شناسایی گذرگاه های پرخطر ریلی- جاده ای بر اساس شاخص خطر

نویسنده

استادیار، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

وضعیت هندسی جاده و راه آهن در محل تقاطع آنها نقش اساسی در کاهش یا افزایش تعداد تصادفات وسائط نقلیه جاده ای یا ریلی دارد. همچنین شدت ترافیک، سیستم مسیر ریلی، نوع وسائط نقلیه عبوری از جاده، نوع روسازی جاده (آسفالتی، شنی و خاکی)، سیستم علائم گذرگاهی و مسافت دید (که خود تابعی از وضعیت هندسی گذرگاه است) پارامترهای دیگری هستند که در تعداد و شدت تصادفات نقش مؤثری دارند. با توجه به موارد فوق اولین گام در ایمن سازی گذرگاهها،تعیین اولویت و طبقه بندی آنها در گروههای پر خطر، با خطر متوسط و کم خطر است. در این مقاله ابتدا با استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته، شاخص خطر تعریف شده برای راه آهن ایران ارایه شده و سپس گذرگاه های ریلی – جاده ای موجود در کل شبکه راه آهن ایران مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج محاسبات بر اساس شاخص خطر و بررسی آمار سوانح 10 سال گذشته سازگاری مناسبی رانشان دادند که براساس آن تدوین برنامه های افزایش ایمنی در گذرگاه ها امکان پذیر می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

(Technical- Note) Identifying Rail Road Level Crossings with High Accidents on the Basis of Hazard Index

نویسنده [English]

  • J.A. Zakeri
Assistant Professor, Department of Railway Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Geometric conditions of road and railroad in their cross- points has fundamental role in increasing or reducing the number of accidents occurring between rolling stocks and road vehicles. In addition, traffic intensity, rail route system, type of crossing road vehicle, type of road super structure (asphalt, sandy and ground), crossing signaling system and sight distance (which is dependent to the crossing geometrical situation) are other parameters affecting the number and severity of the accidents. Considering the above mentioned points, the primary step to make the level crossings safety is prioritization and categorization of the crossings in higher, intermediate and low risky groups. In this paper, hazard index has been primarily defined considering the situation level crossings in Iran, by using experiences of some developed countries and then the existing level crossings in rail-road transportation network has been studied. In spite of increased number of rails as well as road vehicles, irregular development of the cities etc…., it is predicted that up to the end of the Fourth Social, Economic and Cultural Development Plan of the Country, accident rate in level-crossings will be reduced to 20%, by fulfillment of the mentioned plan in Iran, and also it will be reduced from 44 average per year in the Third Plan to 30 accidents during the Fourth Plan. Statistical data analysis also showed some other results as follows:
1- The level crossing accidents according to train – Km have had a descending trend,2- Specifying priorities of crossings according to the risk index has had more desirable and more realistic results3- The low cost safety measures have been considered in the short term plans and it is assumed that until the end of 2009, a 20% reduction will be witnessed in the crossings accidents compared to that of the Third National Development Plan

کلیدواژه‌ها [English]

  • accident - hazard index
  • Level crossing
  • Accident
  • Hazard index