کالیبره کردن مدل تعقیب خودرو بر اساس دو پارامتر وابسته زمان واکنش و زمان واکنش در توقف (مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

مدل‌های اساسی جریان ترافیک به رفتار حرکتی خودروها در جریان ترافیک می‌پردازد. این مدل‌ها اساس کار نرم افزارهای شبیه‌ساز به حساب می‌آیند. به طور کلی چهار نوع مدل‌ رفتاری در نرم افزارهای شبیه‌ساز وجود دارد، که شامل مدل تعقیب خودرو، مدل های تغییر خط، مدل های قبول فرصت، مدل های فاصله جانبی است. این مدل‌ها پارامترهای قابل تنظیمی را در اختیار کاربر قرار می‌دهندکه توانایی شبیه سازها در باز تولید رفتارهای رانندگی و شاخص‌های عملکردی ترافیکی محل مورد مطالعه، به تنظیم درست این پارامترها وابسته است. به بیان ساده‌تر، پیش از آن که نرم افزار شبیه‌ساز بتواند به عنوان ابزار تحلیل ترافیک مورد استفاده قرار گیرد،باید این پارامترها کالیبره شوند. از آن جایی که رفتار رانندگی و عوامل محیطی نیز می‌تواند بر مدل تعقیب خودرو تاثیرگذار باشد از این رو پارامترها برای شهرهای مختلف متفاوت خواهد بود و در ایران پارامترهای مدل تعقیب خودرو فقط برای شهر تهران و قم انجام شده است. در این تحقیق برای استفاده بهینه و صحیح ازنرم افزار شبیه‌ساز ایمسان، برای شهر اصفهان پارامترهای مدل تعقیب خودرو این نرم افزار کالیبره شد. در این مقاله مراحل مختلف کالیبراسیون مدل تعقیب خودرو تشریح شده است و با استفاده از داده‌های میدانی سه تقاطع شهر اصفهان، مدل تعقیب خودرو برای رانندگان اصفهانی کالیبره شد. برای کالیبره کردن مدل تعقیب خودرو باید زمان وکنش و زمان واکنش در توقف کالیبره شود، بنابراین این دو پارامتر،با استفاده از داده‌های میدانی تقاطعات کالیبره شدند و مقادیر کالیبره شده آن‌ها به ترتیب 5/0 و 65/0 بدست آمد، لازم به ذکر است که زمان واکنش پیشفرض 75/0 ثانیه و زمان واکنش در توقف پیشفرض 35/1 ثانیه در نرم افزار در نظر گرفته شده است. با جایگزینی زمان‌های کالیبره شده بجای پیش فرض مدل در نرم‌افزار ایسمان، مدل تعقیب خودرو برای اصفهان کالیبره شد که خروجی‌های شبیه‌سازی را بهبود داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Calibration of Car Following Model Based on Two Parameters Related To Reaction Time and Reaction Time at Stop (Case Study: Isfahan Metropolitan)

نویسندگان [English]

  • Amir Masoud Rahimi 1
  • Ehsan Salehi 2
  • Arash Mazaheri 3
1 Associate Professor, Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
2 M.Sc.,Grad., Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
3 Ph.D. Student, Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Basic traffic flow models deal with the movement behavior of vehicles in traffic flow. These models are the basis of the work of simulation software. In general, there are four types of behavioral models in simulation software, which include car following model, lane change model, opportunity acceptance model, and lateral distance model. These models provide user-adjustable parameters that the ability of simulators to reproduce driving behaviors and traffic performance indicators of the study site, depends on the correct adjustment of these parameters. Simply put, these parameters must be calibrated before the simulator software can be used as a traffic analysis tool. Since driving behavior and environmental factors can also affect the car chase model, so the parameters will be different for different cities and in Iran, the car following model parameters have been done only for Tehran and Qom, in this study to use Optimal and correct of Aimsun simulator software, for Isfahan city, the parameters of the car following model of this software were calibrated. Calibrated. Since in order to calibrate the car tracking model, the reaction time and the reaction time in stopping must be calibrated, so these two parameters were calibrated using the field data of the intersections and their calibrated values were 0.5 and 0.65, respectively. It should be noted that the default reaction time is 0.75 seconds and the reaction time at the default stop is 1.35 seconds in the software. Therefore, by replacing the calibrated times instead of the default times of the car tracking model in Aimsun software, the car tracking model was calibrated for Isfahanian drivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Car Following Model
  • Reaction Time
  • Reaction Time in Stopping
  • Aimsun
- "مطالعات کالیبره نمودن نرم‌افزارهای مهندسی ترافیک بر اساس شرایط ترافیکی شهر تهران"، (1391)،‌ جلد دوم، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
- "مطالعات کالیبره نمودن نرم‌افزارهای مهندسی ترافیک بر اساس شرایط ترافیکی شهر تهران"،‌ (1391)، جلد سوم، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
-Kayvan, A., Majid, S., and William, Y., (2015), "A State-of-the-Art Review of
Car-following Models with Particular Considerations of Heavy Vehicles", Transport Reviews: A Transnational Transdisciplinary Journal, pp. 1-26.
-Kometani, E., and Saaki, T., (1959), "Dynamic Behavior of Traffic with Nonlinear Spacing-Speed Relationship, on the Stability of Traffic Flow", Proceedings of Symposium on the Traffic Flow, General Motors Research Laboratories, pp. 105-119.
-Aghabayk, K., Sarvi, M., and Young, W., (2016), "Including heavy vehicles in
car-following model: modeling calibrating and validating", J. Adv. Transp., Vol. 50, No. 7, pp. 1432-1446.
 
 
 
 
 
 
-Lee, J., and Jones, J.H., (1967), "Traffic Dynamics: Visual Angle Car Following Models", Traffic Engineering and Control, November, pp. 348-350, 1967.
-Castello, J.M.D, Pintado, P., Benitz, F.G., (1994), "The Reaction Time of Drivers and the Stability of Traffic Flow", Transportation Research B, Vol. 28, No. 1, pp. 35-60.
-Gurusnglhe, G.., Nakatsuji, T., Tanaboriboon, Y., Takahashi, K., and Suzuki, J., (2001), "A Car Following Model Incorporating Excess Critical Speed Concept", Journal of Eastern Asia Societ for Transportation Studies, Vol. 4, No. 2, pp. 171-184.
-Cattin, J., Leclercq, L., Pereyron, F., and Faouz, NE. El., (2019), "Calibration of Gipps’ car-following model for trucks and the impacts on fuel consumption estimation", Vol. 13,
No. 2,  pp. 367-375.
-Zhang, H.M., and Kim, T., (2005), "A
Car-Following Theory for multiphase Vehicular Traffic Flow", Transportation Research, Part B, Vol. 39, No. 5, pp. 385-399.
-Rother. R.W., (2001), "Car Following Models", Traffic Flow Theory: A state-of-the-Art Report Organized by the Committee on Traffic Flow Theory and Characteristics (AHB45).
-Traffic Analysis Toolbox Volume III: Guidelines for Applying Traffic Microsimulation modeling Software, (2004), FHWA, Report, Report No: FHWA-HRT-04-040.
-Transportation Research Board, (2000), Highway Capacity Manual, National Research Council Washington DC.