بررسی تأثیر زیرساخت راه‌آهن بر حجم صادرات کشورهای منتخب

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده اقتصادو مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، دانشکده اقتصادو مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصادو مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

از اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه، بهبود تجارت از جمله صادرات و حضور در بازارهای بین­المللی می­باشد.
پیش­نیاز سیاست­گذاری­های مؤثر برای توسعه صادرات، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر صادرات است. از جمله این عوامل زیرساخت حمل و نقل می­باشد که یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده جامعه مدرن امروزی است. نقش اساسی حمل و نقل در شکل گیری ساختار اقتصادی جوامع موجب شده که همواره در بحث توسعه اقتصادی نقش زیرساخت حمل و نقل مورد توجه قرار گیرد. در این میان حمل و نقل ریلی به دلیل انرژی کمتر، آلودگی کمتر، ایمنی بیشتر، ظرفیت بالای حمل مسافر از مزایای بیشتری نسبت به سایر ناوگان برخوردار است­. بنابراین این مطالعه به بررسی تأثیر زیرساخت راه­آهن به عنوان زیر بخشی از حمل و نقل بر حجم صادرات کشورهای منتخب D8 طی دوره 2014-1995 با استفاده از داده­های پانلی و به روش GLSپرداخته است. در این مطالعه از متغیر طول خطوط راه­آهن به عنوان زیرساخت راه­آهن استفاده شده است. نتایج بیانگر تأثیرات مثبت و معنی­دار زیرساخت راه­آهن بر حجم صادرات کشورها است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Influence of Railways Infrastructure on the Export Volume of Selected Countries

نویسندگان [English]

  • M. R. Salmani Bishak 1
  • M. M. Barghi Oskooee 2
  • S. Sadeghii 3
  • N. Omrani 3
1 Assistant Professor, Faculty of Economics and Management, Tabriz University, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Economics and Management, Tabriz University, Tabriz, Iran
3 M.Sc., Student of Faculty of Economics and Management of Tabriz University Tabriz, Iran
چکیده [English]

