ارزیابی رضایت مندی شهروندان از وضعیت حمل ونقل عمومی شهری(مورد مطالعه شهر اراک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیا‌، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه جغرافیا‌، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، مرکز وزوان، ایران

10.22034/tri.2021.113142

چکیده

موضوع این پژوهش «ارزیابی رضایت مندی شهروندان از خدمات ترافیک شهری شهر اراک» می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش علی می باشد. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنف و از آزمون رگرسیون جهت بررسی فرضیه ها استفاده شده است. برای ارزیابی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و برای محاسبه آن از نرم افزار SPSS22 استفاده گردید. میزان ضریب آلفای کرونباخ در تمامی متغیرهای این پژوهش بزرگتر از 0.7 مشاهده شد که این نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه بوده است.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شهروندان بالای 15سال مناطق مختلف شهر اراک است که به واسطه نامحدود بودن آنها، با استناد بر فرمول کوکران 384 نفر از آنها برای پاسخ به سئوالات انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور بررسی میزان رضایت شهروندان از خدمات ترافیک شهری و بررسی تفاوت رضایت شهروندان مناطق مختلف از آزمون تی و به منظور بررسی ارتباط بین مؤلفه های عمومی و میزان رضایت از آزمون همبستگی استفاده شده است و سپس با کاربرد مدل AHP مناطق مختلف شهر اراک از نظر میزان رضایت شهروندان رتبه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد: میزان رضایت شهروندان از خدمات ترافیک شهری در سطح متوسطی است، بین مناطق مختلف شهروندان اراکی از لحاظ رضایت از خدمات ترافیک شهری، تفاوت معناداری وجود دارد و بین مؤلفه های عمومی(سن-جنس-تحصیلات و وضعیت شغلی) و میزان رضایت مندی از خدمات ترافیک شهری ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of Citizens' Satisfaction with Urban Public Transportation Situation (Case Study Arak )

نویسندگان [English]

  • Mohsen Saghaei 1
  • Reza Mokhtary 2
  • Aboalhasan Bakhshi 3
1 Assistant Professor, Payam e-nour University, Iran.
2 Associate Professor, Payam e-nour University, Iran.
3 M.Sc., Grad., Payam e-nour University, Iran.
چکیده [English]

The subject of this research is "Assessment of Citizens Satisfaction with Urban Traffic Services in Arak City". This research is applied in terms of purpose and is in the causal method. Data needed for this study were collected by Amanpour et al. (1394). Library studies have also been used to write the necessary theoretical literature in the area under study. The Kolmogorov-Smirnov test and regression test were used to study the hypotheses. For reliability evaluation, Cronbach's alpha coefficient was used and SPSS22 software was used to calculate it. The Cronbach's alpha coefficient in all variables of this study was greater than 0.7, which indicates the high validity of the questionnaire. The statistical population of this study included all citizens over 15 years old in different regions of Arak who, due to their unlimited number, based on the Cochran formula 384 of them were selected to answer questions. In this study, in order to evaluate citizens' satisfaction with urban traffic services, regression and SPSS22 software were used. To test the relationship between satisfaction of citizens in different regions, t-test was used to test the relationship between general components and satisfaction with correlation test. The results of the research showed that citizens' satisfaction with urban traffic services is moderate. There is a significant difference between the different areas of Arak citizens in terms of satisfaction with urban traffic services, and there is a significant difference between the general components (age, sex, education and occupational status ) And the satisfaction rate of urban traffic services is significant

