تأثیر ناهمواری روسازی و روشنائی بر سرعت جریان آزاد در آزاد راهها

نویسندگان

چکیده

معمولاً مطالعه سرعت جریان آزاد (FFS) برای شرایط روسازی هموار و در روشنائی روز انجام شده است. بسیاری از آئین نامه های معتبر جهانی نظیر آئین نامه ظرفیت بزرگراهها (HCM) تأثیر ناهمواری روسازی و تاریکی را بر سرعت جریان آزاد، ظرفیت و سطح سرویس راهها درنظر نگرفته اند. این مطالعه قصد دارد رابطه بین سرعت جریان آزاد در آزادراهها را با ناهمواری روسازی و تاریکی شب بدست آورد. در این مطالعه از ضریب ناهمواری بین المللی (IRI) برای تعیین شرایط ناهمواری روسازی استفاده گردید، همچنین اطلاعات در خصوص ناهمواری روسازی و سرعت جریان آزاد وسایل نقلیه سواری در 16 مقطع از یک محور آزاد راهی به طول 62 کیلومتر برداشت شد. این مطالعه فاکتورهای تصحیح ناهمواری بر روش محاسباتی HCM برای پیش بینی سرعت جریان آزاد در آزاد راهها را ارائه می کند. دیگر نتایج این مطالعه نشان می دهد سرعت جریان آزاد نسبت به ناهمواری جاده رابطه معکوس و خطی دارد و حساسیت سرعت جریان آزاد به ناهمواری در شرایط تاریکی شب کمتر است . همچنین حساسیت سرعت جریان آزاد نسبت به تاریکی در ناهمواری های کوچکتر بیشتر می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of pavement roughness and light on the Free-Flow Speed in the Freeways

نویسندگان [English]

  • <P>M. Saffarzadeh
  • <P>M. Saffarzadeh
چکیده [English]

In general, the studies of free-flow speed are conducted under conditions of even pavement and day-light. However, most of valid codes such as Highway Capacity Manual (HCM) do not consider the effect of pavement roughness and darkness on the free-flow speed, capacity and service level of roads. This study is aimed at deriving a relation between free-flow speed in the highways and pavement roughness and darkness. In this research, international roughness index (IRI) has been employed to determine the conditions of pavement roughness. Moreover, the relevant data to the pavement roughness and free-flow speed of vehicles have been recorded at 16 sections of a freeway with the length of 62 km. The current study proposes the modification factors for roughness using HCM method to predict free-flow speed in the highways. The obtained results revealed that free-flow speed has an inverse and linear relation with road roughness and its sensitivity to the roughness is lower at nights. Furthermore, the sensitivity of free-flow speed to the darkness is higher at small roughness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pavement roughness
  • Pavement roughness- road darkness- International Roughness-Index
  • road darkness
  • International Roughness
  • Index