بررسی و تحلیل نقش بخش حمل و نقل دریایی بر رشد اقتصادی استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 استادیار، گروه ریاضی کاربردی، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران

4 پسا دکترای اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

10.22034/tri.2021.111710

چکیده

در این تحقیق، با استفاده از جدول داده- ستانده استان خوزستان، به بررسی اهمیت بخش حمل و نقل دریایی بر رشد اقتصادی منطقه پرداخته می شود.برای این منظور با استفاده از روش حذف فرضی،پیوندهای 68 بخش اقتصادی استان محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش حمل و نقل دریایی در استان پیشرو نیست ولی دارای ارتباط با برخی از بخش های پیشرو استان است. به علاوه در زیر بخش های حمل و نقل، قوی ترین پیوند را پس از حمل و نقل جاده ای دارد.ضمن این که حجم بالایی از واردات واسطه ای حمل و نقل دریایی از سایر استان های کشور تامین می شود که ناشی از امور مالی و بیمه ای آن می باشد.لذا ضروری است به منظور تقویت پیوندهای این بخش،انتقال امور بیمه ای و مالی شرکت های کشتیرانی و دریایی به درون استان صورت پذیرد.به طور کل، سهم این بخش از ستانده استان طی دوره 94-1390 افزایش یافته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بخش های صنعتی پیشرو استان عبارتند از:پتروشیمی، فرآورده های نفتی و ساخت فلزات اساسی.بنابراین، رشد اقتصادی استان وابسته به صنایع سنگین و وابسته به منابع است که دارای فناوری متوسط هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation and Analysis of the Role of Maritime Transport Sector on Economic Growth of Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • Maryam Parvar 1
  • Dariush Hassanvand 2
  • Mohammad Khorsand 3
  • Farhad Tarahomi 4
1 Ph.D. Student, Department of Economics, Aligudarz Branch, Islamic Azad University, Aligudarz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Applied Mathematics, Aligudarz Branch, Islamic Azad University, Aligudarz, Iran.
4 Post Doctorate in Economics, Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this study, the importance of maritime transport sector on the economic growth of the region is studied using the input-output table of Khuzestan province. For this purpose, using the hypothetical extraction method, the linkages of the 68 economic sectors of the province are estimated and analyzed.The results show that maritime transport sector is not the leading province but it is related to some of the leading sectors of the province. In addition, in the sub transport sector, it has the strongest linkage after road transport. While, high amounts of maritime transport intermediary imports come from other provinces of the country due to its finance and insurance.Therefore, it is necessary to transfer the insurance and financial affairs of shipping and marine companies within the province in order to strengthen the linkages of this sector. Overall, the share of this sector of the province's output increased over the period 2011-2015. The research findings show that the province's leading industrial sectors include Petrochemicals, Petroleum Products and Manufacture of Basic Metals.Therefore, the province's economic growth is dependent on heavy-duty, resource-dependent and medium-tech industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maritime Transport
  • Economic Growth
  • Linkages
  • Input-output Table
  • Khuzestan Province
اندایش، ی. و جاودانیان، م.، (1398)، "ﻣﻘﺎﻳﺴه ﺿﺮﻳﺐ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺶ حمل و ﻧﻘﻞ  درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳایر بخش­های اﻗﺘﺼﺎدی"، صنعت حمل و نقل دریایی، شماره1 ، ص. 45-41.
- بانویی، ع.، بزازان، ف، پروین، س.، کرمی، م. و آزاد، ا.، (1387)، "آزمون رابطه اندازه نسبی و ضرایب واردات مناطق: مطالعه موردی 28 استان کشور"، فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، شماره1 ، ص. 25-1.
- بانویی، ع. مهاجری، پ.، صادقی، ن. و شرکت، ا.، (1396)، "یک روش ترکیبی جدید FLQ-RAS برای محاسبه جدول داده- ستانده منطقه­ای، مطالعه موردی استان گیلان"، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره71، ص.114-81.
- شاکری، ع.، (1395)، "مقدمه­ای بر اقتصاد ایران"، تهران: انتشارات رافع.
- صادقی، ن.، (1394)، "مروری بر روش‌های شناسایی بخش‌های کلیدی در اقتصاد"، مرکز پژوهش­های مجلس، معاونت پژوهش‌های اقتصادی، شماره مسلسل: 14726، کد موضوعی: 220.
- یوسفی، م.، (1394)، "استراتژی­های رشد و توسعه اقتصادی"، تهران: نشرنی.
 
 -Chiu. R-H, Lin, Y., (2012), “The inter-industrial linkage of maritime sector in Taiwan: an input–output analysis”, Applied Economics Letters,
Vol. 19,No.5. pp. 337-343.
 
 -Chiu. R-H, Lin, Y., (2012), “Applying input- output model to investigate the inter-industrial linkage of transportation industry in TAIWAN”, journal of Marine science and technology­,
Vol. 20, No.7. pp. 173-186.
 
 
- Flegg, A, Mastronardi, L & Romero, C.­, (2016), “Evaluating The FLQ And AFLQ Formulae For Estimating Regional Input Coefficient: Empirical Evidence For The Province Of Cordoba, Argentina”. Economic System Research, Vol. 28, No.35, pp. 21-37.
 
- Kronenberg, T., (2009),”Construction of Regional Input- Output Tables Using No survey Methods. The Role of Cross- Hauling, International Regional”, Science Review, Vol. 32, No.9,
pp. 40-64.
 
-­Miller, R & Blair, P., (2009), “Input-Output Analysis: Foundations and Extensions”, Engle wood Cliff. New Jersey, Prentice- Hall.
 
-­Morrissey, K, O’Donoghue, C., (2009), “The Potential for an Irish Maritime Transportation Cluster: An Input-Output Analysis”, The
Socio-Economic Marine Research Unit (SEMRU), National University of Ireland, Galway, Working Paper Series, Working Paper 12-WP-SEMRU-09.
 
-­Yoon Choi, Y, Ha, H & Park, M., (2008), ”Analysis of the role of maritime freight transport industry in the Korean national economy”, Journal of international logistic and trade, Vol.6, No.11.
pp. 23-24.
 
-­Wang. Y. Wang, N., (2019),”The role of the marine industry in China's national economy: An input–output analysis”, Marine Policy, Vol.99, No.12, pp. 42-49.
 
-­Wang. Y. Wang. N., (2019),”The role of the port industry in China's national economy: An
input–output analysis”, Transport Policy, Vol.78, No.8, pp. 1-7.