عوامل مؤثر بر انتخاب پیاده‌روی در سفرهای اختیاری، مطالعه ناهمگونی مسافت سفر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/tri.2021.253407.2821

چکیده

پیاده‌روی از جمله شیوه‌های فعال حمل‌و‌نقل شهری است که در دهه‌های اخیر به دلیل افزایش استفاده از وسایل نقلیه موتوری و مالکیت خودروی شخصی در کشورهای درحال‌توسعه، سهم کمی از شیوه‌های انتخابی سفر را به خود اختصاص داده است. شکاف‌های موجود در ادبیات همچون عدم توجه کافی به شیوه‌های سفر فعال در کشورهای درحال‌توسعه، تمرکز بر رفتار سفر گروه خاصی از افراد (همچون دانش‌آموزان، سالمندان و غیره) و همچنین توجه کم به ناهمگونی موجود در رفتار سفر پیاده افراد با توجه به مسافت سفر و سن، نویسندگان را بر آن داشت تا به‌منظور شناسایی عوامل محیط مصنوع و فردی مؤثر بر انتخاب شیوه پیاده‌روی و همچنین بررسی ناهمگونی افراد به مسافت پیاده‌روی در سفرهای اختیاری، از داده‌ها و اطلاعات ماتریس مبدا-مقصد سفر ساکنین شهر قزوین به خصوص داده‌های 4463 مشاهده مبدا-مقصد سفرهای پیاده اختیاری استفاده کنند. نتایج پرداخت مدل لوجیت دوتایی حاکی از ترجیحات متفاوت افراد با سن‌های متفاوت نسبت به مسافت سفر در سفرهای اختیاری است. همچنین زنان تمایل بیشتری در انتخاب پیاده‌روی در سفر اختیاری دارند. افزایش بعد خانوار باعث افزایش و داشتن گواهینامه رانندگی موجب کاهش مطلوبیت انتخاب شیوه پیاده‌روی در سفرهای افراد می‌شود. همچنین از نتایج جالب این پژوهش می‌توان به تمایل بیشتر افراد برای انتخاب شیوه پیاده‌روی با افزایش سن آن‌ها اشاره کرد. همچنین واکاوی ناهمگونی افراد از منظر سن در مسافت‌های گوناگون سفر بیانگر آن است افراد بین 24-15 سال در سفرهای اختیاری با مسافت 75/0-5/0 مایل، تمایل کمتری نسبت به دیگر گروه‌های سنی برای انجام سفر پیاده خواهند داشت. همچنین در انتخاب شیوه پیاده‌روی برای سفرهای با مسافت 1-75/0 مایل، افراد مسن نسبت به دیگر گروه‌های سنی تمایل بیشتری دارند. نتایج این پژوهش می‌تواند مورداستفاده تصمیم گیران حمل‌و‌نقل و مدیریت شهری به‌منظور شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب شیوه پیاده‌روی به‌منظور محقق کردن هرچه بیشتر شاخص‌های حمل‌و‌نقل پایدار و شهر انسان‌محور باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Influential Factors on Walking Choice in Discretionary Trips, Case of Heterogeneity in Travel Distance

نویسندگان [English]

  • Mohammadhossein Abbasi 1
  • Iman Farzin 1
  • Amir Reza Mamdoohi 2
1 Ph.D., Candidate, Transportation Planning Dept., Civil & Envi., Engineering Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Transportation Planning Dept., Civil & Envi. Engineering Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Increasing private car ownership and car dependency in developing countries has led to a low share of walking as an active mode of urban transportation. Gaps in the literature such as paying less attention to active travel modes in developing countries, focus on the travel behavior of specific groups (such as students, the elderly, etc.), as well as paying less attention to heterogeneity in walking travel behavior due to travel distance and age, encourage the authors to identify the effective built environment (BE) and socioeconomic factors in the likelihood of walking and the sensitivity of individuals to the walking distance for discretionary trips using the origin-destination (OD) trip matrix, particularly the 4463 observations of discretionary walking trips. Binary logit estimation results indicate people's heterogeneity in the walking behavior for discretionary trips. Also, women are more likely to choose walking on discretionary trips. Further, increasing the household size increases and possessing a driving license reduces the likelihood of walking on discretionary trips. One of the interesting results is an increase in the walking likelihood with increasing age. Further, investigation of people’s heterogeneity in age and walking distance shows that compared to other age groups, people aged 15-24 years are less likely to choose walking on discretionary trips with a distance of 0.5-0.75 miles. Moreover, in trip distances of 0.75 -1 mile, the elderly have a greater tendency to choose walking compared to other age groups. Results could be useful for transport and urban management by identifying the affective factors in walking likelihood to achieve more sustainable transport and a human-oriented city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walking Trips
  • Binary Logit
  • Discretionary Trips
  • Built Environment
 
