دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 22، اردیبهشت 1389 
رهیافتی نوین در طراحی مسیر حمل ونقل اتوبوسهای شهری با استفاده از GIS

محمد سعدی مسگری؛ علی شیرزادی بابکان؛ علی شیرزادی بابکان