دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، بهمن 1385 
طراحی مدل ایمنی مبادی ورودی شهرها

شهریار افندی زاده؛ مهندس رضا گلشن خواص