شناسایی سیستم و ارزیابی دینامیکی آزمایشگاهی تیر‌های بتنی خسارت دیده در پل‌ها

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده فنی- مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری سازه، دانشکده فنی- مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم ترین عوامل انهدام سازة پل‌هایی از نوع تیر و دال، بروز و رشد خسارت ( آشکار یا پنهان) در اجزاء رو‌سازة آن ها در طی زمان است. در این مقاله تأثیر خسارت بر خواص دینامیکی شامل فرکانس طبیعی، میرایی، سختی خمشی و دامنه ارتعاش برای تیر‌های بتن مسلح به عنوان یکی از رایج‌ترین عناصر مورد استفاده دراین نوع پل‌ها از طریق انجام تحقیقات آزمایشگاهی بررسی شده است. خسارت با اعمال بار استاتیکی و ایجاد ترک خمشی برای یک تیر دو سر ساده بتنی مسلح تعریف شده است. از آنجاکه درصد میرایی به خطی و غیرخطی بودن رفتار اجزاء بسیار وابسته بوده و نیز سختی به میرایی مربوط است، با ایجاد نیروهای دینامیکی ضعیف توسط موتور ارتعاش، آزمایش‌های دینامیکی با حفظ رفتار خطی برای المان تیر انجام شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که میرایی تیر در محدودة مقطع ترک خورده، میرایی لزج تنها نبوده و ترکیبی از میرایی لزج و اصطکاکی است و با اثر افزایش ترک یا خسارت سهم میرایی اصطکاکی افزایش می‌یابد. همچنین در این مقاله به جای استفاده از روش آزمایش‌های استاتیکی، دو روش برای ترسیم منحنی نیرو- جابه جایی و تعیین سختی تیر بتنی از طریق انجام آزمایش‌های دینامیکی ارایه می شود. یکی از این روش‌ها وابستگی کمتری به ضریب میرایی دارد. صحت و دقت هر دو روش‌ به کمک آزمایش های انجام شده، به اثبات می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental System Identification and Dynamic Assessment of Damaged Concrete Beams in Bridges

نویسندگان [English]

  • <P>F. Daneshjoo 1
  • A. Gharighoran 2
  • A. Gharighoran 2
1 Associate Professor, Department of Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Department of Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran</P>
چکیده [English]

One of the major factors contributing to structure collapse is the appearance and development of damage (visible or concealed) in structural components by time. In this paper, the effect of damage on dynamic characteristics of reinforced concrete beams usable in bridges, including natural frequency, damping ratio, bending stiffness and vibration amplitude are experimentally investigated. Damage is considered as a reduction in the flexural stiffness by extension of the flexural cracks. The force-deformation curve becomes a linear curve (no hysteretic loop) if the cyclic load is applied slowly enough, hence in this experiments slow dynamic force is created by the vibration motor. The results indicate that the damping ratio in the vicinity of the cracked region is not merely a viscous damping, but rather is a combination of viscous and frictional damping, and the contribution of the frictional damping will increase by increasing the crack or damage. The natural frequency of beam and its maximum amplitude of vibration increase with increasing eccentric mass and therefore with increasing dynamic load. The damping ratio is significantly influenced by the degree of cracking, increase of eccentric and number of cycles . In general, damping ratio calculated by averaging the values for different cycles, increases with increasing degree of cracking and with increasing dynamic load. The results indicate that maximum amplitude of vibration, bending stiffness and natural frequency of beam decrease and damping ratio increases with increasing degree of cracking. Also, in this paper, two new extended methods for determining the stiffness of concrete beams using dynamic force-displacement curve instead of static experimentation methodology are presented. Precision and accuracy of the both proposed methods are verified. It is observable that the results related to the 2nd proposed method for dynamic secant stiffness curves have best correlation with the static stiffness curves. Results indicate that by increasing the number of cycles N in logarithmic decrement method, the dynamic force-displacement curve closes to the static force-displacement curve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic system identification
  • dynamic characteristics
  • concrete beam
  • Damage Assessment
  • damping
  • bridges