تحلیل اندرکنش سنگ دوزهای تزریقی شعاعی غیرفعال و فعال با توده - سنگ در تونل ها و طراحی آنها بر مبنای روش کنترل همگرایی

نویسنده

چکیده

در این مطالعه، بر اساس مفاهیم اندرکنش سنگ-  سیستم نگهداری و با فرض مدل‌ رفتاری نرم‌ شوندگی کرنش برای توده‌ سنگ تحت معیار مقاومتی هوک- براون، مدل‌های تحلیلی جدیدی بر مبنای روش کنترل همگرایی برای تحلیل اندرکنش سنگ‌ دوزهای تزریقی غیرفعال (غیرکششی) و فعال (پیش تنیده) با توده ‌سنگ ارایه می‌شود. با  استفاده از این مدل‌ها، منحنی پاسخ زمین برای توده‌ سنگ ‌مسلح همسان و همگن اطراف تونل دایروی که تحت تنش هیدروستاتیک قرار دارد، رسم شده تا تأثیر و کارآیی هر یک از این سیستم‌ ها در پایدار سازی و کنترل همگرایی تونل مشخص شود. مدل تحلیلی فوق: تأثیر تغییر فاصله‌بندی بولت‌ها از هم، افزایش سطح مقطع سنگ‌ دوز و میزان پیش‌ تنیده کردن آن را در نحوه عملکرد سنگ -دوزها و در رسم منحنی پاسخ زمین در نظر می‌گیرد. در انتها، به کمک مدل تحلیلی فوق،  مثالهایی حل شده و بررسی صحت و سقم نتایج با نرم ‌افزار FLAC انجام می‌‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Interaction between Radial Passive and Active Grouted Rockbolts with Rock Mass in Tunneling Design Based on Convergence-Confinement Method

نویسنده [English]

  • <P>A. Fahimifar
چکیده [English]

Grouted rock bolts are one of the most popular systems of support in underground mining and tunneling operations. These can be installed as passive or active pretensioned elements. Passive grouted rock bolts develop load as the rock mass deforms. However, the active types are preloaded before rock mass deformation. In order to improve bolting design, it is necessary to have a good understanding of interaction and behavior of rock bolts in deformed rock mass. This can be acquired through field monitoring, laboratory tests, numerical modeling and analytical studies. Application of the rock-support interaction concepts to the support system such as...