دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، دی 1397 
کاربرد روش تونل کاری کم عمق برای حفاری کراس اور در خاک‌های ضعیف (مطالعه موردی‌: متروی شیراز)

صفحه 45-60

آرمین مقبلی اسکویی؛ حامد عجم زاده؛ سید محمد منصورزاده؛ رضا اسمعیل پور قمشلو


بررسی تأثیر زیرساخت راه‌آهن بر حجم صادرات کشورهای منتخب

صفحه 155-164

محمدرضا سلمانی بی‌شک؛ محمد مهدی برقی اسگویی؛ سکینه صادقی؛ نسرین عمرانی


ارزیابی خصوصیات مکانیکی خاک ماسه‌ سیمانی‌ مسلح به الیاف پلی پروپیلن

صفحه 263-273

نیما رنجبر مالی دره؛ عیسی شوش پاشا؛ سیدمحمد میرحسینی؛ مهدی دهستانی