-Abbasi, M., Hosseinlou, M. H., & JafarzadehFadaki, S., (2020), “An investigation of Bus Rapid Transit System (BRT) based on economic and air pollution analysis (Tehran, Iran)”, Case Studies on Transport Policy, 8(2), pp.553-563.
-Agrawal, A. W., & Schimek, P., (2007), “Extent and correlates of walking in the USA”, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 12(8), pp.548-563.
-Besser, L. M., & Dannenberg, A. L., (2005), “Walking to public transit: steps to help meet physical activity recommendations”, American journal of preventive medicine, 29(4),
pp.273-280.
-Bhat, C. R., Guo, J. Y., & Sardesai, R., (2005), “Non-motorized travel in the San Francisco Bay area”, University of Texas, Austin, pp.17-27.
-Blečić, I., Congiu, T., Fancello, G., & Trunfio, G. A., (2020), “Planning and Design Support Tools for Walkability: A Guide for Urban Analysts”, Sustainability, 12(11),
pp.4405-4406.
-Braza, M., Shoemaker, W., & Seeley, A., (2004), “Neighborhood design and rates of walking and biking to elementary school in 34 California communities”, American journal of health promotion, 19(2), pp.128-136.
-Copperman, R. B., & Bhat, C. R., (2007), “An analysis of the determinants of children’s weekend physical activity participation”, Transportation, 34(1), pp.67.
-de Dios Ortúzar, J., & Willumsen, L. G. (2011), “Modelling transport. John wiley & sons”.
-Deputy of Transportation and Traffic of Qazvin Municipality, (2011), “Modelling and calibration of travel demand, Report No. 2.10.3”, Study project of the comprehensive plan of transportation and traffic of Qazvin urban complex. (In Persian).
-Ewing, R., Tian, G., Goates, J. P., Zhang, M., Greenwald, M. J., Joyce, A., Greene, W., (2015), “Varying influences of the built environment on household travel in 15 diverse regions of the United States. Urban Studies”, 52(13), pp.2330-2348.
-Farzin, I., Mamdoohi, A., (2018), “Alternative Non- Systematic Heterogenity in Destination, Mode and Simultaneous Destination- Mode Choice (Case Study: Qazvin Shopping Trips)”, Journal of Transportation Research, 15(4), pp.29-43.
-Farzin, I., Mamdoohi, A., (2020), “Analysis of heterogeneity among individuals and alternative in destination choice: Case study of Shopping trips in Qazvin”, Sharif Journal of Civil Engineering, doi: 10.24200/j30.2019.52769.2506. (In Persian).
-Frank, L. D., & Pivo, G., (1994), “Impacts of mixed use and density on utilization of three modes of travel: single-occupant vehicle, transit, and walking”, Transportation research record, 1466, pp.44-52.
-Gao, J., Chen, H., Dave, K., Chen, J., & Jia, D., (2020), “Fuel economy and exhaust emissions of a diesel vehicle under real traffic conditions”, Energy Science & Engineering, 8(5), pp.1781-1792.
-Greenwald, M. J., (2009), “SACSIM modeling-elasticity results: Draft. Fehr and Peers Associates”.
-Guo, Y., Wang, J., Peeta, S., Anastasopoulos, P. C. J. T. B., & Society, (2018), “Impacts of internal migration, household registration system, and family planning policy on travel mode choice in China”, 13, pp.128-143.
-Hatamzadeh, Y., Habibian, M., & Khodaii, A., (2014), “Walking behaviors by trip purposes”, Transportation Research Record, 2464(1), pp.118-125.
-Hatamzadeh, Y., Habibian, M., & Khodaii, A., (2017), “Walking behavior across genders in school trips, a case study of Rasht, Iran”, Journal of Transport & Health, 5, pp.42-54.
-Hatamzadeh, Y., Habibian, M., & Khodaii, A., (2020), “Walking mode choice across genders for purposes of work and shopping: A case study of an Iranian city”, International journal of sustainable transportation, 14(5), pp.389-402.
-Hensher, D. A., & Johnson, L. W., (2018), “Applied discrete-choice modelling: Routledge”.
-Hensher, D. A., Rose, J. M., & Greene, W. H., (2005), “Applied choice analysis: a primer: Cambridge University Press”.
-Hoehner, C. M., Ramirez, L. K. B., Elliott, M. B., Handy, S. L., & Brownson, R. C., (2005), “Perceived and objective environmental measures and physical activity among urban adults”, American journal of preventive medicine, 28(2), pp.105-116.
-Kaplan, S., Nielsen, T. A. S., & Prato, C. G. (2016), “Walking, cycling and the urban form: a Heckman selection model of active travel mode and distance by young adolescents”, Transportation research part D: transport and environment, 44, pp.55-65.