The economic goals of developing countries are to improve trade, including exports and presence in international markets. The emergence of effective policies for export development is to identify the factors affecting exports. One of these factors is transport infrastructure. Which is one of the most important factors shaping modern society today? The essential role of transport in shaping the economic structure in societies has always been the focus of transport infrastructure in the context of economic development. In the meantime the rail transportation due to lower power, lower emissions, safety and high passenger capacity has more benefits than any other fleet. The objective of this study, the effect of rail infrastructure as a sub-segment of transportation on the volume of exports of countries D8 during the period 1995-2014 using panel data and GLS methodology has been investigated. In this study, the rail lines have been used as a railroad  infrastructure. The results indicate the positive and significant impacts of rail infrastructure on the volume of exports of countries.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Panel
  • Transport
  • Rail Road Infrastructure
  • Export
-افشارپور، م.، مهرابی بشرآبادی، ح. و پهلوانی، م.، (1393)، "بررسی تأثیر توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل بر ارزش افزوده بخش کشاورزی"، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، سال ششم، شماره دوم، ص.115-134.
-اکبریان، ر. و قائدی، ع.، (1390)، "سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی"، فصلنامه علمی- پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره سوم،  ص. 11-48.
-بابازاده، م.، قدیمی، خ. و محسنی، ر.، (1387)، "تأثیر سرمایه­گذاری در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، سال اول، شماره پنجاه، ص. 157-199.
-پهلوانی، م.، افشارپور، م. و مهرابی بشرآبادی، ح.، (1392)، " بررسی تأثیر توسعه زیرساخت حمل و نقل بر رشد اقتصادی استان‌های ایران"، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، سال پنجم، شماره شانزدهم، ص. 105-132.
-جامه‏خورشید، م. (1392)، "تأثیر زیرساخت‏های حمل ونقل زمینی بر رشد اقتصادی ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: احمد اسدزاده، تبریز: دانشکده اقتصاد مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز.
-خاکساری، ع.، (1395)، "تخمین تأثیر توسعه حمل ونقل ریلی بر رشد اقتصادی کشور از سال 1350-1393"، پژوهشنامه حمل و نقل، سال دهم، شماره دوم،
ص.­102-113.
-دل‌انگیزان، س. و همتی، ا.، (1391)، "بررسی تأثیر رشد بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران (1355-1387)"، دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، نهم و دهم خرداد.
-رضایی‏ارجرودی، ع. و تسبیحی، آ.، (1386)، "ارائه مدل ارتباطی توسعه حمل و نقل و رشد اقتصادی در ایران بر مبنای الگوی رگرسیون برداری"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال اول7، شماره دوم، ص. 126-136.
-ستاری‏میاندوآب، ر. و زندیه، ع.، (1372)، "نقش راه‏آهن در توسعه بازرگانی جمهوری اسلامی ایران"، دانش مدیریت، سال اول، شماره 21، ص. 10-97.
-هوشمند، م.،  دانش‏نیا، م.، عبداللهی، ز. و اسکندری‏پور، ز.، (1389)، "عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی ایران"، دانش و توسعه، سال هفدهم، شماره سی و چهام، ص. 126-145.
-هوشمند، م.، مهدوی عادلی، م. و الاهی، س.، (1389)، "تأثیر زیرساخت‌های حمل ونقل زمینی بر حجم تجارت بین‌المناطق ایران با کشورهای اکو"، پژوهشنامه بازرگانی، سال چهارم، شماره چهل و یکم، ص. 125-150.
-Albarran, P., Carrasco, R., Holl, A. (2013), “Domestic transport infrastructure and firms export market participation, Small Business” Economics, Vol.40, No.4, pp. 879-898.
-Boo pen, S (2006), “Transport Infrastructure and economic growth: Evidence from Africa using dynamic panel estimates”, The empirical economics Letters, Vol.5, No.1,
pp. 38-52.
-Demurger, S., (2001), “Infrastructure development and economic growth: An explanation for regional disparities in china? ” Journal of comparative economics, Vol. 29, No.1, pp. 95-197.
-Farhadi, M., (2015), “Transport Infrastructure and Long- run economic growth in OECD countries, Transportation Research Part A: Policy and practice”, Vol.74, No.1, pp. 73-90.
-Fujimura, M. (2004), “Cross- Border Transport Infrastructure, Regional Integration and Development, ADB Institution Discussion paper”.
-Guo, J., Xi,. J. (2011), “Econometrical investigation on infrastructure investment and economic development in china: a case study using vector out regression approach”, Ksce Journal of civil engineering, Vol.15, No.3, pp. 561-567.
-Hangtian, X.  (2016), “Domestic railroad infrastructure and exports: Evidence from the Silk Route”, China Economic Review, Vol.41, No.1, pp. 129-147.
Kulshreshtha, M., Kulshreshtha, B. (2001), “A Multivariate counteraction vector Auto Regressive Model of freight Transport Demand: Evidence from Indian Railway”, Transportation Research, Vol. 35, No.5.
pp. 29-45.
-Lakshmana, T.R., (2007), “The Wider Economic Benefit of Transportation: An Overview”, OECD international transport forum, joint transport research Centre, discussion paper, No.200, pp. 7-8.
-Manson, E., (2012), “Infrastructure, Export- Led growth and economic development in sub- Saharan Africa: An empirical analysis”, The IUP Journal of Managerial Economics, Vol.1, No.1, pp. 46-78.
-Pradhan, RP., Bagchi, T. (2013) “Effect of transportion infrastructure on economic growth in india: The VECM approach”, Research in transportation economics, No.38, pp. 139-148.
-Tsekeris,Th (2016), “Domestice transport Effects on regional export trade in Greece”, Research in transportation economics,
pp. 1-13.
-Yu, N., De Jong, M., Storm, S., Mi, J. (2012), “The growth impact of transport infrastructure investment A regional analysis For china (1978-2008)”, Policy and Society, No.31, pp. 25-38.
-Zhou, J., Yang, L., Xu, Y. Liu, CH. (2007), “The Economic Performance of Transportation infrastructure: an empirical study on the recent development of china”, World Transportation on Engineering and Technology Education, Vol.6, No.1,
pp.193-197