دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 72، شهریور 1401، صفحه 1-300 
شناسایی مسئول جبران خسارات در فرایند حمل و نقل دریایی مواد هسته‌ای

صفحه 211-234

10.22034/tri.2022.106950

عباس عنوانی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سیدمحسن حسینی پویا؛ سعید محسنی