بررسی تاثیر درصد و نوع افزودنی ها بر پارامترهای مقاومتی مخلوطهای بازیافت سرد با کف قیر و مدلسازی آن

چکیده

در این مقاله با ساخت 162 نمونه 1200 گرمی از مخلوط های بازیافتی به روش سرد و در جا با استفاده از مصالح خرده آسفالتی که در اثر برداشتن یک لایه آسفالت ایجاد شده بود، به بررسی آزمایشگاهی میزان مقاومت، مدول برجهندگی و توانایی تحمل کشش غیر مستقیم این مخلوط ها پرداخته شد. بدین ترتیب که پس از ساخت نمونه های مارشال و عمل آوری آن ها به مدت 72 ساعت در دمای 40، تحت آزمایشات مختلف همچون تعیین مدول برجهندگی با دستگاه UTM14 و آزمایش مقاومت مارشال و آزمایش کشش غیر مستقیم خشک و اشباع، قرار گرفتند. تفاوت نمونه ها در میزان درصد کف قیر( 2، 3 و 4 درصد)، درصد و نوع افزودنی یا فیلر فعال به کار رفته در آن ها می باشد که شامل 0، 1 و 2 درصد از هر نوع افزودنی همچون سیمان پرتلندتیپ II، آهک مرده، آهک زنده، پوزولان، سرباره کوره و پودر لاستیک، می باشد که این حجم از افزودنی تا کنون به طور جامع مورد بررسی قرار نگرفته است.. در نهایت، بر اساس نتایج، با استفاده از نرم افزار SPSS ، MATLAB و شبکه های عصبی مصنوعی RBF، مدلسازی برای پیش بینی نتایج، انجام گردید، همچنین می توان با دقت مناسب، تاثیر هر یک از افزودنی های مذکور را در درصد قیر مشخص بر روی پارامترهای مقاومتی مخلوط های بازیافتی سرد با کف قیر بدست آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effects of applying different quantities and types of additives on strength parameters of cold in-situ recycled mixtures made of bitumen foam

چکیده [English]

In this research, 162 specimens of mixtures were produced by Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) resulted from cutting old pavements. The Cold in-situ recycling (CIR) method with foam bitumen was applied. Need to note that each specimen has approximately 1200 grams. The final goal of this article is to represent an experimental study on the amount of resistance strength, resilience module, the ability to tolerate the dry and saturate indirect tensile stress (ITSDry and ITSSat) and the tensile stress ratio (TSR) of these mixtures. For this purpose, 162 Marshal Samples were built and cured for the time period of 72 hours under the temperature of 40 , and then, these specimens were analyzed & tested with UTM14 to obtain their module of resilience. Moreover, the total number of the samples (162) was divided into 3 equal groups and Marshal Strength, ITSDry and ITSSat tests were performed for each group including 54 specimens. The differences between the samples were the amounts of bitumen foam(%1,%2, & %3), percentage and type of additives or active fillers which include %0,%1 and %2 of every type of active filler, such as Portland cement type II, slaked lime, quick lime, oven slag, pozzolan, and rubber powder. In this process, the production of foam bitumen optimized. The Granulation of the RAP and the temperature of bitumen were assumed to be constant. To finalize the issue, the results of the above- mentioned experiment showed through applying SPSS and MATLAB software and artificial neutral networks modeling, one can forecast these results. Also, with a sufficient accuracy, the effect of each additive with its specific percentage of foam bitumen on the strength parameters would be measurable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • In
  • In-situ cold recycling
  • situ cold recycling
  • Marshal Strength
  • Indirect Tensile Strength
  • optimum percentage of bitumen foam
  • module of resilience ..