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizens' Satisfaction
  • Urban Traffic Services
  • Arak city
  • Public Transportation
-امانپور، س. ملکی، س. و حسینی، ن. (1395)، "بررسی میزان رضایتمندی مسافران شهری از کیفیت خدمات­رسانی حمل و نقل عمومی شهری در کلانشهر اهواز"، مطالعات محیطی هفت حصار، شماره پانزدهم، سال چهارم،
ص. 46-37.
-بخشی، ا.، (1398)، "ارزیابی رضایت مندی شهروندان از وضعیت حمل ونقل عمومی شهری (مورد مطالعه شهر اراک)"، پایان نامه کارشناسی ارشد­، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور مرکز وزوان.
-حافظ نیا، م.، (1381)، "مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی­"، انتشارات سمت­، تهران.
-حیدری، ف. رستگاریان، ز. و کیانی، ا.، (1392)، "نقش مدیریت شهری در کنترل حمل ونقل و ارایه راهکارهایی برای رفع موانع و چالش­های ناشی از آن: شهر داراب"، مجله معماری و شهرسازی و توسعه پایدار، ص. 6-1.
-رستمی، م. ح. امانپور، س.کرمی، م. مرادرامنژاد، س.، (1394)، "سنجش رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری"، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال ششم، شماره بیست و یکم، ص. 50-35.
-سلطانی، ع. فلاح منشادی، ا.، (1395)،"ارزیابی رضایت شهروندان و رانندگان تاکسی از خدمات تاکسیرانی شیراز"، نشریه پژوهش برنامه­ریزی شهری، سال هفتم، شماره بیست و هفتم، ص.36-21.
-سقائی،م.، (1396)، برنامه­ریزی سفرهای هوایی (رویه و مقررات، محاسبه نرخ و معرفی بلیت)"، دانشگاه پیام نور، تهران.
-مهدیزاده، م. آیتی، ا. هاشمیان بجنوردن، نادری خورشیدی، ع.، (1389)، "ارایه مدلی برای مدیریت یکپارچه حمل و نقل حمل ونقل عمومی شهری در کلان شهرهای ایران"، مدیریت حمل و نقل، ص. 443-419.
-هاشمی، م. و یحیی پور، م.، (1390)، "اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری"، چاپ اول، انتشارات سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور.
-هتکه لویی،م. اسلامی، ح. و علوی راد، ع.، (1392)، "سنجش میزان رضایتمندی شهروندان تهرانی از خدمات و کارکنان شهرداری تهران"، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره پنجم، ص. 117-103.
-مرادنژاد رحیم بردی، آ. زارع، ا. و قاسمپور، ف. (1396)، "سنجش رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری شهرداری بابلسر"، فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه­ریزی فضایی-جغرافیا، سال هفتم، شماره چهارم، ص.72-57.
-نوابخش، م. کفاشی، م.، (1385)، "برنامه­ریزی حمل و نقل کلان شهری و تأثیر آن در توسعه شهر پایدار شهرتهران"، فصلنامه جغرافیایی سرزمین،علمی- پژوهشی، سال سوم، شماره دهم، ص.39-10.
-Denga, t., Nelson, Jd., (2012), “The perception of bus rapid transit: a passenger survey from beijing southern axis art line 1, transportation planning and technology”, 35(2), pp.201-219.
-Golabi, f., aghayari, t., & ebrahimi, r.j (2013), “the study of the socioeconomic factors relating to the amount of citizens' satisfaction with residential areas”, Urban sociological studies, 3.
-Giannoccaro, r., castantino, n., ludovico, a. & pietroforte, r., (2008), “measuring citizen satisfaction with aspects of public services from a local authority and determining their importance: a case study”, public organization review, 8(1), pp.1-15.
-Poku-boansi, michael­; marsden , greg, (2018),’’ bus rapid transit systems as a governance reform project’’, journal of transport geography, volume 70,
pp. 193-202.
-Terayama, Kazuki; Odani ,Michiyasu, (2018),’’ Expected role of public transportation services in securing residents’ accessibility to the city center in suburban housing development areas’’, Transportation Research Procedia, Vol. 25, 2017,
pp. 4258-4269
-Young Song, Ji; Jin Ki Eom, Kwang Sub Lee, Jae Hong Min, Keun Yul Ya, (2015), “Public Transportation Service Evaluations Utilizing Seoul Transportation Card Data’’, Procedia Computer Science, Vol.52,
pp.­178-185.