مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر سرباره‌ی مس بر خواص مخلوط‌های آسفالتی بازیافتی سرد درجا با قیرهای امولسیونی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

2 دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

 امروزه فناوری بازیافت در اکثر شاخه­های علوم ازجمله روسازی استفاده می‌شود. افزایش هزینه­های ساخت و نگهداری راه، مشکلات تهیه مواد اولیه مرغوب، کمبود منابع مالی از سوی دیگر حجم بالای تخریب و نوسازی ساختمان‌ها و راه‌ها باعث به وجود آمدن میزان قابل‌توجه ضایعات شده که این مواد ضایعاتی یکی از عوامل اصلی آلودگی محیط‌زیست بوده و از طرفی ذخیره و دپوی آن‌ها سطح قابل‌توجهی از زمین‌های باارزش را اشغال می‌کند و همچنین نیاز برای ترمیم و نگهداری راه باعث شده است که بازیافت آسفالت به‌طورجدی در دستور کار سازمان­های زیربط قرار می­گیرد.ازآنجایی‌که تحقیقات محدودی درزمینهٔ تأثیر افزودنی‌ها بر خواص آسفالت‌های بازیافتی در دنیا انجام‌شده است، ضرورت پژوهش بیشتر در زمینه تأثیر افزودنی‌ها بر خواص مخلوط‌های بازیافتی به چشم می‌خورد؛ در این پژوهش، کاربرد سرباره­ مس به‌عنوانمصالح سنگی جدید جهت اصلاح دانه­بندی مخلوط بازیافتی آسفالت سرد طبق مشخصات فنی اجرایی این نوع آسفالت مورد ارزیابی قرار گرفت است. برای این منظور از مصالح خرده آسفالت با سرباره مس و مصالح آهکی با مقادیر 15 و 25 درصد وزنی مصالح و قیر امولسیونی آنیونی و کاتیونی مورداستفاده قرارگرفته است. تأثیرهرکدام از افزودنی­های سنگ‌دانه­ایبرخواص مخلوط‌هایبازیافتیبه‌وسیله آزمایشاستقامتمارشال،آزمایش دوام،آزمایشمدولبرجهندگیوآزمایش تغییر شکلدائمموردبررسیقرار گرفت. نتایجآزمایش‌هانشاندادکهافزودن سر­باره مس منجر به بهبود مقاومت آسفالت سرد در برابر تغییر شکل دائم (تا 60 درصد)، استقامت مارشال (تا 23 درصد) و افزایش مدول برجهندگی (تا 27 درصد) می‌شود. نمونه‌های ساخته‌شده با قیر امولسیونی آنیونی عملکرد بهتری (از 9 تا 38 درصد) نسبت به نمونه‌های ساخته‌شده با قیر کاتیونی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study on Effects of Using Copper Slag in Cold-in-place Recycled Asphalt Mixtures

نویسندگان [English]

  • Mostafa Vamegh 1
  • Hamed Rooholamini 2
  • Seyed Ahmad Mousavi Rqabadi 3
1 Ph.D., Grad., School of Civil Engineering., Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Ph.D.,‌Civil and Environmental Engineering Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 M.Sc., School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The global environmental issues in recent century causes that recycling and using recycled materials became on the top of concentration in every sciences. The huge amount of fund that should be assigned for road construction and asphalt maintenance, difficulties on finding proper materials and limits on road projects budget causes highly attentions on using recycled asphalt mixtures. This study introduces using copper slag in cold-in-place recycled (CIR) asphalt mixtures as replacement material for fine aggregates. While using copper slag could be a great help for factories to make free of their production’s waste. Since the amount of copper slag which are produced by copper industries are significant in Iran and road projects contains a large volume of aggregates, using copper slag could results in economic production of asphalt and would be desirable for factories to save spaces of storing their wastes. In this research, copper slag has been introduced as aggregate for grading refinement of CIR asphalt mixture and feasibility of utilizing copper slag aggregates have been investigated. To reach this aim, a mixture of reclaimed asphalt pavement (RAP), copper slag aggregates and limestone aggregates with bitumen emulsion (in two types of anionic and cationic) have been used in this study. Properties of asphalt mixture such as Marshall Stability, durability, resilient modulus and permanent deformation were evaluated to find the effect of each additive on the properties of blends of mentioned recycled aggregates. According to the data obtained from Marshall Stability, indirect tensile strength and resilient modulus tests, using cooper slag as aggregates in CIR asphalt mixture results in better performance than mixtures containing limestone. Moreover, results of dynamic creep test indicates that mixtures containing copper slag as the coarse portion are more resistant to permanent deformation and caused a lower rut depth. In addition, a sample ​​containing anionic bitumen emulsion shows better performance than samples made with cationic bitumen emulsion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold-In-Place Recycled
  • Copper Slag
  • Reclaimed Asphalt Pavement (RAP)
  • Permanent Deformation
  • Resilient Modulus
 
