بررسی عوامل موثر بر زمان توقف اتوبوسها در ایستگاه‌ها و پیش‌بینی آن در سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی شهر تهران

نویسنده

چکیده

سیستم اتوبوسرانی یکی از مهمترین سیستم‌های حمل و نقل درون شهری است. استفاده بهینه از امکانات موجود این سیستم و افزایش رضایت استفاده‌کنندگان آن بدون برنامه‌ریزی امکان پذیر نمی‌باشد. زمان توقف اتوبوسها در ایستگاه‌های مسیر، یکی از پارمترهای تاثیرگذار بر کیفیت برنامه‌ریزی حمل و نقل در این سیستم‌ها محسوب می‌شود. شناسایی عوامل موثر بر زمان توقف اتوبوسها در ایستگاه‌ها و پیش‌بینی دقیق آن علاوه بر ارائه برنامه‌های دقیقتر، منجر به ارائه سیاستهای مناسبی جهت کاهش زمان توقف و افزایش رضایت مسافران سوار بر وسیله نقلیه و منتظر در ایستگاه‌ها می‌شود. در این مقاله، با مطالعه سیستم اتوبوسرانی شهر تهران، عوامل بالقوه موثر بر زمان توقف اتوبوسها در ایستگاه‌ها شناسایی شده و با استفاده از تحلیل رگرسیونی تاثیر بخشی از عوامل شناسایی شده مانند تعداد مسافران سوار و پیاده شده بر زمان توقف اندازه‌گیری شده است. برازش توابع مختلف بر داده‌های جمع‌آوری شده از سیستم اتوبوسرانی شهر تهران، مناسبترین تابع جهت پیش‌بینی زمان توقف را نتیجه داده است. همچنین بررسی میکروسکوپی فرایند توقف و تحلیل آماری پارامترهای موثر بر آن مانند زمان و تعداد مسافران سوار و پیاده شده منجر به توسعه مدل شبیه‌سازی گسسته پیشامدی از فرایند توقف اتوبوسها در ایستگاهها شده است. از مدل شبیه‌سازی طراحی شده جهت بررسی تاثیر سیاستها و عوامل دیگری که امکان مطالعه آنها بر اساس داده‌های جمع‌اوری شده نمی‌باشد، از قبیل نحوه پرداخت کرایه و .. بر زمان توقف استفاده شده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد تغییر در نحوه پرداخت کرایه از سیستم بلیط کاغذی به پرداخت الکترونیکی حدود 23 درصد زمان توقف اتوبوسها را در ایستگاه‌ها کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the effects of Factors on Dwell Time in Bus Stops and forecast Dwell time parameter in Tehran Bus Transportation System

نویسنده [English]

  • <P>M. R. Amin-Naseri
چکیده [English]

Bus system is one of the most important public transportation systems. Increasing user’s satisfaction and optimal usage of existing facilities without planning is impossible. Dwell time in bus stops is one of the parameters that affect on quality of plans in this system. By identifying the factors that affect on dwell time and forecasting dwell time parameter, we can develop proper strategies to reduce dwell time and decrease both in vehicle and waited passenger’s satisfaction in stops. In this paper, we studied Tehran bus system and indentified the factors can affect on dwell time parameter and gathered some data about dwell time from this system. Also we used regression analysis to estimate the effects of some these factors such as number of alighted and boarded passengers in stops on dwell time parameter. Base on gathered data, we evaluated some exited functions in previous studies related to forecast dwell time parameter and developed a proper model to forecast it. By microscopic analyzing of stop process and statistical analyzing of parameters such as time and number of passengers that alighted and boarded in stops, we designed new discrete event simulation model base on Enterprise Dynamics software. We used this model to evaluate the strategies can improve dwell time and estimate the effects of other factors that we could not gather data about these factors in our case study on dwell time parameter. The results represent, the dwell time of buses in stops can be reduced by changing in payment fare system from tradition system to electronic payment system about 23 percent. The place of stops in this system has not effect on dwell time parameter or gender of passengers is not important to estimate duration of stopping in stations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BusRwell time
  • BusRwell time- Passengers satisfication- Enterprise- Dynamics Software
  • Passengers satisfication
  • Enterprise
  • Dynamics Software