-Karami, A., Hajihoseinlou, M., Abbasi, M. (2020), “Application of Integrated Fuzzy-AHP approach in Prioritization of Urban Intersections Improvement for Increasing the Pedestrian Safety”, Traffic Management Studies Quarterly of Traffic police Faculty, 1399(57), pp.1-32. (In Persian).
-Khan, M., Kockelman, K. M., & Xiong, X. (2014), “Models for anticipating non-motorized travel choices, and the role of the built environment”, Transport Policy, 35, pp.117-126.
-Krizek, K. J., (2003), “Neighborhood services, trip purpose, and tour-based travel. Transportation”, 30(4), pp.387-410.
-Larrañaga, A. M., Rizzi, L. I., Arellana, J., Strambi, O., & Cybis, H. B. B., (2016), “The Influence of built environment and travel attitudes on walking: a case study of Porto Alegre, Brazil”, International journal of sustainable transportation, 10(4), pp.332-342.
-Mamdoohi, A., Nasiri, S., Abbasi, M., (2020), “Time of Day Model, Different Approach to Identify Effective Factors in the Mode Choice”, Evidence from Mashhad. Amirkabir Journal of Civil Engineering, doi: 10.22060/ceej.2020.18318.6832. (In Persian)
-McCormack, G. R., Giles-Corti, B., & Bulsara, M., (2008), “The relationship between destination proximity, destination mix and physical activity behaviors”, Preventive medicine, 46(1), pp.33-40.
-McMillan, T. E., (2007), “The relative influence of urban form on a child’s travel mode to school”, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 41(1), pp.69-79.
-Mehdizadeh, M., Nordfjaern, T., & Mamdoohi, A. J. T., (2018), “The role of socio-economic, built environment and psychological factors in parental mode choice for their children in an Iranian setting”, 45(2), pp.523-543.
-Park, H., Noland, R. B., & Lachapelle, U. (2013), “Active school trips: associations with caregiver walking frequency”, Transport policy, 29, pp.23-28.
-Perchoux, C., Brondeel, R., Wasfi, R., Klein, O., Caruso, G., Vallée, J., Chaix, B., (2019), “Walking, trip purpose, and exposure to multiple environments: a case study of older adults in Luxembourg”, Journal of Transport & Health, 13, pp.170-184.
-Pucher, J., & Dijkstra, L., (2003), “Promoting safe walking and cycling to improve public health: lessons from the Netherlands and Germany”, American journal of public health, 93(9), pp.1509-1516.
-Reid, E., & Cervero, R., (2010), “Travel and the built environment”, J. Am. Plan. Assoc, 76, pp.265-294.
-Rodrı́guez, D. A., & Joo, J., (2004), “The relationship between non-motorized mode choice and the local physical environment”, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 9(2), pp.151-173.
-Schäfer, C., Mayr, B., Fernandez La Puente de Battre, M. D., Reich, B., Schmied, C., Loidl, M., Niebauer, J., (2020), “Health effects of active commuting to work: the available evidence before GISMO. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports”.
-Sehatzadeh, B., Noland, R. B., & Weiner, M. D., (2011), “Walking frequency, cars, dogs, and the built environment”, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 45(8), pp.741-754.
-Soekhai, V., de Bekker-Grob, E. W., Ellis, A. R., & Vass, C. M., (2019), “Discrete choice experiments in health economics: past, present and future”, Pharmacoeconomics, 37(2), pp.201-226.
-Teshome, M., (2007), “Logit model of work trip mode choice for Bole Sub-city residents (Doctoral dissertation”, MSc Thesis in civil engineering, Addis Ababa: University School of Graduate Studies Faculty of Technology).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Tian, G., & Ewing, R., (2017), “A walk trip generation model for Portland”, OR. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 52, pp.340-353.
-Tsunoda, K., Soma, Y., Kitano, N., Jindo, T., Fujii, K., & Okura, T., (2020), “Acceptable Walking and Cycling Distances and their Correlates among Older Japanese Adults”, Journal of Population Ageing, pp.1-18.
-World Health Organization, (2016a), “Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease”.
-World Health Organization, (2016b), “Obesity and overweight [database on the Internet]”, Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/.