401
- نشریه شماره 339، (1385)، "مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت"، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت راه و شهرسازی، تهران.
-طاهرخانی، ح. فرخی، ف. شایسته فر، الف.، (1393)،
"­بررسی خصوصیات مکانیکی ترکیبات مختلف از آسفالت و بتن بازیافتی تثبیت‌شده با سیمان و مسلح شده با الیاف فولادی"، فصلنامه مهندسی حمل‌ونقل، سال ششم، شماره دوم، ص. 311-324.
 
-مدرس، الف. حسینی، ز. (1394)، "بررسی خصوصیات رفتاری بتن غلتکی حاوی مصالح خرده آسفالتی"، فصلنامه مهندسی حمل‌ونقل، سال هفتم، شماره دوم، ص. 297-313.
-AASHTO-AGC-ARTBA Joint Cooperation Committee, & AASHTO-AGC-ARTBA Joint Cooperation Committee. Task Force No. (1998), "Report on cold recycling of asphalt pavements", American Association of State Highway and Transportation Officials.
-Abo-Qudais, S. and Al-Shweily, H. (2007), "Effect of antistripping additives on environmental damage of bituminous mixtures", Building and Environment, Vol.42,
No.8, pp. 2929-2938.
-Ameri, M. and Behnood, A. (2012), "Laboratory studies to investigate the properties of CIR mixes containing steel slag as a substitute for virgin aggregates", Construction and Building Materials, Vol.26, No.1, pp.475-480.
-Ayano, T., Kuramoto, O. and Sakata, K. (2000), "Concrete with copper slag fine aggregate", Journal of the Society of Materials Science, Japan, Vol.49, pp.1097-1102.
-Behnood, A., Gharehveran, M. M., Asl, F. G. and Ameri, M. (2015), "Effects of copper slag and recycled concrete aggregate on the properties of CIR mixes with bitumen emulsion, rice husk ash, Portland cement and fly ash", Construction and Building Materials, Vol.96,  pp.172-180.
-Ciesielski, S. K. and Collins, R. J. (1994), "Recycling and use of waste materials and
by-products in highway construction". National cooperative highway research program synthesis of highway practice, No.199.
-Hassan, H. F. and Al-Jabri, K. (2011), "Laboratory evaluation of hot-mix asphalt concrete containing copper slag aggregate", Journal of materials in civil engineering, Vol.23, No.6, pp.879-885.
Kavussi, A. and  Modarres, A. (2010), "Laboratory fatigue models for recycled mixes with bitumen emulsion and cement", Construction and Building Materials, Vol.24, No.10,
pp.1920-1927.
-Khanzadi, M. And Behnood, A. (2009), "Mechanical properties of high-strength concrete incorporating copper slag as coarse aggregate", Construction and Building Materials, Vol.23, No.6, pp.2183-2188.
-Kumar, B. (2013), "Properties of pavement quality concrete and dry lean concrete with copper slag as fine aggregate", International Journal of Pavement Engineering, Vol.14, No.8, pp.746-751.
-Manual, B. A. R. (2001), "Asphalt recycling and reclaiming association", Annapolis, Maryland.
-Niazi, Y. and Jalili, M. (2009), "Effect of Portland cement and lime additives on properties of cold in-place recycled mixtures with asphalt emulsion", Construction and Building Materials, Vol.23, No.3, pp.1338-1343.
-Oluwasola, E. A., Hainin, M. R. and Aziz, M. M. A. (2015), "Evaluation of asphalt mixtures incorporating electric arc furnace steel slag and copper mine tailings for road construction", Transportation Geotechnics, Vol.2, pp.47-55.
-Pasetto, M. and Baldo, N. (2011), "Mix design and performance analysis of asphalt concretes with electric arc furnace slag", Construction and Building Materials, Vol.25, No.8, pp.3458-3468
-Silva, H. M., Oliveira, J. R. and Jesus, C. M. (2012), "Are totally recycled hot mix asphalts a sustainable alternative for road paving?", Resources, Conservation and Recycling, Vol.60, pp.38-48.
-Wahhab, H. A. A. and Asi, I. M. (1997), "Improvement of marl and dune sand for highway construction in arid areas", Building and Environment, Vol.32, No.3, pp.271-279.
-Zoorob, S. E. and Suparma, L. B. (2000), "Laboratory design and investigation of the properties of continuously graded Asphaltic concrete containing recycled plastics aggregate replacement (Plastiphalt)", Cement and Concrete Composites, Vol.22, No.4, pp.233-242.