بررسی کشش‌پذیری تقاضای پارکینگ عمومی نسبت به قیمت‌گذاری خدمات پارکینگ (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران و حمل‌ونقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مرکز پژوهش سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان، اصفهان، ایران

10.22034/tri.2021.113130

چکیده

مساله شلوغی شبکه حمل‌ونقل‌‌ و تراکم ترافیکهای مقطعی به علت پارک حاشیهای نامناسب در خیابانهای شهرهای بزرگ موجب بروز مشکلاتی برای شهروندان شده است. بنابراین لزوم مدیریت صحیح امکانات حمل‌ونقل‌‌ی موجود در شهرهای بزرگ امری غیر قابل انکار است. از طرفی پارکینگها و فضاهای پارک از جمله مهمترین تسهیلات حمل‌ونقل‌‌ی در یک شهر به شمار میآیند. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی حساسیت و کشش‌پذیری کاربران پارکینگهای عمومی نسبت به تغییرات قیمت پارکینگها می‌پردازد. در این مقاله قیمت بهینه برای پارکینگها به منظور حداکثر کردن میزان درآمد ‌‌تعیین می‌شود. علاوه بر این، بررسی تاثیر اضافه شدن امکانات رفاهی مانند کارواش به پارکینگها بر میزان حساسیت کاربران به تغییرات قیمت و همچنین تاثیر اعمال جرائم راهنمایی و رانندگی بر پارک حاشیهای و میل به استفاده از پارکینگهای عمومی نیز مد نظر قرار گرفته است. استفاده از تکنیک کشش‌پذیری قیمت به منظور بررسی رفتار متقاضیان پارکینگ در ایران برای اولین بار در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تعیین قیمت بهینه پارکینگ براساس هدف سفرهای مختلف و بررسی تاثیر امکانات رفاهی و جرائم راهنمایی و رانندگی بر استفاده از پارکینگ از دیگر نوآوری‌های مقاله محسوب می‌شود. نتایج اجرای روش پیشنهادی در شهر اصفهان به عنوان یک مطالعه موردی نشان می‌دهد که هزینه 1500 تومانی برای خدمات پارکینگ منجر به کسب بیشترین درآمد می‌شود و همچنین هدف سفرهای اجباری کشش‌پذیری بیشتری نسبت به هدف سفرهای اختیاری دارند؛ افراد با هدف سفرهای اجباری تمایل کمتری به پرداخت هزینههای بالا برای پارکینگ دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Service Price Elasticity of the Public Parking (Case Study: Isfahan City)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Jafarian Moghaddam 1
  • Ali Borjian 2
1 Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering and Transportation, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 M.Sc., Grad., Research Center of Basij Sazandegi Organization of Isfahan Province, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The issue of traffic congestion due to inappropriate marginal parks in the streets of major cities has caused problems for citizens. Therefore, the necessity of proper management of shipping facilities in large cities is indisputable. Parking spaces are among the most vital transportation facilities in a city. Accordingly, the present paper examines the elasticity and attractiveness of public parking users to the price changes of parking lots. In this paper, the optimal price for parking is determined to maximize income. Also, we consider the impact of adding amenities such as car wash to parking users' sensitivity to price changes as well as the impact of driving offenses on the marginal park and the willingness to use public parking. Using the price elasticity technique to investigate the behavior of parking applicants in Iran for the first time in this article has been considered. Also, determining the optimal cost of parking based on the purpose of various trips and examining the impact of amenities and traffic offenses on the use of parking is another of the novel innovations. The results of implementing the proposed method in Isfahan, as a case study, show that the cost of 1500 Toman for parking services leads to the most revenue, and also the purpose of obligatory trip is more elastic than the purpose of optional trip; individuals with obligatory trip are unwilling to pay high charges for parking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Parking
  • Elasticity
  • Pricing
  • Obligatory Trip
  • Optional Trip
-عباسپور مرزبالی، ک.، باباگلی، ر.، مجردی، ب. و عاملی، ع.، (1397)، "مکانیابی پارکینگ‌های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و تحلیل سلسله مراتبی‌ (منطقه مورد مطالعه‌: بابلسر)"، پژوهشنامه حمل‌ونقل،  دوره 15، شماره 1،
ص. 87-104.
 
-عزتی، م. و عاقلی کهنه شهری، ل.، (1384)، "برآورد کشش­های تقاضای مسافر و بار در راه آهن جمهوری اسلامی ایران"، پژوهشنامه حمل‌ونقل، دوره 2، شماره 3، ص. 181-189.
 
