ارزیابی تأثیر میزان کاربرد تابلوهای راهنمایی و رانندگی در درک آنها توسط رانندگان ایرانی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران- مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

برای هر محصول تولید شده، دفترچه راهنمایی برای نحوه استفاده آن به منظور ارتباط تولید کننده با مصرف کننده در نظر گرفته می­شود، تا امکان استفاده بهینه و ایمن از آن محصول فراهم شود. در راه­ها نیز به عنوان محصولی که روزانه هزاران نفر از آنها استفاده می­کنند، ابزارهایی برای ارتباط مؤثر سازندگان، طراحان و مدیران راه با کاربران آن درنظر گرفته می­شود تا علاوه بر تأمین ایمنی عبور و مرور، امکان استفاده از ظرفیت حداکثری راه نیز فراهم شود. تابلوهای راهنمایی و رانندگی مهمترین ابزار ارتباطی با کاربران راه محسوب می­شوند. در تابلوهای راهنمایی و رانندگی برای انقال پیام از شکل، نماد و متن استفاده می­شود. در صورتی که رانندگان پیام­های تابلوها که عموماً در قالب نماد ارائه می­شوند را درک نکنند، اهداف مورد نظر از نصب تابلوها برآورد نخواهد شد. درک رانندگان از تابلوهای مختلف یکسان نیست و میزان درک از تابلویی به تابلوی دیگر متفاوت است. در این مقاله، تأثیر میزان کاربرد تابلوها بر روی درک رانندگان از آنها مورد بررسی قرار می­گیرد. تابلوها در سه گروه تابلوهای "پر کاربرد"، تابلوهای "با کاربرد متوسط" و تابلوهای "کم کاربرد"دسته بندی شدند و برای هر گروه 4 تابلو مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام ارزیابی و تحلیل، یک مطالعه پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بسته طراحی گردید. در طول 5 روز پرسشگری در محل پلیس راه جاده زنجان میانه، تعداد 300 پرسشنامه از مصاحبه با رانندگان تکمیل شد. برای اعتبارسنجی داده­ها نیز مطالعه مشابهی در جاده زنجان بیجار با پر کردن 40 پرسشنامه انجام گرفت. سپس داده‌های حاصل با استفاده از آزمون مربع کای و ضریب همبستگی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج محاسبه شده نشان داد که درک کلی رانندگان از تابلوها 53.7% به­دست آمد. با این حال؛ درک رانندگان از تابلوهای "پرکاربرد"، تابلوهای "­با کاربرد متوسط­" و تابلوهای "­کم کاربرد" یکسان نبوده و به ترتیب 88.3%، 49.3% و 23.3%
به دست آمد. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش میزان کاربرد تابلو، درک رانندگان از تابلوها افزایش می­یابد و حدود این ارتباط 0.53 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation Effects of Traffic Signs Application in Iranian Driver’s Perception

نویسندگان [English]

  • A.M. Rahimi 1
  • R. Mohammad Zadeh Jamalian 2
  • A. Medghalchi 3
1 Associate Professor, Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 M.Sc. Student of Highway and Transportation Engineering, University of Zanjan, Zajan, Iran
3 Ph.D. Student of Islamic Azad University, Qazvin Branch, Department of Civil Engineering -Project Management, Qazvin, Iran
چکیده [English]

For each product, the manufacturer's guide for how to use it to communicate with the consumer is considered, in order to allow optimal and safe use of this product becomes available. On the highways , as well as products that are used by thousands of people’s daily, tools for effective communication between manufacturers, designers and managers with their users must be considered in addition to providing traffic safety, also provides the possibility to use highways with maximum capacity. Traffic signs are the most important tools for communication with road users. In order to transmission the messages, figures, symbols and text use in traffic signs. If the traffic sign messages which is generally provided in the form of a symbols, doesn't understand by drivers, the goals of installing traffic signs will not be meet. Perception of different traffic signs are not the same between driver’s Perceptions is different from signs to signs. In this paper, we investigated the effects of traffic signs’ application on driver’s perception. Traffic signs are categorized in three groups: “all-purpose signs”, “average usage signs” and “less common signs”. For each group, 4 traffic signs were examined. In order to evaluate and analyze, a survey study with questionnaire was designed. During five days of questioning at police station in Zanjan-Miyaneh road, 300 questionnaires were completed through interviews with drivers. For validation, similar study was carried out by filling out 40 questionnaires in
Zanjan-Bijar road. The resulting data were analyzed using chi-square test and correlation coefficients test. The results showed that overall drivers’ perception of traffic signs was 53.7%.  However, driver’s perception from traffic signs are not the same and for all-purpose sign, average usage signs and less common signs was 88.3%, 49.3% and 23.3%, respectively. The results reverent that with the increasing traffic signs application, driver’s perception from traffic signs will increase and the correlation is about 0.53.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traffic Signs
  • Driver’s Perception
  • Traffic Sign’s Usage
  • Traffic Sign’s Form
- بهزادی، غ. ع.، و احمدیان، س.، (1392)، "تعیین مقدار بهینه تابلوی ترافیکی سرعت‌گیر با استفاده از تاثیرپذیری رفتار رانندگان"، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک.
- رحیمی، ا.م.، و کاظمی، م.، (1392)­، "شناسایی و تحلیل پارامترهای مؤثر بر رفتار کاربران راه در مواجهه با علایم ترافیکی درون شهری"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال پنجم، شماره چهار.
-فربد، الف. و اولادی، ب. و عباسی، ن.، (1388)، "تحلیل داده­های پرسشنامه­ای به کمک نرم افزار SPSS"، تهران، انتشارات عابد.
-Abdur Razzak, & Tanweer Hasan. (2010), “Motorist understanding of traffic signs: a study in Dhaka city”. Journal of Civil Engineering (IEB), 38 (1), pp.17-29.
-AL- Madani, & AL- Janahi. (2002), “Role of drivers’ personal characteristics in understanding traffic sign symbols”. Accident Analysis and Prevention34, pp.185–196.
-Al-Madani, & Al-Janahi. (2002), “Assessment of drivers’ comprehension of traffic signs based on their traffic”, personal and social characteristics. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour.
-Ben-Bassat, T., & Shinar, D. (2015), “The effect of context and drivers’ age on highway traffic signs comprehension”. Transportation Research Part F, pp.117–127.
-Ng, A. W., & Chan, A. H. (2008), “The effects of driver factors and sign design features on the comprehensibility of traffic signs”. Journal of Safety Research, 39(3), pp.321–328.
-Stokes, R. W., Rys, M. J., Russell, E. R. and Kerbs, J. (1995), “Motorist understanding of traffic control devices in Kansas”, Final Report No. KSU-94-7, Department of Civil Engineering, Kansas State University, Manhattan, KS.