دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، اردیبهشت 1385