طراحی و مدل‌سازی واحد ورودی – خروجی دیجیتال سیستم حفاظت خودکار قطار به‌منظور اعمال ترمز و مقایسه با نمونه واقعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

از مهم‌ترین بخش‌های ایمنی هر شبکه ریلی ‌درکشور‌های مختلف سیستم ترمزگیری است. کلیه مراحل به‌کارگیری ترمز در سیستم‌های مدرن با کمک سیستمی به نام ATP صورت می‌گیرد. این سیستم از واحدهای مختلفی تشکیل‌شده است. یکی از مهم‌ترین بخش‌ها، واحد دیجیتال ورودی- خروجی حیاتی جهت کنترل و به‌کارگیری ترمز است که VDX نامیده می‌شود. ما ابتدا سیستم حفاظت خودکار قطار ساخت شرکت بمباردیه مورداستفاده در مترو تهران را تحلیل می‌کنیم. ازآنجایی‌که واحد VDX در این سیستم کنترل ترمز و درب‌های سمت راست و چپ قطار را بر عهده دارد، لذا پس از بررسی این واحد، طرحی ارائه‌شده که تمامی نکات ایمنی و قابلیت اعتماد در آن رعایت شده است. همچنین این طرح شامل دو پردازنده، 4 مدار رابط ترمز، 2 مدار رابط کنترل‌کننده درب‌های راست و چپ، 6 رله، 6 درایور، 3 سنسور جریان، فیدبک فشار لوله‌های سیستم ترمزی و به ازای هر درب 1 سوئیچ است. ابتدا وضعیت سوئیچ‌های درب‌های سمت راست و چپ بررسی می‌شوند، اگر درب‌ها بسته باشد ترمزها آزاد و اگر درب‌ها باز باشند، ترمزها درگیر می‌شوند. همچنین هرچند میلی‌ثانیه یک‌بار وضعیت درب‌ها چک می‌شود و باز شدن درب‌ها را به‌عنوان یک خطا تلقی می‌کند. سیستم دارای دو واحد پردازنده کنترلی، یک واحد تشخیص خطا، مدارات رابط ترمز و رابط درب‌های سمت راست و چپ است. این واحد بر اساس سیگنال‌های High-Low رسیده از طرف پردازنده‌های کنترلی بر پردازنده‌ها، بر اساس سیگنال‌های ارسالی سنسورها بر درایورها، رابط ترمز و رله‌ها و بر اساس جریان سوئیچ‌ها بر درب‌های راست و چپ نظارت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design and Modeling of Digital Input-Output unit for Automatic Train Protection System in order to Apply Brakes and Compare with Real Model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Sandidzadeh 1
  • Mohammad Reza Davoodi 2
1 Associate Professor, School of Railway Engineering, Iran University of Science & Technology (IUST), Tehran, Iran.
2 M.Sc., Grad., School of Railway Engineering, Iran University of Science & Technology (IUST), Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the most important parts of the safety of each rail network is the fleet cruise control system. All break application processes are carried out in today's modern systems with the help of a system called ATP. This system consists of several units. One of the most important parts of this system is vital digital input and output unit for brake control, which is called VDX. We analyze the automatic train protection system of the made by the Bombardier Company, which is used in the Tehran Metros. Since the VDX unit in this system is responsible for controlling the emergency brakes and the right and left train doors, after examining the unit in this system, a design is­ presented that, while simplicity all safety and reliability    considerations are observed. as well as the proposed design consists of two processors, four brakes, two controllers for the right and left doors, six relays, six drivers, three flow sensors, a pressure pipe for the brake system and a switch for each door. In addition, the proposed design consists of two processors; four break control circuits, two door controllers, six relays, six drivers, three current sensors, a pressure Cylinder pipe for the brake system, and one switch for each door. Initially, the status of the switches on the right and left doors is checked if the doors are closed, the brakes are released, and if the doors are open, the brakes are engaged. The door status is checked once several milliseconds and opening the doors are considered as an error. The designed system has two units, which act as processor and controller, a fault detection unit, brake interface circuits, and right and left door interface circuits. Fault detection and troubleshooting are performed alternatively within milliseconds. This unit monitors the processors based on high/low signals received from controllers of them. This system monitors the drivers, brake interface & relays via some dedicated sensors as well. Current of the switches help monitoring left and right sides door.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brake
  • VDX
  • Brake Interface Circuit
  • Left and Right Control
  • Fault Detection
-داودی، م.، (1397)، "طراحی و مدل‌سازی واحد ورودی خروجی دیجیتال سیستم حفاظت خودکار قطار به‌منظور اعمال ترمز و مقایسه با نمونه واقعی.
-صندیدزاد، م. ع.، (1392)، "کنترل و سیگنالینگ مقدماتی و پیشرفته در راه‌آهن تهران".
-Chou, M., & Xia, X., (2005), "Optimal cruise control of heavy-haul train equipped with electronic controlled pneumatic brake systems", In IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline),Vol. 38, Issue 1, IFAC.Doi.org/10.3182/20050703-6-cz-1902.02050.
-Class, U., (2016), "Patent application title : pneumatic brake system redundancy in locomotive consists Inventors : Roberto Tione Lauriano  torino, IT  Assignees : Faiveley Transport Italia S . P . A . Class name : Vehicle railway train Patent application number ", 2015. pp.1–13.
-Di Claudio, M., Fantechi, A., Martelli, G., Menabeni, S., & Nesi, P., (2014), "Model-based development of an automatic train operation component for communication based train control", 2014 17th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems, ITSC 2014, August, pp.1015–1020. Doi.org/10.1109/ITSC.2014.6957821.
-Konyavskiy, V., Epishkina, A., & Korotin, A. (2016), "The Design of Integrity Monitoring and Reliability Verification System for Critical Information, Transmitted in Automatic Train Signaling System", Based on DMR-RUS Radio Channel. Procedia Computer Science, 88, pp.318–323.Doi.org/10.1016/j.procs.2016.07.442.
-Mohamod, Kasim, S. gaelle, (2014), "Council for Innovative Research", Journal of Advances in Chemistry, 10(1), pp.2146–2161.
-Perez, F., Iovine, A., Damm, G., Galai-Dol, L., & Ribeiro, P., (2019), "Regenerative Braking Control for Trains in a DC MicroGrid Using Dynamic Feedback Linearization Techniques", IFAC-PapersOnLine, 52(4), pp.401–406. Doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.08.243.
-Rosberg, T., & Thorslund, B., (2020), "Simulated and real train driving in a lineside automatic train protection (ATP) system environment", Journal of Rail Transport Planning and Management, May, 100205. Doi.org/10.1016/j.jrtpm.2020.100205.
-Rosenthal, D. M., (n.d.), "Simulated and real train driving in a lineside automatic train protection (ATP) system environment", pp.1–6.
-Stover, J. S., (n.d.), "CITYFLO 650 System Overview", pp. 77–90.
-Taylor, P., Schmeitz,  a J. C., Besselink, I. J. M., & Jansen, S. T. H., (2012), "Vehicle System Dynamics",  International Journal of Vehicle Mechanics and 53(March 2014), pp.37–41.
-Zhang, Y., Cheng, H., Liu, Z., & He, Y., (2010), "The study on electric-pneumatic transfer control of the train brake system", Proceedings - 2010 IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems, ICIS 2010, 3(061111009), pp.388–392.Doi.org/10.1109/ICICISYS.2010.5658611.