ارزیابی تاثیر مواد یخ‌زدا بر حساسیت رطوبتی و مقاومت شکست نمونه‌های آسفالتی در دمای پایین

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، واحد تحقیق و توسعه، شرکت سازه‌های یادنگار (سینکو)، تهران، ایران

چکیده

انتخاب ماده مناسب برای یخ­زدایی رویه راه­ها در فصل زمستان، همواره یکی از موضوعات مورد توجه برای متولیان نگهداری راه­ها بوده است. تحقیقات انجام شده درخصوص اثر مواد یخ­زدا/ضدیخ بر روسازی راه­ها نشان می­دهد عمده پژوهش­ها در این حوزه بیشتر مربوط به بررسی اثر این مواد روی بتن بوده و تعداد اندکی از این تحقیقات به موضوع آسفالت پرداخته­اند و در این تعداد اندک نیز عموماً موضوع معطوف به بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط­های آسفالتی بوده است. در حالی که به نظر می­رسد مواد یخ­زدا/ضدیخ می­توانند سایر عملکردهای مخلوط­های آسفالتی مانند مقاومت آنها در دماهای پایین را نیز تحت تاثیر قرار دهند. به همین منظور در تحقیق حاضر ابتدا نمونه­های آسفالتی تهیه شده به روش تراکم چرخشی، به نمونه­های با مقطع نیم دایره برش داده شدند، سپس این نمونه­ها تحت تاثیر آب و هر یک محلول­های سدیم کلراید (NaCl)، کلسیم کلراید (CaCl2)، کلسیم منیزیم استات (CMA) و پتاسیم استات (KA)، قرار گرفتند. در ادامه با انجام آزمایش خمش روی نمونه­های نیم دیسکی (SCB)، چقرمگی شکست آنها در سه دمای 0، 10- و 20- درجه سانتی­گراد اندازه­گیری شد. نتایج این تحقیق نشان
داد، متناسب با دمای بررسی (0، 10- یا 20- درجه سانتی­گراد)، اثر مواد یخ­زدا روی چقرمگی شکست مخلوط­های آسفالتی

می­تواند متفاوت باشد، به­طوری که در دمای صفردرجه سانتی­گراد­، اثر مخرب مواد یخ­زدا روی چقرمگی شکست مخلوط آسفالتی مشاهده نگردید، در صورتی که در دماهای 10- درجه سانتی­گراد­ یا 20- درجه سانتی گراد برخی از این مواد منجر به کاهش چقرمگی شکست مخلوط­های آسفالتی شدند. همچنین نتایج آزمایش حساسیت رطوبتی نشان داد مواد مذکور اثر مخربی روی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی ندارند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Deicing Materials Effects on Moisture Susceptibility and Fracture Toughness of Asphalt Specimens at Low Temperature

نویسندگان [English]

  • A. Mansourian 1
  • A. Ghadim 2
  • R. Ghadim 2
  • M. Rouhani 3
1 Associate Professor, Road. Housing and Urban Development Research Center, Tehran, Iran
2 M.Sc., Road. Housing and Urban Development Research Center, Tehran, Iran
3 M.Sc., Gard., Sazehaye Yadnegar Company, Tehran, Iran
چکیده [English]

Selection of appropriate pavements deicing materials is one of the main concerns of roads maintenance officials. Investigations show that many researches have been carried out on effects of deicing/anti-icing materials on concrete, however a few researches have evaluated the effects of these materials on asphalt mixtures and these few researches have generally concentrated on moisture susceptibility of asphalt mixtures. In the current study, asphalt mixtures specimens were compacted by gyratory compactor and then were cut into semi-circular specimens. Each of specimens was subjected to water and sodium chloride (NaCl), calcium chloride (CaCl2), calcium magnesium chloride (CMA) and potassium acetate (KA) solutions. Fracture toughness of specimens was measured at three temperatures of 0, -10 and -20 °C using semi-circular bending (SCB) specimen test. Tests results showed that the effects of deicing materials on fracture toughness of asphalt mixture specimens were different at three temperatures. At the temperature of 0 °C, the destructive effect of deicing materials on the fracture toughness of the asphalt mixtures was not observed, while at the temperatures of -10 °C or -20 °C, some of deicing materials could decrease the fracture toughness of the asphalt mixtures. Meanwhile the moisture susceptibility tests results indicated that the deicing materials had no destructive effect on the moisture susceptibility of the asphalt mixtures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asphalt
  • Fracture Toughness
  • Low Temperature
  • Deicing
-Blackburn, R.R., (2004), “Snow and ice control: Guidelines for materials and methods”, Vol. 526, Transportation Research Board.
-Christensen, D., Mallela, J., Hein, D. Kalberer, E., Farrar, M., Bonaquist, R., (2010), “Effect of deicing and anti-icing chemicals on HMA airfield runways”, Worldwide Airport Technology Transfer Conference, Federal Aviation AdministrationAmerican, Association of Airport Executives.
-­Goh, S.W., Akin, M., You, Z. and Shi, X., (2011), “Effect of deicing solutions on the tensile strength of micro-or nano-modified asphalt mixture”, Construction and Building Materials, 25(1), pp.195-200 
-Leahy, R., Yang, S.S.S., Vargas, A. and Schmalzer, P., (2014), “Effects of Deicing/Anti Icing Chemicals (DIAICs) on Rubberized Asphalt Pavements”, Federal Highway Administration, Report No. FHWA-AZ-14-617.
-McCrum R.L. (1989), “Corrosion evaluation of Calcium Magnesium Acetate (CMA), salt (NaCl), and CMA/Salt solutions”, Michigan Department of Transportation.
-National Cooperative Highway Research program (NCHRP). (2007), “Guidelines for the Selection of Snow and Ice Control Materials to Mitigate Environmental Impacts”. NCHRP Report 577, Richmond, BC.
- Shi X., (2008), “Impact of airport pavement deicing products on aircraft and airfield infrastructure”, ACRP Synthesis 6, Airport Cooperative Research Program, Transportation Research Board, National Academies, Washington, DC.
-Shi, X, Fay, L., Gallaway, C., Volkening, K., Peterson, M.M., Pan, T., Creighton, A., Lawlor, C., Mumma, S., Liu, Y., Nguyen, T.A. (2009), “Evaluation of alternative
anti-icing and deicing compounds using sodium chloride and magnesium chloride as baseline deicers–Phase I”, Colorado Department of Transportation Dtd Applied Research and Innovation Branch. 
-Starck, P. and Löfgren, B., (2007), “Influence of de-icing agents on the viscoelastic properties of asphalt mastics”, Journal of materials science, 42(2),
pp.676-685.
-Yang, Z., Zhang, Y. and Shi, X., (2018), “Impact of nanoclay and carbon microfiber in combating the deterioration of asphalt concrete by non-chloride deicers”, Construction and Building Materials, 160, pp.514-525.
-Hassan, Y., Abd El Halim, A.O., Razaqpur, A.G., Bekheet, W. and Farha, M.H., (2002), “Effects of runway deicers on pavement materials and mixes: comparison with road salt”, Journal of Transportation Engineering, 128(4), pp.385-391.