بررسی همبستگی بین ارزش صیقلی با دیگر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگدانه ها

نویسندگان

علم و صنعت ایران، عمران

چکیده

خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگدانه ها از جمله پارامترهایی هستند که چگونگی کاربرد آنها را برای استفاده در قشر رویه راهها تعیین می کنند. تاکنون آزمایشات فیزیکی و مکانیکی مختلفی که عمدتا تجربی هستند برای ارزیابی سنگدانه ها بصورت استاندارد معرفی شده اند. این آزمایشات ویژگی های متفاوتی مانند وضعیت هندسی، استحکام و دوام سنگدانه ها را تشریح می کنند. همچنین کنترل کیفیت مصالح سنگی در شرایط بهره برداری نیز توسط برخی آزمایشات مکانیکی میسر می گردد. مطالعات انجام شده در خصوص ویژگی های سنگدانه هایی که در راهسازی استفاده می شوند نشان داده است که بین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگدانه ها روابط معنی داری وجود دارد. ولی در اغلب مطالعات پژوهشی انجام شده نوع ارتباط دقیقا مشخص نشده است. علاوه بر این نتایج حاصله به علت تفاوت بین گروه های سنگ انتخاب شده و یا عدم جامعیت خانواده سنگ ها متفاوت است. در این مقاله به منظور دستیابی به ارتباط دقیق بین خصوصیات سنگدانه ها و بررسی میزان همبستگی بین آنها، ابتدا نمونه هایی از سنگدانه هایی که از معادن سنگ مختلف تهیه شده و دارای جنس مختلف بودند شامل کربنات ها، ماسه سنگ ها و آذرینی ها بودند انتخاب گردیدند. سپس تعدادی از آزمایشات فیزیکی و مکانیکی شامل وزن مخصوص، ارزش ضربه، ارزش سایش لوس آنجلس، افت وزنی در برابر سولفات سدیم(ساندنس) و ارزش صیقلی بر روی نمونه های انتخاب شده انجام گرفتند. تحلیل داده های حاصل از انجام آزمایشات نشان داد که ارزش ضربه با ارزش سایش لوس آنجلس دارای ارتباط خطی و معنی داری است. این رابطه در گروه مشتمل بر سنگ های آذرین و ماسه سنگ دارای ارتباط قوی تری نسبت به سایر گروههای سنگ است. بر اساس بررسی های مختلفی که در خصوص ارتباط بین ارزش صیقلی سنگ با دیگر متغیرهای فیزیکی و مکانیکی مورد نظر در این تحقیق انجام شد مشخص گردید که در گروه سنگ های آذرین، ارزش صیقلی با وزن مخصوص دارای ارتباط خطی است. بطوریکه با افزایش وزن مخصوص مقدار ارزش صیقلی کاهش می یابد. در گروه وسیع تری از سنگدانه ها یعنی گروه مشتمل بر سنگ های آذرین و ماسه سنگ ها نیز بین ارزش صیقلی با ترکیب وزن مخصوص و ساندنس ارتباط خطی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها