law, pp. 51.
-­Schwartz, J.A., (2006), "International Nuclear Third Party Liability Law: The Response to Chernobyl", Journal of International Nuclear Law in the post-Chernobyl Period, No. 1,
pp. 3.
-­Stoiber, C. Baer, A. Pelzer, N. TonhauserW., (2003), "Handbook on Nuclear Law", Vienna: (IAEA) International Atomic Energy Agency, Chapter11, Nuclear Liability and Coverage.
-­Strohl, P., (1972), "Maritime Carriage of Nuclear Substances: Harmonization of nuclear and Maritime convention" in­: Experience and Trends law, legal series, IAEA, Vienna, No. 8, pp.­79.
- Todd, P., (2016), "Principles of the Carriage of Goods by Sea", (Northern Shipping Co v deutche seereederei, the captain Sakharov),
pp. 20.
-­Vand, L., (1998), "The Protocol Amending the 1963 Vienna Convention"­, Nuclear Law Bulletin , No.61, June, pp.8-10.
-­Vanden Borre, T., (2003), "Are nuclear operators liable and insured in case of an act of terroism on a nuclear installation or shipment?" In:www.ippnw.ch/content/Pdf/Sympo26042002/vanden Borre. Pdf. pp. 5- 7.
-­Viney, J., (1998), "Traité de Droit Civil. Les Conditions de la responsabilité.2é.éd, Paris­: librairie générale de droit et de jurisprudences", pp.422, 602.
- Austria Atomic Liability Act of 1999.
- Convention on Nuclear Safety, Vienna, June 17, (1994), “Entered into force on October 24”, 1996.
-­Convention on Early Notification of a Nuclear Accident, Done at Vienna on September 26, (1986), Entered into force on October 27, 1986.
-­(1971), “Convention Relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Material”, Dec., 17.
-­Convention on the Liability of Operators of Nuclear Ships, (1962) , Brussels, ­''Explanatory Tex'', IAEA, (2004), & Exposé des Motifs of the Paris Convention, OECD, 1982, para, 48. pp.51, 52.
-­IAEA International Expert Group on Nuclear Liability (INLEX), (2017), “The 1997 Vienna convention on civil liability for nuclear damage and the 1997 convention on supplementary compensation for nuclear damage explanatory texts”.
-­International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS).
-­­(2010), “International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea.
-­(1994), “Liability and Compensation for Nuclear Damage, an International Overview”, Organization for Economic Co-Operation and Development, Nuclear Energy Agency, pp. 24.
-­(1994), “Liability and compensation for nuclear damage”, first edition, NEA/OECD Vienna, pp.26.
-­­(1960), “Nuclear Legislation in OECD and NEA Countries”, France, in www.OECD-nea.org.
-(1960), “Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy”, OECD, 29, July 1960, “European Yearbook of International Law, Vol. 6, pp. 268.
-­(1963), “Paris, Convention Supplementary to the Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy, Brussels”, 31 January.
-­(1974), “Paris, Additional Protocol to the Paris Convention of 29 July 1960 on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy”, Done at Paris on 28 January 1964, Entry into force December.
-­Paris, Annex II of Paris Convention.
-­(2000), “Poland's Atomic Energy Act”,
Nov. 29, 2000 /Article  40,45,46,65,77.
-­Regulation for the Safe Transport of Radioactive Material, Safety Series, No.6.
-­(1969), “Republic of Korea”, Act on Compensation for Nuclear Damage, amended by: Act (the Atomic Energy Act), and Act No. 6350 of 16 January 2001. & Nuclear Laws of the republic of Korea, Nuclear Liability Act South Korea, A3.
-­Revised exposé des motifs of the paris convention as amended by the protocols of 1964, 1982 and 2004, pp.32
-­(1982), “Revised text of the Exposé des Motifs of the Paris Convention”, approved by the OECD Council on 16th November,  para 48, pp.13.
-­(1977), “Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage”, International Atomic Energy Agency,21 may 1963, and entered into force on November 12, UNTS, Vol.1063.
-­Word Nuclear Association, (2013),­”Liability for Nuclear Damage”.