-کاظمی، الف.، میربهاء، ب. و عبدی کردانی، ع.، (1397)، "بررسی تأثیر هزینه پارکینگ حاشیه‌ای بر انتخاب یا عدم انتخاب شیوه سواری شخصی (مطالعه موردی: شهر قزوین)"، فصلنامه مهندسی حمل‌ونقل، دوره 9، شماره 3، ص. 343-356.
 
-Albert, G., and Mahalel, D., (2006), "Congestion tolls and parking fees: A comparison of the potential effect on travel behavior", Transport policy, Vol. 13, No. 6, pp. 496-502.
 
-Becker, N., and Carmi, N., (2019), "Changing trip behavior in a higher education institution: The role of parking fees", International Journal of Sustainable Transportation, Vol. 13, No. 4,
pp. 268-277.
 
-Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M., and Schaefer, S., (2009), "Economics of strategy": John Wiley & Sons.
 
-Brown, S., and Lambe, T., (1972)  "Parking prices in the central business district", Socio-Economic Planning Sciences, Vol. 6, No. 2,
pp. 133-144.
 
-Clinch, J.P., and Kelly, J.A., (2004), "Temporal variance of revealed preference on-street parking price elasticity".
 
-Dargay, J.M., (2010), "The effect of income on car ownership: evidence of asymmetry", Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 35, No. 9, pp. 807-821.
 
-De Mel, S.C., (2019), "Essays in Applied Microeconomics", University of Cambridge.
 
-Gillen, D.W., (1978), "Parking policy, parking location decisions and the distribution of congestion", Transportation, Vol. 7, No. 1, pp. 69-85.
 
-He, D., Peng, L., and Wang, X., (2018), "Understanding the Elasticity of Taxable Income, A Tale of Two Approaches.
 
-Hensher, D.A., and King, J., (2001), "Parking demand and responsiveness to supply, pricing and location in the Sydney central business district", Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 35, No. 3, pp. 177-196.
 
-Hess, D.B., (2001), "Effect of free parking on commuter mode choice: Evidence from travel diary data", Transportation Research Record, Vol. 1753, No. 1, pp. 35-42.
-Hoss, A. (2014), "On the effectiveness of downsizing: new evidence from the service industry", (Master of Science), Erasmus university of Rotterdam, Rotterdam.
 
-IJsseldijk, S., (2016), "The future of car parks: Influencing factors on occupancy rates in the period 2015-2025 based on a study of The Netherlands and Western European countries"­.
 
-Inci, E., Lindsey, C.R., and Oz, G., (2018), "Parking fees and retail prices", Journal of Transport Economics and Policy (JTEP), Vol. 52, No. 3, pp. 298-321.
 
-Kanafani, A., and LAN, L.H., (1988), "Development of pricing strategies for airport parking—a case study at San Francisco Airport", International Journal of Transport Economics/Rivista internazionale di economia dei trasporti, pp. 55-76.­
 
-Kelly, J.A., and Clinch, J.P., (2009)­,"Temporal variance of revealed preference on-street parking price elasticity", Transport policy, Vol. 16, No. 4, pp.­193-199.
 
-Kobus, M.B., Gutiérrez-i-Puigarnau, E., Rietveld, P., and Van Ommeren, J.N., (2013), "The on-street parking premium and car drivers' choice between street and garage parking", Regional Science and Urban Economics, Vol. 43, No. 2, pp. 395-403.
 
-Lehner, S., and Peer, S., (2019), "The price elasticity of parking: A meta-analysis", Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 121, pp. 177-191.­
-Litman, T., (2015), "Evaluating public transit benefits and costs": Victoria Transport Policy Institute Victoria, BC, Canada.
 
-Lyons, G., Harman, R., Austin, J., and Duff, A., (2018), "Integrated traveller information–Transport Direct", Integrated Futures and Transport Choices: UK Transport Policy Beyond the 1998 White Paper and Transport Acts: UK Transport Policy Beyond the 1998 White Paper and Transport Acts.­
 
-Ottosson, D.B., Chen, C., Wang, T., and Lin, H. (2013) "The sensitivity of on-street parking demand in response to price changes: A case study in Seattle, WA", Transport policy, Vol. 25, pp. 222-232.
 
-Pierce, G., and Shoup, D. (2013) "Getting the prices right: an evaluation of pricing parking by demand in San Francisco", Journal of the American Planning Association, Vol. 79, No. 1, pp. 67-81.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Simićević, J., Milosavljević, N., Maletić, G., and Kaplanović, S., (2012), "Defining parking price based on users' attitudes", Transport policy, Vol. 23, pp.­70-78.
 
-Sydsæter, K., and Hammond, P.J., (2008), "Essential mathematics for economic analysis": Pearson Education.
 
-Zhang, C., (2014), "An empirical evaluation of an on-street parking pricing scheme: A case study in Stockholm inner city".