دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 76، مهر 1402، صفحه 1-350 
تعیین پیشران های سیاسی راه آهن باری ایران در افق 50 ساله

صفحه 191-206

10.22034/tri.2022.280111.2887

زهرا منصوری؛ علی مروتی شریف آبادی؛ حبیب زارع احمدآبادی؛ سید محمود زنجیرچی